Tuesday, February 26, 2013

ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್(ನಾರದಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಮ್)


 ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಮ್(ನಾರದಪಾಞ್ಚರಾತ್ರಾನ್ತರ್ಗತಮ್)

ವನ್ದೇ ನವಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಸಮ್ |
ಸಾನನ್ದಂ ಸುನ್ದರಂ ಶುದ್ಧಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್ || ||

ರಾಧೇಶಂ ರಾಧಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಂ ವಲ್ಲವೀಸುತಮ್ |
ರಾಧಾಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಧಾವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಮ್ || ||

ರಾಧಾನುಗಂ ರಾಧಿಕೇಷ್ಟಂ ರಾಧಾಪಹೃತಮಾನಸಮ್ |
ರಾಧಾಧಾರಂ ಭವಾಧಾರಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ || ||

ರಾಧಾಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ ವಸನ್ತಂ ಸನ್ತತಂ ಶುಭಮ್ |
ರಾಧಾಸಹಚರಂ ಶಶ್ವತ್ ರಾಧಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಮ್ || ||

ಧ್ಯಾಯನ್ತೇ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಶ್ಚ ಯಮ್ |
ತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸತತಂ ಶುದ್ಧಂ ಭಗವನ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ || ||

ನಿರ್ಲಿಪ್ತಂ ನಿರೀಹಂ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೀಶ್ವರಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಮಂ ಭಗವನ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ || ||

ಯಃ ಸೃಷ್ಟೇರಾದಿಭೂತಂ ಸರ್ವಬೀಜಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ |
ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ಭಗವನ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ || ||

ಬೀಜಂ ನಾನಾವತಾರಾಣಾಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ |
ವೇದವೇದ್ಯಂ ವೇದಬೀಜಂ ವೇದಕಾರಣಕಾರಣಮ್ || ||

ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ ಭಗವನ್ತಂ ಸನಾತನಮ್ |
ಗನ್ಧರ್ವೇಣ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ಇಹೈವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಪರಂ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ || ||

ಹರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯಂ ಗೋಲೋಕಂ ನಿರಾಮಯಮ್ |
ಪಾರ್ಷದಪ್ರವರತ್ವಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||
             

No comments:

Post a Comment