Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ


                                                      SRI RUDRA PRASHNA
Shri Rudram is aVedic Hymn addressed to Rudra,  an aspect of Lord Shiva. It is right in the centre of the Taithiriya Samhita of Yajurveda in the Fourth Kanda. It is also known as sri Rudraprashna, Satarudriya and   Rudropanishad.  The Panchakshara mantra (Om Namah Shivaya) is in the heart of Srirudram.  This is one of the hymns prescribed  for daily chanting according to the following couplet:
         ಸ್ವಶಾಖೋಪನಿಷದ್ಗೀತಾ ವಿಷ್ನೋರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
      ರುದ್ರಂ ಪುರಷಸೂಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಮಾವರ್ತಯೇತ್ ಬುಧಃ ||


The wise should chant daily the Unpanishad in his own Vedic shakha, Bhagavadgita, Vishnu Sahasranama, Srirudram and Purusha Suktam.
Suta Samhita says:
        ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಸೇಚೇನ ಶಾಖಾಃ ಪುಷ್ಯನ್ತಿ ವೈ ಯಥಾ|
      ಶಿವೇ ರುದ್ರಜಪಾತ್ ಪ್ರೀತೇ ಪ್ರೀತಾ ಏವಾಸ್ಯ ದೇವತಾಃ|
      ಅತೋ ರುದ್ರಜಪಾದೇವ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ಯತ:||


Just as by watering the root of a tree its branches are also nourished, so also by propitiating Rudra by chanting Srirudram all other deities are pleased. Therefore by chanting Srirudram alone one can get everything in this world and also liberation from this world.

Rudra is the very first Cause, the physician for this disease of samsara.  He ignores the failings of his devotees and only considers what is good in them.  He is the very Sun whom we see daily rising.  He takes countless forms.  Whatever we see in this world is his form only.  Srirudram offers prostrations to those who are sitting, lying, sleeping, waking, standing or running and who are members of assembly, heads of  assembly, carpenters, potters, hunters, fishermen, thieves, robbers, those who make chariots, those who drive the chariots, horses, trees and whatever is moving or non-moving etc. etc since everything is his His form only.  It is believed that wherever this hymn is chanted regularly there will prevail peace and prosperity always.  
      

                                                          ಶ್ರೀರುದ್ರಪ್ರಶ್ನಃ
           ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತಾ
          ಚತುರ್ಥಂ ವೈಶ್ವದೇವಂ ಕಾಣ್ಡಮ್ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಪಾಠಕಃ
~ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ| ~ ನಮಸ್ತೇ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವ ಉತೋತ ಇಷವೇ ನಮಃ| ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಧನ್ವನೇ  ಬಾಹುಭ್ಯಾಮುತ ತೇ  ನಮಃ | ಯಾ ಇಷುಃ ಶಿವತಮಾ ಶಿವಂ ಬಭೂವ ತೇ ಧನುಃ| ಶಿವಾ ಶರವ್ಯಾ ಯಾ ತವ ತಯಾ ನೋ ರುದ್ರ ಮೃಡಯ | ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂರಘೋರಾಽಪಾಪಕಾಶಿನೀ| ತಯಾ ನಸ್ತನುವಾ ಶನ್ತಮಯಾ ಗಿರಿಶಂತಾಭಿಚಾಕಶೀಹಿ| ಯಾಮಿಷುಂ ಗಿರಿಶಂತ ಹಸ್ತೇ ಬಿಭರ್ಷ್ಯಸ್ತವೇ| ಶಿವಾ~ ಗಿರಿತ್ರ ತಾಂ ಕುರು ಮಾ ಹಿ~ಂಸೀಃ ಪುರುಷಂ ಜಗತ್| ಶಿವೇನ ವಚಸಾ ತ್ವಾ ಗಿರಿಶಾಚ್ಛಾವದಾಮಸಿ | ಯಥಾ ನಃಸರ್ವಮಿಜ್ಜಗದಯಕ್ಷ್ಮ~ ಸುಮನಾ ಅಸತ್| ಅಧ್ಯವೋಚದಧಿವಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್ | ಅಹೀ~ಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾಞ್ಜಂಭಯನ್ತ್ಸರ್ವಾಂಶ್ಚ ಯಾತುಧಾನ್ಯಃ|
ಅಸೌ ಯಸ್ತಾಮ್ರೋ ಅರುಣ ಉತ ಬಭ್ರುಸ್ಸುಮಙ್ಗಲಃ| ಯೇ ಚೇಮಾ~ ರುದ್ರಾ ಅಭಿತೋ ದಿಕ್ಷು ಶ್ರಿತಾಃ ಸಹಸ್ರಶೋಽವೈಷಾ~ ಹೇಡ ಈಮಹೇ | ಅಸೌ ಯೋಽವಸರ್ಪತಿ ನೀಲಗ್ರೀವೋ  ವಿಲೋಹಿತಃ| ಉತೈನಂ ಗೋಪಾ ಅದೃಶನ್ನದೃಶನ್ನುದಹಾರ್ಯಃ| ಉತೈನಂ ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನಿ ದೃಷ್ಟೋ ಮೃಡಯಾತಿ ನಃ | ನಮೋ ಅಸ್ತು ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಮೀಢುಷೇ| ಅಥೋ ಯೇ ಅಸ್ಯ ಸತ್ತ್ವಾನೋಽಹಂ ತೇಭ್ಯೋಽಕರನ್ನಮಃ | ಪ್ರಮುಞ್ಚ ಧನ್ವನಸ್ತ್ವಮುಭಯೋರಾತ್ನಿಯೋರ್ಜ್ಯಾಮ್| ಯಾಶ್ಚ ತೇ ಹಸ್ತ ಇಷವಃ ಪರಾ ತಾ ಭಗವೋ ವಪ| ಅವತತ್ಯ ಧನುಸ್ತ್ವ~ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಶತೇಷುಧೇ | ನಿಶೀರ್ಯ ಶಲ್ಯಾನಾಂ ಮುಖಾ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ|ವಿಜ್ಯಂ ಧನು: ಕಪರ್ದಿನೋ ವಿಶಲ್ಯೋ ಬಾಣವಾ~ ಉತ| ಅನೇಶನ್ನಸ್ಯೇಷವ ಆಭುರಸ್ಯ ನಿಷಙ್ಗಥಿಃ|
ಯಾ ತೇ ಹೇತಿರ್ಮೀಢುಷ್ಟಮ  ಹಸ್ತೇ ಬಭೂವ ತೇ ಧನುಃ| ತಯಾಽಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವತಸ್ತ್ವಮಯಕ್ಷ್ಮಯಾ ಪರಿಬ್ಭುಜ| ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ವಾಯುಧಾಯಾನಾತತಾಯ ಧೃಷ್ಣವೇ| ಉಭಾಭ್ಯಾಮುತ ತೇ ನಮೋ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ತವ ಧನ್ವನೇ| ಪರಿ ತೇ ಧನ್ವನೋ ಹೇತಿರಸ್ಮಾನ್ವೃಣಕ್ತು ವಿಶ್ವತಃ| ಅಥೋ  ಇಷುಧಿಸ್ತವಾರೇ ಅಸ್ಮನ್ನಿಧೇಹಿ ತಮ್|||| ಶಂಭವೇ ನಮಃ
   ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ||

   ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ ದಿಶಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯಃ
ಪಶೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸಸ್ಪಿಞ್ಜರಾಯ ತ್ವಿಷೀಮತೇ ಪಥೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಬಭ್ಲುಶಾಯ ವಿವ್ಯಾಧಿನೇಽನ್ನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಹರಿಕೇಶಾಯೋಪವೀತಿನೇ ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭವಸ್ಯ ಹೇತ್ಯೈ ಜಗತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರುದ್ರಾಯಾತತಾವಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೂತಾಯಾಹನ್ತ್ಯಾಯ ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ರೋಹಿತಾಯ ಸ್ಥಪತಯೇ ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ವಾಣಿಜಾಯ ಕಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭುವಂತಯೇ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯೌಷಧೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯಾಕ್ರನ್ದಯತೇ ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ಧಾವತೇ ಸತ್ತ್ವನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ||||
 ನಮಃ ಸಹಮಾನಾಯ  ನಿವ್ಯಾಧಿನ ಆವ್ಯಾಧಿನೀನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಕಕುಭಾಯ ನಿಷಙ್ಗಿಣೇ ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಷಙ್ಗಿಣ ಇಷುಧಿಮತೇ ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ವಞ್ಚತೇ ಪರಿವಞ್ಚತೇ ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಿಚೇರವೇ ಪರಿಚರಾಯಾರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ ಜಿಘಾ~ಂಸದ್ಭ್ಯೋ ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮೋಽಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ ನಕ್ತಂಚರದ್ಭ್ಯಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ಗಿರಿಚರಾಯ ಕುಲುಞ್ಚಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಮದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಾವಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆತನ್ವಾನೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತಿದಧಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ
ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಯಚ್ಛದ್ಭ್ಯೋ ವಿಸೃಜದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋಽಸ್ಯದ್ಭ್ಯೋ ವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯಶ್ಚ
ವೋ ನಮೋ ನಮ ಆಸೀನೇಭ್ಯ: ಶಯಾನೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ಜಾಗ್ರದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಿಷ್ಠದ್ಭ್ಯೋ ಧಾವದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸಭಾಭ್ಯಃ ಸಭಾಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋಽಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ||||
ನಮ ಆವ್ಯಾಧಿನೀಭ್ಯೋ ವಿವಿಧ್ಯನ್ತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಉಗಣಾಭ್ಯಸ್ತೃ~ಂಹತೀಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ವ್ರಾತೇಭ್ಯೋ ವ್ರಾತಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಗಣೇಭ್ಯೋ ಗಣಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ  ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ವರೂಪೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯಃ ಕ್ಷುಲ್ಲಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥಿಭ್ಯೋಽರಥೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ರಥೇಭ್ಯೋ ರಥಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಸೇನಾಭ್ಯಃ ಸೇನಾನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ, ಕ್ಷತ್ತೃಭ್ಯಃ ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಕ್ಷಭ್ಯೋ ರಥಕಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಕುಲಾಲೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಪುಞ್ಜಿಷ್ಟೇಭ್ಯೋ ನಿಷಾದೇಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮ ಇಷುಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಧನ್ವಕೃದ್ಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮೋ ಮೃಗಯುಭ್ಯಃ ಶ್ವನಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮೋ ನಮಃ ಶ್ವಭ್ಯಃ ಶ್ವಪತಿಭ್ಯಶ್ಚ ವೋ ನಮಃ ||||

ನಮೋ ಭವಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಶರ್ವಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ನಮೋ ನೀಲಗ್ರಿವಾಯ ಶಿತಿಕಣ್ಠಾಯ ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ಶತಧನ್ವನೇ ನಮೋ ಗಿರಿಶಾಯ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮೋ ಮೀಢುಷ್ಟಮಾಯ ಚೇಷುಮತೇ ನಮೋ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ವಾಮನಾಯ ನಮೋ ಬೃಹತೇ ವರ್ಷೀಯಸೇ ನಮೋ ವೃದ್ಧಾಯ ಸಂವೃಧ್ವನೇ ನಮೋ ಅಗ್ರಿಯಾಯ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮ ಆಶವೇ ಚಾಜಿರಾಯ ನಮಃ ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ಶೀಭ್ಯಾಯ ನಮ ಊರ್ಮ್ಯಾಯ ಚಾವಸ್ವನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಸ್ರೋತಸ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ್ಯಾಯ ||||
ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಚಾಪರಜಾಯ ನಮೋ ಮಧ್ಯಮಾಯ ಚಾಪಗಲ್ಭಾಯ ನಮೋ ಜಘನ್ಯಾಯ ಬುಧ್ನಿಯಾಯ ನಮಃ ಸೋಭ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ ನಮೋ ಯಾಮ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ ನಮ ಉರ್ವರ್ಯಾಯ ಖಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ ಚಾಽವಸಾನ್ಯಾಯ ನಮೋ ವನ್ಯಾಯ ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶ್ರವಾಯ ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ ನಮ ಆಶುಷೇಣಾಯ ಚಾಶುರಥಾಯ ನಮಃ ಶೂರಾಯ ಚಾವಭಿನ್ದತೇ ನಮೋ ವರ್ಮಿಣೇ ವರೂಥಿನೇ ನಮೋ ಬಿಲ್ಮಿನೇ ಕವಚಿನೇ ನಮಃ ಶ್ರುತಾಯ ಶ್ರುತಸೇನಾಯ ||||    
  ನಮೋ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಯ ಚಾಹನನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಧೃಷ್ಣವೇ ಪ್ರಮೃಶಾಯ ನಮೋ ದೂತಾಯ ಪ್ರಹಿತಾಯ ನಮೋ ನಿಷಙ್ಗಿಣೇ ಚೇಷುಧಿಮತೇ ನಮಃ ಸ್ವಾಯುಧಾಯ ಸುಧನ್ವನೇ ನಮಃ ಸ್ರುತ್ಯಾಯ ಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ನೀಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ಸೂದ್ಯಾಯ ಸರಸ್ಯಾಯ ನಮೋ ನಾದ್ಯಾಯ ವೈಶನ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೂಪ್ಯಾಯ ಚಾವಟ್ಯಾಯ ನಮೋ ವರ್ಷ್ಯಾಯ ಚಾವರ್ಷ್ಯಾಯ ನಮೋ ಮೇಘ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ ನಮ ಈಧ್ರಿಯಾಯ ಚಾತಪ್ಯಾಯ   ನಮೋ ವಾತ್ಯಾಯ ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ||||
 ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತಾಮ್ರಾಯ ಚಾರುಣಾಯ ನಮಃ ಶಙ್ಗಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ಭೀಮಾಯ ನಮೋ ಅಗ್ರೇವಧಾಯ ದೂರೇವಧಾಯ ನಮೋ ಹನ್ತ್ರೇ ಹನೀಯಸೇ ನಮೋ ವೃಕ್ಷೇಭ್ಯೋ ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತಾರಾಯ ನಮಶ್ಶಂಭವೇ ಮಯೋಭವೇ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವತರಾಯ ನಮಸ್ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ಕೂಲ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾರ್ಯಾಯ ಚಾವಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತರಣಾಯ ಚೋತ್ತರಣಾಯ ನಮ ಆತಾರ್ಯಾಯ ಚಾಲಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ಫೇನ್ಯಾಯ ನಮಃ ಸಿಕತ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ ||||
   ನಮ ಇರಿಣ್ಯಾಯ ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಿ~ಂಶಿಲಾಯ ಕ್ಷಯಣಾಯ ನಮಃ ಕಪರ್ದಿನೇ ಪುಲಸ್ತಯೇ ನಮೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ ಗೃಹ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತಲ್ಪ್ಯಾಯ ಗೇಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ಕಾಟ್ಯಾಯ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ ನಮೋ ಹೃದಯ್ಯಾಯ ನಿವೇಷ್ಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪಾ~ಂಸವ್ಯಾಯ
ರಜಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ ಹರಿತ್ಯಾಯ ನಮೋ ಲೋಪ್ಯಾಯ ಚೋಲಪ್ಯಾಯ ನಮ ಊರ್ವ್ಯಾಯ ಸೂರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ ನಮೋಽಪಗುರಮಾಣಾಯ ಚಾಭಿಘ್ನತೇ ನಮ ಆಖ್ಖಿದತೇ ಪ್ರಖ್ಖಿದತೇ ನಮೋ ವಃ ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ ದೇವಾನಾ~ ಹೃದಯೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಕ್ಷೀಣಕೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ವಿಚಿನ್ವತ್ಕೇಭೋ ನಮ ಆನಿರ್ಹತೇಭ್ಯೋ ನಮ ಆಮೀವತ್ಕೇಭ್ಯಃ ||||  
ದ್ರಾಪೇ ಅನ್ಧಸಸ್ಪತೇ ದರಿದ್ರನ್ನೀಲಲೋಹಿತ | ಏಷಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಮೇಷಾಂ ಪಶೂನಾಂ ಮಾ ಭೇರ್ಮಾಽರೋ ಮೋ ಏಷಾಂ ಕಿಞ್ಚನಾಮಮತ್|ಯಾ ತೇ ರುದ್ರ ಶಿವಾ ತನೂಃ ಶಿವಾ ವಿಶ್ವಾಹಭೇಷಜೀ| ಶಿವಾ ರುದ್ರಸ್ಯ ಭೇಷಜೀ ತಯಾ ನೋ ಮೃಡ ಜೀವಸೇ | ಇಮಾ~ ರುದ್ರಾಯ ತವಸೇ ಕಪರ್ದಿನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ಪ್ರಭರಾಮಹೇ ಮತಿಮ್| ಯಥಾ ನಃ ಶಮಸದ್ದ್ವಿಪದೇ  ಚತುಷ್ಪದೇ ವಿಶ್ವಂ ಪುಷ್ಟಂ ಗ್ರಾಮೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನನಾತುರಮ್ | ಮೃಡಾ ನೋ ರುದ್ರೋತ ನೋ ಮಯಸ್ಕೃಧಿ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ| ಯಚ್ಛಂ ಯೋಶ್ಚ ಮನುರಾಯಜೇ ಪಿತಾ ತದಶ್ಯಾಮ ತವ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀತೌ | ಮಾ ನೋ ಮಹಾನ್ತಮುತ ಮಾ ನೋ ಅರ್ಭಕಂ ಮಾ ಉಕ್ಷನ್ತಮುತ ಮಾ ಉಕ್ಷಿತಂ | ಮಾ ನೋಽವಧೀಃ ಪಿತರಂ ಮೋತ ಮಾತರಂ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾನಸ್ತನುವೋ ರುದ್ರ ರೀರಿಷಃ| ವೀರಾನ್ಮಾ  ನೋ ರುದ್ರ ಭಾಮಿತೋಽವಧೀರ್ಹವಿಷ್ಮನ್ತೋ ನಮಸಾ ವಿಧೇಮ ತೇ | ಆರಾತ್ತೇ ಗೋಘ್ನ ಉತ ಪೂರುಷಘ್ನೇ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಾಯ ಸುಮ್ನಮಸ್ಮೇ ತೇ ಅಸ್ತು |ರಕ್ಷಾ ನೋ ಅಧಿ ದೇವ ಬ್ರೂಹ್ಯಧಾ ನಃ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಛ ದ್ವಿಬರ್ಹಾಃ| ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತಂ ಗರ್ತಸದಂ  ಯುವಾನಂ  ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮುಪಹನ್ತುಮುಗ್ರಮ್| ಮೃಡಾ ಜರಿತ್ರೇ ರುದ್ರ ಸ್ತವಾನೋ ಅನ್ಯನ್ತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ನಿವಪನ್ತು ಸೇನಾಃ | ಪರಿಣೋ ರುದ್ರಸ್ಯ ಹೇತಿರ್ವೃಣಕ್ತು ಪರಿ ತ್ವೇಷಸ್ಯ ದುರ್ಮತಿ ರಘಾಯೋಃ| ಅವ ಸ್ಥಿರಾ ಮಘವದ್ಭ್ಯಸ್ತನುಷ್ವ ಮೀಢ್ವಸ್ತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಮೃಡಯ| ಮೀಢುಷ್ಟಮ ಶಿವತಮ ಶಿವೋ ನಃ ಸುಮನಾ ಭವ| ಪರಮೇ ವೃಕ್ಷ ಆಯುಧನ್ನಿಧಾಯ ಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನ ಆಚರ ಪಿನಾಕಂ ಬಿಭ್ರದಾಗಹಿ| ವಿಕಿರಿದ ವಿಲೋಹಿತ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವಃ| ಯಾಸ್ತೇ ಸಹಸ್ರ~ ಹೇತಯೋನ್ಯಮಸ್ಮನ್ನಿವಪನ್ತು ತಾಃ | ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಧಾ ಬಾಹುವೋಸ್ತವ ಹೇತಯಃ| ತಾಸಾಮೀಶಾನೋ ಭಗವಃ ಪರಾಚೀನಾ ಮುಖಾ ಕೃಧಿ||೧೦||
  ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಹಸ್ರಶೋ ಯೇ ರುದ್ರಾ ಅಧಿ ಭೂಮ್ಯಾಂ| ತೇಷಾ~  ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇಽವಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ| ಅಸ್ಮಿನ್ಮಹತ್ಯರ್ಣವೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಭವಾ ಅಧಿ| ನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಣ್ಠಾಃ ಶರ್ವಾ ಅಧಃ, ಕ್ಷಮಾಚರಾಃನೀಲಗ್ರೀವಾಃ ಶಿತಿಕಣ್ಠಾ ದಿವ~ ರುದ್ರಾ ಉಪಶ್ರಿತಾಃ| ಯೇ ವೃಕ್ಷೇಷು ಸಸ್ಪಿಞ್ಜರಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ವಿಲೋಹಿತಾಃ | ಯೇ ಭೂತಾನಾಮಧಿಪತಯೋ ವಿಶಿಖಾಸಃ ಕಪರ್ದಿನಃ|ಯೇ ಅನ್ನೇಷು ವಿವಿಧ್ಯನ್ತಿ ಪಾತ್ರೇಷು ಪಿಬತೋ ಜನಾನ್| ಯೇ ಪಥಾಂ ಪಥಿರಕ್ಷಯ ಐಲಬೃದಾಯವ್ಯುಧಃ|ಯೇ ತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಚರನ್ತಿ ಸೃಕಾವನ್ತೋ ನಿಷಙ್ಗಿಣಃ| ಏತಾವನ್ತಶ್ಚ ಭೂಯಾ~ಂಸಶ್ಚ ದಿಶೋ ರುದ್ರಾ ವಿತಸ್ಥಿರೇ| ತೇಷಾ~ ಸಹಸ್ರಯೋಜನೇಽವಧನ್ವಾನಿ ತನ್ಮಸಿ| ನಮೋ ರುದ್ರೇಭ್ಯೋ ಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯೇಽನ್ತರಿಕ್ಷೇ ಯೇ ದಿವಿ ಯೇಷಾಮನ್ನಂ ವಾತೋ ವರ್ಷಮಿಷವಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದಶ ಪ್ರಾಚೀರ್ದಶ ದಕ್ಷಿಣಾ ದಶ ಪ್ರತೀಚೀರ್ದಶೋದೀಚೀರ್ದಶೋರ್ಧ್ವಾಸ್ತೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ತೇ ನೋ ಮೃಡಯನ್ತು ತೇ ಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮೋ ಯಶ್ಚ ನೋ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ತಂ ವೋ ಜಮ್ಭೇ ದಧಾಮಿ ||೧೧||
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗನ್ಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್| ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬನ್ಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್| ಯೋ ರುದ್ರೋ ಅಗ್ನೌ ಯೋ ಅಪ್ಸು ಓಷಧೀಷು ಯೋ ರುದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾ ವಿವೇಶ ತಸ್ಮೈ ರುದ್ರಾಯ ನಮೋ ಅಸ್ತು| ತಮು ಷ್ಟುಹಿ ಯಃ ಸ್ವಿಷುಃ ಸುಧನ್ವಾ ಯೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕ್ಷಯತಿ ಭೇಷಜಸ್ಯ| ಯಕ್ಷ್ವಾಮಹೇ ಸೌಮನಸಾಯ ರುದ್ರಂ ನಮೋಭಿರ್ದೇವಮಸುರಂ ದುವಸ್ಯ| ಅಯಂ ಮೇ ಹಸ್ತೋ ಭಗವಾನಯಂ ಮೇ ಭಗವತ್ತರಃ| ಅಯಂ ಮೇ ವಿಶ್ವಭೇಷಜೋಽಯ~  ಶಿವಾಭಿಮರ್ಶನಃ|ಯೇ ತೇ ಸಹಸ್ರಮಯುತಂ ಪಾಶಾ ಮೃತ್ಯೋ ಮರ್ತ್ಯಾಯ ಹನ್ತವೇ | ತಾನ್ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನವ ಯಜಾಮಹೇ| ಮ್ರುತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೃತ್ಯವೇ ಸ್ವಾಹಾ| ~ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಪಾಹಿ||
ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಗ್ರನ್ಥಿರಸಿ ರುದ್ರೋ ಮಾ ವಿಶಾನ್ತಕಃ| ತೇನಾನ್ನೇನಾಪ್ಯಾಯಸ್ವ|| ಸದಾಶೋಮ್ |
                 ~ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ  
No comments:

Post a Comment