Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ Raga: Sankarabharanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ರೇ ರೇ
Charanam

೧.  ಕಿಂ ವಚನೀಯಂ ಕಿಮವಚನೀಯಂ
ಕಿಂ ರಸನೀಯಂ ಕಿಮರಸನೀಯಂ  (ಸರ್ವಂ..)

೨.  ಕಿಂ ಪಠನೀಯಂ ಕಿಮಪಠನೀಯಂ
ಕಿಂ ಭಜನೀಯಂ ಕಿಮಭಜನೀಯಂ  (ಸರ್ವಂ..)

೩.  ಕಿಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಕಿಮಬೋದ್ಧವ್ಯಂ
ಕಿಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಭೋಕ್ತವ್ಯಂ (ಸರ್ವಂ..)

೪.  ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಹಂಸ ಧ್ಯಾನಂ
ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭೋ ಮುಕ್ತಿ-ನಿದಾನಂ (ಸರ್ವಂ..)

1 comment: