Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜಃ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ
ಸ್ಕನ್ದಾಗ್ರಜೋಽವ್ಯಯೋ ಪೂತಃ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ  ||-೧೦||

ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಚ್ಛಿದಿನ್ದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಬಲಪ್ರದಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಶರ್ವತನಯೋ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ           ||೧೧-೧೬||

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋಽನೇಕಾರ್ಚಿತಃ ಶಿವಃ
ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯೋ ಶಾನ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ      ||೧೭-೨೬||

ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಃ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ
ಏಕದನ್ತಶ್ಚಚತುರ್ಬಾಹುಃ ಚತುರೋ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ        ||೨೭-೩೩||

ಲಂಬೋದರೋ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಃ ಹರಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದುತ್ತಮಃ
ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ    ||೩೪-೪೧||

ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಧರಶ್ಚಣ್ಡಃ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಞ್ಜನಃ
ಅಕಲ್ಮಷಃ ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ     ||೪೨-೪೮||

ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತಃ ವರದೋ ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತಿಃ
ವಿದ್ವತ್ಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯಃ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃಕ್    ||೪೯-೫೭||

ಶ್ರೀದೋಽಜೋತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ    ||೫೮-೬೫||

ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾನ್ತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ
ಆಶ್ರಿತಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಭಕ್ತವಾಞ್ಛಿತದಾಯಕಃ ||೬೬-೭೩||

ಶಾನ್ತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ
ಜ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾನ್ತಃ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ     ||೭೪-೮೦||

ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ
ರಮಾರ್ಚಿತೋ ವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್      ||೮೧-೮೬||

ಸ್ಥೂಲಕಣ್ಠಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯೋ ಪರಃ
ಸ್ಥೂಲತುಣ್ಡೋಽಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶೋ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ  ||೮೭-೯೫||


ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್
ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನುಜೋತ್ಸಙ್ಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ||೯೬-೯೯||

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಿಕವಾಹನಃ ||೧೦೦-೧೦೪||

ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ||೧೦೫-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment