Tuesday, February 26, 2013

ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್ -1


ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್
         (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ)

ಶ್ರಿಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ್ಥಿರಚರವಪುರ್ವೇದವಿಷಯೋ
ಧಿಯಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಶುದ್ಧೋ ಹರಿರಸುರಹನ್ತಾಬ್ಜನಯನಃ |
ಗದೀ ಶಙ್ಖೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಮಲವನಮಾಲೀ ಸ್ಥಿರರುಚಿಃ 
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ಯತಃ ಸರ್ವಂ ಜಾತಂ ವಿಯದನಿಲಮುಖ್ಯಂ ಜಗದಿದಂ
ಸ್ಥಿತೌ ನಿಃಶೇಷಂ ಯೋಽವತಿ ನಿಜಸುಖಾಂಶೇನ ಮಧುಹಾ  |
ಲಯೇ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಹರತಿ ಕಲಯಾ ಯಸ್ತು ವಿಭುಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ಅಸೂನಾಯಮ್ಯಾದೌ ಯಮನಿಯಮಮುಖ್ಯೈಃ ಸುಕರಣೈಃ
ನಿರುಧ್ಯೇದಂ ಚಿತ್ತಂ ಹೃದಿ ವಿಲಯಮಾನೀಯ ಸಕಲಮ್ |
ಯಮೀಡ್ಯಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಪ್ರವರಮತಯೋ ಮಾಯಿನಮಸೌ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಯೋ ಯಮಯತಿ ಮಹೀಂ ವೇದ ಧರಾ
ಯಮಿತ್ಯಾದೌ ವೇದೋ ವದತಿ ಜಗತಾಮೀಶಮಮಲಮ್ |
ನಿಯನ್ತಾರಂ ಧ್ಯೇಯಂ ಮುನಿಸುರನೃಣಾಂ ಮೋಕ್ಷದಮಸೌ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ಮಹೇನ್ದ್ರಾದಿರ್ದೇವೋ ಜಯತಿ ದಿತಿಜಾನ್ಯಸ್ಯ ಬಲತೋ
ಕಸ್ಯ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯಂ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕೃತೌ ಯತ್ಕೃತಿಮೃತೇ |
ಬಲಾರಾತೇರ್ಗರ್ವಂ ಪರಿಹರತಿ ಯೋಽಸೌ ವಿಜಯಿನಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಧ್ಯಾನಂ ವ್ರಜತಿ ಪಶುತಾಂ ಸೂಕರಮುಖಾಮ್
ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಜನಿಮೃತಿಭಯಂ ಯಾತಿ ಜನತಾ |
ವಿನಾ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾ ಕೃಮಿಶತಜನಿಂ ಯಾತಿ ವಿಭುಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ನರಾತಙ್ಕೋತ್ತಙ್ಕಃ ಶರಣಶರಣೋ ಭ್ರಾನ್ತಿಹರಣೋ
ಘನಶ್ಯಾಮೋ ವಾಮೋ ವ್ರಜಶಿಶುವಯಸ್ಯೋಽರ್ಜುನಸಖಃ |
ಸ್ವಯಂಭೂರ್ಭೂತಾನಾಂ ಜನಕ ಉಚಿತಾಚಾರಸುಖದಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ || ||

ಯದಾ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಜಗತಾಂ ಕ್ಷೋಭಣಕರೀ
ತದಾ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ಪ್ರಕಟಿತವಪುಃ ಸೇತುಧೃಗಜಃ |
ಸತಾಂ ಧಾತಾ ಸ್ವಚ್ಛೋ ನಿಗಮಗಣಗೀತೋ ವ್ರಜಪತಿಃ
ಶರಣ್ಯೋ ಲೋಕೇಶೋ ಮಮ ಭವತು ಕೃಷ್ಣೋಽಕ್ಷಿವಿಷಯಃ  || ||

ಇತಿ ಹರಿರಖಿಲಾತ್ಮಾರಾಧಿತಃ ಶಙ್ಕರೇಣ
ಶ್ರುತಿವಿಶದಗುಣೋಽಸೌ ಮಾತೃಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಮಾದ್ಯಃ |
ಯತಿವರನಿಕಟೇ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ಆವಿರ್ಬಭೂವ
ಸ್ವಗುಣವೃತ ಉದಾರಃ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಹಸ್ತಃ || ||
  

No comments:

Post a Comment