Friday, March 1, 2013

ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ನಾರಸಿಂಹೋ ಮಹಾಸಿಂಹೋ ದಿವ್ಯಸಿಂಹೋ ಮಹಾಬಲಃ
ಉಗ್ರಸಿಂಹೋ ಮಹಾದೇವೋ ಸ್ತಂಭಜಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ ||-||

ರೌದ್ರೋ ಸರ್ವಾದ್ಭುತಃ ಶ್ರೀಮನ್ ಯೋಗಾನನ್ದಸ್ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಃ
ಹರಿಃ ಕೋಲಾಹಲಶ್ಚಕ್ರೀ ವಿಜಯೋ ಜಯವರ್ಧನಃ ||-೧೮||

ಪಞ್ಚಾನನಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಘೋರೋ ಘೋರವಿಕ್ರಮಃ
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೋ ಜ್ವಾಲಮಾಲೀ ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ||೧೯-೨೬||

ನಿಟಿಲಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೋ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಃ ಪ್ರತಾಪನಃ
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಃ  ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಚಣ್ಡಕೋಪೀ ಸದಾಶಿವಃ ||೨೭-೩೪||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಧ್ವಂಸೀ ದೈತ್ಯದಾನವಭಞ್ಜನಃ
ಗುಣಭದ್ರೋ ಮಹಾಭದ್ರಃ ಬಲಭದ್ರೋ ಸುಭದ್ರಕಃ ||೩೫-೪೦||

ಕರಾಲೋ ವಿಕರಾಲಶ್ಚ ವಿಕರ್ತಾ ಸರ್ವಕರ್ತೃಕಃ
ಶಿಂಶುಮಾರೋ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಈಶಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ||೪೧-೪೯||

ಭೈರವಾಡಮ್ಬರೋ ದಿವ್ಯೋ ಅಚ್ಯುತಃ ಕವಿಮಾಧವಃ
ಅಧೋಕ್ಷಜೋಽಕ್ಷರೋ ಶರ್ವಃ ವನಮಾಲೀ ವರಪ್ರದಃ ||೫೦-೫೮||

ವಿಶ್ವಂಭರೋಽದ್ಭುತೋ ಭವ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರೋ ನಖಾಸ್ತ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಜ್ಯೋತಿಃ ರ್ಸುರೇಶ್ವರಃ||೫೯-೬೭||
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ
ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರೋ ವಜ್ರನಖಃ ಮಹಾನಾದಃ ಪರಂತಪಃ ||೬೮-೭೪||

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೈಕರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಯಂತ್ರವಿದಾರಣಃ
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಾತ್ಮಕೋಽವ್ಯಕ್ತಃ ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ||೭೫-೮೦||

ವೈಶಾಖಶುಕ್ಲಸಂಭೂತೋ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಃ
ಉದಾರಾಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾತ್ಮಾ ಚಣ್ಡವಿಕ್ರಮಃ||೮೧-೮೬||

ವೇದತ್ರಯಪ್ರಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಭಗವಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪೀ  ಜಗನ್ಮಯಃ||೮೭-೯೩||

ಜಗತ್ಪಾಲೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಮಹಾಕಾಯೋ ದ್ವಿರೂಪಭೃತ್
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ನಿರ್ಗುಣೋಽಥ ನೃಕೇಸರೀ ||೯೪-೧೦೧||

ಪರತತ್ತ್ವೋ ಪರಂಧಾಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಧೀರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪಾಲಕಃ||೧೦೨-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment