Tuesday, February 26, 2013

ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್


ಗೋವಿನ್ದಾಷ್ಟಕಮ್
 (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)

ಚಿದಾನನ್ದಾಕಾರಂ ಶ್ರುತಿಸರಸಸಾರಂ ಸಮರಸಂ
ನಿರಾಧಾರಾಧಾರಂ ಭವಜಲಧಿಪಾರಂ ಪರಗುಣಮ್ |
ರಮಾಗ್ರೀವಾಹಾರಂ ವ್ರಜವನವಿಹಾರಂ ಹರನುತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ಮಹಾಂಭೋಧಿಸ್ಥಾನಂ ಸ್ಥಿರಚರನಿದಾನಂ ದಿವಿಜಪಂ
ಸುಧಾಧಾರಾಪಾನಂ ವಿಹಗಪತಿಯಾನಂ ಯಮರತಮ್ |
ಮನೋಜ್ಞಂ ಸುಜ್ಞಾನಂ ಮುನಿಜನನಿಧಾನಂ ಧ್ರುವಪದಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ಧಿಯಾ ಧೀರೈರ್ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರವಣಪುಟಪೇಯಂ ಯತಿವರೈ-
ರ್ಮಹಾವಾಕ್ಯೈರ್ಜ್ಞೇಯಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಧೇಯಂ ವಿಧಿಪರಮ್ |
ಮನೋಮಾನಾಮೇಯಂ ಸಪದಿ ಹೃದಿ ನೇಯಂ ನವತನುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ಮಹಾಮಾಯಾಜಾಲಂ ವಿಮಲವನಮಾಲಂ ಮಲಹರಂ
ಸುಭಾಲಂ ಗೋಪಾಲಂ ನಿಹತಶಿಶುಪಾಲಂ ಶಶಿಮುಖಮ್ |
ಕಲಾತೀತಂ ಕಾಲಂ ಗತಿಹತಮರಾಲಂ ಮುರರಿಪುಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ನಭೋಬಿಮ್ಬಸ್ಫೀತಂ ನಿಗಮಗಣಗೀತಂ ಸಮಗತಿಂ
ಸುರೌಘೈಃ ಸಂಪ್ರೀತಂ ದಿತಿಜವಿಪರೀತಂ ಪುರಿಶಯಮ್ |
ಗಿರಾಂ ಮಾರ್ಗಾತೀತಂ ಸ್ವದಿತನವನೀತಂ ನಯಕರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ಪರೇಶಂ ಪದ್ಮೇಶಂ ಶಿವಕಮಲಜೇಶಂ ಶಿವಕರಂ
ದ್ವಿಜೇಶಂ ದೇವೇಶಂ ತನುಕುಟಿಲಕೇಶಂ ಕಲಿಹರಮ್ |
ಖಗೇಶಂ ನಾಗೇಶಂ ನಿಖಿಲಭುವನೇಶಂ ನಗಧರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||
ರಮಾಕಾನ್ತಂ ಕಾನ್ತಂ ಭವಮಯಭಯಾನ್ತಂ ಭವಸುಖಂ
ದುರಾಶಾನ್ತಂ ದಾನ್ತಂ ನಿಖಿಲಹೃದಿಭಾನ್ತಂ ಭುವನಪಮ್ |
ವಿವಾದಾನ್ತಂ ದಾನ್ತಂ ದನುಜನಿಚಯಾನ್ತಂ ಸುಚರಿತಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

 ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಸುರಪತಿಕನಿಷ್ಠಂ ಕ್ರತುಪತಿಂ
ಬಲಿಷ್ಠಂ ಭೂಯಿಷ್ಠಂ ತ್ರಿಭುವನವರಿಷ್ಠಂ ವರವಹಮ್ |
ಸ್ವನಿಷ್ಠಂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠಂ ಗುರುಗುಣಗರಿಷ್ಠಂ ಗುರುವರಂ
ಸದಾ ತಂ ಗೋವಿನ್ದಂ ಪರಮಸುಖಕನ್ದಂ ಭಜತ ರೇ || ||

ಗದಾಪಾಣೇರೇತದ್ದುರಿತದಲನಂ ದುಃಖಶಮನಂ
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತಿ ಮನುಜೋ ಯಸ್ತು ಸತತಮ್ |
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಭೋಗೌಘಂ ಚಿರಮಿಹ ತತೋಽಪಾಸ್ತವೃಜಿನಃ
ಪರಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಥಾನಂ ವ್ರಜತಿ ಖಲು ವೈಕುಣ್ಟಭುವನಮ್ || ||
 

No comments:

Post a Comment