Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಸ್ಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಸ್ಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಃ
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಃ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿಚನ್ದ್ರಮಾ ||-||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ ||-||

ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞೋ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಃ
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಕಿತಕರೋ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಃ ||೧೦-೧೩||

ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತ್ತಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಧೀಃ
ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಂಕರರೂಪಧೃತ್ ||೧೪-೧೭||

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಃ ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ
ವೇದವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಣ್ಡನಃ ||೧೮-೨೧||

ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಃ ಶಾನ್ತಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಭೋಜಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ ||೨೨-೨೬||

ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಮಹಚ್ಛುಚಿಃ
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾತಙ್ಕೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ||೨೭-೩೪||

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಪದಾಂಬುಜಃ
ಸತ್ವಪ್ರದೋ ಸದ್ಭಾವೋ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ||೩೫-೪೦||

ಅನಘೋ ಸಾರಹೃದಯೋ ಸುಧೀಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶೀಲಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಃ ||೪೧-೪೭|

ತಪೋರಾಶಿರ್ಮಹಾತೇಜಾಃ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿತ್
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಃ ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಃ ||೪೮-೫೩||

ಭಗವಾನ್ ಭಾರತೀಜೇತಾ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಣ್ಡಿತಃ
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಃ  ||೫೪-೫೮||


ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಭಿಜ್ಞಃ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿಃ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಾನ್||೫೯-೬೨||

ಚಿದಾನನ್ದಃ ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತ್
ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯೋ ಕ್ಷೇಮದಾಯೀ ಕ್ಷಮಾಕರಃ  ||೬೩-೬೮||

ಭವ್ಯೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭೂರಿಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶೋ ಸದಾಧಾರಃ ವಿಶ್ವಬನ್ಧುಚ್ಛುಭೋದಯಃ ||೬೯-೭೬||

ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿರ್ವಾಗೀಶೋ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಃ
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಪ್ರಪೂಜಕಃ     ||೭೭-೮೦||

ಕಾಞ್ಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯ ಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಃ
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕ ತಾಟಙ್ಕತೋಷಿತಾಂಬಾ ಮನೋರಥಃ ||೮೧-೮೨||

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕಲ್ಪಕಃ
ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಹಾಮತಿಃ ||೮೩-೮೫||

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭುಃ
ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೀತಃ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ||೮೬-೮೯||

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮೈಕದಣ್ಡಾಢ್ಯೋ ಕಮಣ್ಡಲುಲಸತ್ಕರಃ
ಗುರುಭೂಮಣ್ಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಃ ||೯೦-೯೩||

ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತೋ ಋಶ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಃ
ಸೌನ್ದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಃ ||೯೪-೯೬||

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಃ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಣ್ಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಂಭೂಜಯಸನ್ನುತಃ ||೯೭-೯೯||

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ
ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀನ್ದ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ||೧೦೦-೧೦೨||

ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಛಿಷ್ಯಸಂನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಃ
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತೋ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಃ     ||೧೦೩-೧೦೫||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗತ್ಗುರುಃ ||೧೦೬-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment