Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದುರ್ಗಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ದುರಿತಘ್ನೀ ದುರಾಸದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಜ್ಜಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಟಿಃ ಸ್ವಧಾ ಧ್ರುವಾ ||-೧೧||

ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೇಧಾ ಮಾತಾ ಸರಸ್ವತೀ
ಶಿವಾ ಶಶಿಧರಾ ಶಾನ್ತಾ ಶಾಂಭವೀ ಭೂತಿದಾಯಿನೀ  ||೧೨-೨೧||

ತಾಮಸೀ ನಿಯತಾ ದಾರೀ ಕಾಲೀ ನಾರಾಯಣೀ ಕಲಾ
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ವೀಣಾಧರೀ ವಾಣೀ ಶಾರದಾ ಹಂಸವಾಹಿನೀ  ||೨೨-೩೨||

ತ್ರಿಶೂಲಿನೀ ತ್ರಿನೇತ್ರೇಶಾ ತ್ರಯೀ ತ್ರೇತಾಮಯೀ ಶುಭಾ
ಶಂಖಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಘೋರಾ ಕರಾಲೀ ಮಾಲಿನೀ ಮತಿಃ ||೩೩-೪೪||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾ ಮಹಿಷಘ್ನೀ ಮಧುವ್ರತಾ
ಮಯೂರವಾಹಿನೀ ನೀಲಾ ಭಾರತೀ ಭಾಸ್ವರಾಂಬರಾ ||೪೫-೫೨||

ಪೀತಾಂಬರಧರಾ ಪೀತಾ ಕೌಮಾರೀ ಪೀವರಸ್ತನೀ
ರಜನೀ ರಥಿನೀ ರಕ್ತಾ ಗದಿನೀ ಘಂಟಿನೀ ಪ್ರಭಾ ||೫೩-೬೨||

ಶುಂಭಘ್ನೀ ಸುಭಗಾ ಸುಭ್ರೂಃ ನಿಶುಂಭಪ್ರಾಣಹಾರಿಣೀ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮುಕೀ ಕನ್ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜನಿಪಾತಿನೀ ||೬೩-೭೦||

ಸಹಸ್ರವದನಾ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಶಾಂಕರೀ ದ್ಯುತಿಃ
ಭಾರ್ಗವೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಧರಾ ಧರಸುರಾರ್ಚಿತಾ ||೭೧-೮೦||

ಗಾಯತ್ರೀ ಗಾಯಕೀ ಗಂಗಾ ದುರ್ಗಾ ಗೀತಘನಸ್ವನೀ
ಛಂದೋಮಯೀ ಮಹೀ ಛಾಯಾ ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಂದನಪ್ರಿಯಾ ||೮೧-೯೦||

ಜನನೀ ಜಾಹ್ನವೀ ಜಾತಾ ಶಾಂಭವೀ ಹತರಾಕ್ಷಸೀ
ವಲ್ಲರೀ ವಲ್ಲಭಾ ವಲ್ಲೀ ವಲ್ಯಲಂಕೃತಮಧ್ಯಮಾ ||೯೧-೯೯||

ಹರೀತಕೀ ಹಯಾರೂಢಾ ಭೂತಿರ್ಹರಿಹರಪ್ರಿಯಾ
ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ವರಾರೋಹಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಸ್ತಥೈವ ||೧೦೦-೧೦೬||

ವರವಿದ್ಯಾ ತಥಾ ದುರ್ಗಾದೇವೀತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ||೧೦೭-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment