Friday, March 1, 2013

ಭಾಗ್ಯಸೂಕ್ತಮ್


                                   ಭಾಗ್ಯಸೂಕ್ತಮ್

ಓಂ  ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿನ್ದ್ರಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಪ್ರಾತರ್ಶ್ವಿನಾ | ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಪೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸೋಮಮುತ ರುದ್ರ~ ಹುವೇಮ ||||
ಪ್ರಾತರ್ಜಿತಂ ಭಗಮುಗ್ರ~ ಹುವೇಮ ವಯಂ ಪುತ್ರಮದಿತೇರ್ಯೋ ವಿಧರ್ತಾ | ಆದ್ಧ್ರಶ್ಚಿದ್ಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಸ್ತುರಶ್ಚಿದ್ರಾಜಾ ಚಿದ್ಯಂಭಗಂ ಭಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ||||
ಭಗ ಪ್ರಣೇತರ್ಭಗಸತ್ಯರಾಧೋ ಭಗೇಮಾಂ ಧಿಯಮುದವದದನ್ನಃ| ಭಗಪ್ರಣೋ ಜನಯ ಗೋಭಿ-ರಶ್ವೈರ್ಭಗಪ್ರನೃಭಿ-ರ್ನೃವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮ ||||
ಉತೇದಾನೀಂ ಭಗವನ್ತಸ್ಯಾಮೋತ ಪ್ರಪಿತ್ವ ಉತ ಮಧ್ಯೇ ಅಹ್ನಾಮ್| ಉತೋದಿತಾ ಮಘವನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ವಯಂ ದೇವಾನಾ~ ಸುಮತೌ ಸ್ಯಾಮ ||||
ಭಗ ಏವ ಭಗವಾ~ ಅಸ್ತು ದೇವಾಸ್ತೇನ ವಯಂ ಭಗವನ್ತಸ್ಸ್ಯಾಮ| ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಸರ್ವ ಇಜ್ಜೋಹವೀಮಿ ಸನೋ ಭಗ ಪುರ ಏತಾ ಭವೇಹ||||
ಸಮಧ್ವರಾಯೋಷಸೋಽನಮನ್ತ ದಧಿಕ್ರಾವೇವ ಶುಚಯೇ ಪದಾಯ| ಅರ್ವಾಚೀನಂ ವಸುವಿದಂ ಭಗನ್ನೋ ರಥಮಿವಾಶ್ವಾವಾಜಿನ ಆವಹನ್ತು||||
ಅಶ್ವಾವತೀರ್ಗೋಮತೀರ್ನಉಷಾಸೋ ವೀರವತೀಸ್ಸದಮುಚ್ಛನ್ತು ಭದ್ರಾಃ|ಘೃತಂ ದುಹಾನಾ ವಿಶ್ವತಃ ಪ್ರಪೀನಾಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಸ್ಸದಾ ನಃ||||  ಯೋ ಮಾಽಗ್ನೇಭಾಗಿನ~ ಸನ್ತಮಥಾಭಾಗಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ| ಅಭಾಗಮಗ್ನೇ ತಂ ಕುರು ಮಾಮಗ್ನೇ ಭಾಗಿನಂ ಕುರು ||||
              ~ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ


No comments:

Post a Comment