ಭಕ್ತಿಗ್ರನ್ಥಗಳು


ಗೀತಗೋವಿಂದಮ್ನಾರಾಯಣೀಯಮ್

  ಪ್ರಹ್ಲಾದಚರಿತಮ್
  ವಾಮನಾವತಾರಮ್
  ಅಂಬರೀಷಚರಿತಮ್
  ಕುಚೇಲವೃತ್ತಮ್
  ಜಡಭರತೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್
  ಧ್ರುವಚರಿತಮ್
  ಗಜೇನ್ದ್ರಮೋಕ್ಶಮ್
  ಕಪಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್
  ಅಜಾಮಿಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮ್

ಮೂಕಪಂಚಶತೀ
  ಆರ್ಯಾಶತಕಮ್ ಶ್ಲೋಕಾಃ 1-25 


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತಮ್No comments:

Post a Comment