Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


   ಶ್ರೀ ಆಞ್ಜನೇಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಆಞ್ಜನೇಯೋ ಮಹಾವೀರಃ ಹನೂಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಸೀತಾದೇವೀಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಃ     ||-||

ಅಶೋಕವನಿಕಾಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವಮಾಯಾವಿಭಞ್ಜನಃ
ಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಕ್ತಾ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಃ ||-೧೦||

ಪರವಿದ್ಯಾಪರೀಹರ್ತಾ ಪರಶೌರ್ಯವಿನಾಶನಃ
ಪರಮನ್ತ್ರನಿರಾಕರ್ತಾ ಪರಯನ್ತ್ರಪ್ರಭೇದಕಃ ||೧೧-೧೪||

ಸರ್ವಗ್ರಹವಿನಾಶೀ ಭೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತ್
ಸರ್ವದುಃಖಹರಃ ಸರ್ವಲೋಕಚಾರೀ ಮನೋಜವಃ ||೧೫-೧೯||

ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಸ್ಥೋ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪವಾನ್
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪೀ ಸರ್ವಯನ್ತ್ರಾತ್ಮಿಕಸ್ತಥಾ ||೨೦-೨೩||

ಕಪೀಶ್ವರೋ ಮಹಾಕಾಯಃ ಸರ್ವರೋಗಹರಃ ಪ್ರಭುಃ
ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಃ ||೨೪-೨೯||

ಕಪಿಸೇನಾನಾಯಕಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ
ಕುಮಾರಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ರತ್ನಕುಣ್ಡಲದೀಪ್ತಿಮಾನ್ ||೩೦-೩೩||

ಚಞ್ಚಲದ್ವಾಲಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನಶಿಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ
ಗನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ||೩೪-೩೬||

ಕಾರಾಗೃಹವಿಮೋಕ್ತಾ ಶೃಂಖಲಾಬನ್ಧಮೋಚಕಃ
ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕೋ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ರಾಮದೂತಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ||೩೭-೪೨||

ವಾನರಃ ಕೇಸರೀಸೂನುಃ ಸೀತಾಶೋಕನಿವಾರಣಃ
ಅಞ್ಜನಾಗರ್ಭಸಂಭೂತಃ ಬಾಲಾರ್ಕಸದೃಶಾನನಃ ||೪೩-೪೭||

ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯಕರೋ ದಶಗ್ರೀವಕುಲಾಂತಕಃ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾತಾ ವಜ್ರಕಾಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ||೪೮-೫೨||

ಚಿರಞ್ಜೀವೀ ರಾಮಭಕ್ತಃ ದೈತ್ಯಕಾರ್ಯವಿಘಾತಕಃ
ಅಕ್ಷಹನ್ತಾ ಕಾಞ್ಚನಾಭಃ ಪಞ್ಚವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾತಪಾಃ ||೫೩-೫೯||

ಲಂಕಿಣೀಭಞ್ಜನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿಂಹಿಕಾಪ್ರಾಣಭಞ್ಜನಃ
ಗನ್ಧಮಾದನಶೈಲಸ್ಥೋ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ       ||೬೦-೬೪||   

ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವೋ ಧೀರಃ ಶೂರೋ ದೈತ್ಯಕುಲಾನ್ತಕಃ 
ಸುರಾರ್ಚಿತೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ರಾಮಚೂಡಾಮಣಿಪ್ರದಃ     ||೬೫ -೭೧||

ಕಾಮರೂಪೀ ಪಿಙ್ಗಲಾಕ್ಷಃ ವರ್ಧಿಮೈನಾಕಪೂಜಿತಃ
ಕಬಲೀಕೃತಮಾರ್ತಾಣ್ಡಮಣ್ಡಲೋ ವಿಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ  ||೭೨- ೭೬||

ರಾಮಸುಗ್ರೀವಸಂಧಾತಾ ಮಹಿರಾವಣಮರ್ದನಃ
ಸ್ಫಟಿಕಾಭೋ ವಾಗಧೀಶೋ ನವವ್ಯಾಕೃತಿಪಣ್ಡಿತಃ ||೭೭-೮೧||

ಚತುರ್ಬಾಹುರ್ದೀನಬನ್ಧುಃ ಮಹಾತ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ
ಸಂಜೀವನನಗಾಹರ್ತಾ ಶುಚಿರ್ವಾಗ್ಮೀ ಧೃತವ್ರತಃ ||೮೨-೮೯||

ಕಾಲನೇಮಿಪ್ರಮಥನಃ ಹರಿರ್ಮರ್ಕಟಮರ್ಕಟಃ
ದಾನ್ತೋ ಶಾನ್ತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ದಶಕಣ್ಠಮದಾಪಹಃ ||೯೦-೯೫||

ಯೋಗೀ ರಾಮಕಥಾಲೋಲಃ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣಪಣ್ಡಿತಃ
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖಃ ರುದ್ರವೀರ್ಯಸಮುದ್ಭವಃ         ||೯೬-೧೦೧||

ಇನ್ದ್ರಜಿತ್ಪ್ರಹಿತಾಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿನಿವರ್ತಕಃ
ಪಾರ್ಥಧ್ವಜಾಗ್ರಸಂವಾಸೀ ಶರಪಞ್ಜರಹೇಲಕಃ  ||೧೦೨-೧೦೪||

ದಶಬಾಹುರ್ಲೋಕಪೂಜ್ಯೋ ಜಾಮ್ಬವತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ
ಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀರಾಮಪಾದಸೇವಾಧುರಂಧರಃ     ||೧೦೫-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment