Friday, March 1, 2013

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಪ್ರಕ್ರುತಿಂ ವಿಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಪ್ರದಾಂ
ಶ್ರದ್ಧಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಸುರಭಿಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ||-||

ವಾಚಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ ಪದ್ಮಾಂ ಶುಚಿಂ ಸ್ವಾಹಾಂ ಸ್ವಧಾಂ ಸುಧಾಂ
ಧನ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ವಿಭಾವರೀಂ ||-೨೦||

ಅದಿತಿಂ ದಿತಿಂ ದೀಪ್ತಾಂ ವಸುಧಾಂ ವಸುಧಾರೀಣೀಂ
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಕಾನ್ತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕ್ರೋಧಸಂಭವಾಂ ||೨೧-೨೯||

ಅನುಗ್ರಹಪ್ರದಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಅನಘಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ
ಅಶೋಕಾಮಮೃತಾಂ ದೀಪ್ತಾಂ ಲೋಕಶೋಕವಿನಾಶಿನೀಂ ||೩೦-೩೭||

ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಂ ಕರುಣಾಂ ಲೋಕಮಾತರಂ
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮಸುನ್ದರೀಂ ||೩೮-೪೪||

ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಂ ಪದ್ಮಮುಖೀಂ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ ರಮಾಂ
ಪದ್ಮಮಾಲಾಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಿನೀಂ ಪದ್ಮಗನ್ಧಿನೀಂ  ||೪೫-೫೨||

ಪುಣ್ಯಗನ್ಧಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖೀಂ ಪ್ರಭಾಂ
ನಮಾಮಿ ಚನ್ದವದನಾಂ ಚನ್ದ್ರಾಂ ಚನ್ದ್ರಸಹೋದರೀಂ ||೫೩-೫೯||

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಮಿನ್ದಿರಾಮಿನ್ದುಶೀತಲಾಂ
ಆಹ್ಲಾದಜನನೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಶಿವಾಂ ಶಿವಕರೀಂ  ಸತೀಂ ||೬೦-೬೮||

ವಿಮಲಾಂ ವಿಶ್ವಜನನೀಂ ತುಷ್ಟಿಮ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀಂ
ಪ್ರೀತಿಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ ಶಾನ್ತಾಂ ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ||೬೯-೭೬||

ಭಾಸ್ಕರೀಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಂ ವರಾರೋಹಾಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ
ವಸುನ್ಧರಾಮುದಾರಾಂಗಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಹೇಮಮಾಲಿನೀಂ ||೭೭-೮೪||

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸ್ತ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಂ ಶುಭಪ್ರದಾಂ
ನೃಪವೇಶ್ಮಗತಾನನ್ದಾಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ವಸುಪ್ರಾದಾಂ   ||೮೫-೯೧||

ಶುಭಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಂ ಜಯಾಂ
ನಮಾಮಿ ಮಂಗಲಾಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾಂ ||೯೨-೯೭||

ವಿಷ್ಣೂಪತ್ನೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಂ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವವಾರಿಣೀಂ  ||೯೮-೧೦೩||

ನವದುರ್ಗಾಂ ಮಹಾಕಾಲೀಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನ್ಸಂಪನ್ನಾಂ ನಮಾಮಿ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ  ||೧೦೪-೧೦೮||

Note: ಮಂಗಲಾ ದೇವೀ ಇತ್ಯೇಕಂ ನಾಮ ಸವಿಶೇಷಣಮ್

No comments:

Post a Comment