Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ ಖೇಲತಿ ಮಮ ಹೃದಯೇ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Athana
Tala:   Adi
Pallavi
ಖೇಲತಿ ಮಮ ಹೃದಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಃ
Charanam
ಮೋಹಮಹಾರ್ಣವ-ತಾರಣಕಾರೀ
ರಾಗದ್ವೇಷ-ಮುಖಾಸುರಮಾರೀ      (ಖೇಲತಿ..)

ಶಾಂತಿ-ವಿದೇಹಸುತಾ-ಸಹಚಾರೀ
ದಹರಾಯೋಧ್ಯಾ-ನಗರ-ವಿಹಾರೀ   (ಖೇಲತಿ..)

ಪರಮಹಂಸ-ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋದ್ಧಾರೀ
ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾ-ನಂದ-ಶರೀರೀ   (ಖೇಲತಿ..)

No comments:

Post a Comment