Monday, February 25, 2013

ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನಮ್


               ಗಣಪತಿ ಧ್ಯಾನಮ್   
  
ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ || ||

ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ
ಕಪಿತ್ಥಜಮ್ಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಮ್ |
ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಪಾದಪಂಕಜಮ್ || ||

ಅಗಜಾನನಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನಮಹರ್ನಿಶಮ್ |
ಅನೇಕದಂ ತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದನ್ತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ || ||

ಶ್ರೀಕಾನ್ತೋ ಮಾತುಲೋ ಯಸ್ಯ ಜನನೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ |
ಜನಕಶ್ಶಂಕರೋದೇವಃ ತಂ ವನ್ದೇ ಕುಂಜರಾನನಮ್ || ||

No comments:

Post a Comment