Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ಚೇತ! ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚಿಂತಯ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ.Raga: Mohanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಚೇತ! ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚಿಂತಯ ಜೀಮೂತಶ್ಯಾಮಂ
Charanam

೧.  ನವರತ್ನ-ಸ್ಥಾಪಿತ-ಕೋಟೀರಂ
ನವ-ತುಲಸೀದಲ-ಕಲ್ಪಿತ-ಹಾರಂ   (ಚೇತ!...)

೨.  ಕಸ್ತೂರೀ-ತಿಲಕಾಂಕಿತ-ಫಾಲಂ
ಕಟಿತಟ-ಶೋಭಿತ-ಕನಕ-ದುಕೂಲಂ  (ಚೇತ!...)

೩.  ಅಂಗೀಕೃತ-ತುಂಬುರು-ಸಂಗೀತಂ
ಹನುಮದ್-ಗವಯ-ಗವಾಕ್ಷ-ಸಮೇತಂ   (ಚೇತ!...)

೪.  ಪರಮಹಂಸ-ಹೃದ್-ಗೋಪುರ-ದೀಪಂ
ಚರಣ-ದಲಿತ-ಮುನಿ-ತರುಣೀ-ಶಾಪಂ  (ಚೇತ!...)

No comments:

Post a Comment