Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


  ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಶ್ರೀರಮೋ ರಾಮಭದ್ರಶ್ಚ ರಾಮಚನ್ದ್ರಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಃ
ರಾಜೀವಲೋಚನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇನ್ದ್ರೋ ರಘುಪುಙ್ಗವಃ ||-||

ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ಜೈತ್ರೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜನಾರ್ದನಃ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯೋ ದಾನ್ತಃ ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ||-೧೫||

ವಾಲಿಪ್ರಮಥನೋ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಃ
ಸತ್ಯವ್ರತೋ ವ್ರತಧರಃ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಃ    ||೧೬-೨೨||

ಕೌಸಲೇಯಖರಧ್ವಂಸೀ ವಿರಾಧವಧಪಣ್ಡಿತಃ
ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾತಾ ಹರಕೋದಣ್ಡಖಣ್ಡನಃ ||೨೩-೨೭||

ಸಪ್ತತಾಲಪ್ರಭೇತ್ತಾ  ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಃ
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪದಲನಸ್ತಾಟಕಾನ್ತಕಃ||೨೮-೩೧||

ವೇದನ್ತಸಾರೋ ವೇದಾತ್ಮಾ ಭವರೋಗಸ್ಯಭೇಷಜಂ
ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹನ್ತಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ||೩೨-೩೭||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಃ
ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ದಣ್ಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಃ ||೩೮-೪೩||

ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಃ ಪಿತೃಭಕ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧಃ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗತ್ಗುರುಃ||೪೪-೫೦||

ಋಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತೀ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಃ
ಜಯನ್ತತ್ರಾಣವರದಃ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಃ ||೫೧-೫೪||

ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಶ್ಚ ಮೃತವಾನರಜೀವನಃ
ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹನ್ತಾ  ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾಬುಜಃ ||೫೫-೫೯||

ಸರ್ವಲೋಕಸ್ತುತಃ ಸೌಮ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೋದಾರಃ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಃ    ||೬೦-೬೬||


ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಃ ಸ್ಮೃತಸ್ಸರ್ವಾಘನಾಶನಃ
ಆದಿಪುರುಷಃ ಪರಮಪುರುಷೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಏವ  ||೬೭-೭೧||

ಪುಣ್ಯೋದಯೋ ದಯಾಸಾರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ
ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋ ಮಿತಾಭಾಷೀ ಪೂರ್ವಭಾಷೀ  ರಾಘವಃ||೭೨-೭೮||

ಅನನ್ತಗುಣಗಂಭೀರೋ ಧೀರೋದಾತಗುಣೋತ್ತಮಃ
ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರೋ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಃ ||೭೯-೮೨||

ಸೇತುಕೃಜ್ಜಿತವಾರಾಶಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೋ ಹರಿಃ
ಶ್ಯಾಮಾಂಗಃ ಸುನ್ದರಃ ಶೂರಃ ಪೀತವಾಸಾ ಧನುರ್ಧರಃ||೮೩-೯೧||

ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪೋ ಯಜ್ವಾ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ
ವಿಭೀಷಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಃ ||೯೨-೯೬||

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಂಧಾಮ ಪರಾಕಾಶಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ||೯೭-೧೦೩||

ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪಾರಃ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಃ ಪರಃ ||೧೦೪-೧೦೮||

     

No comments:

Post a Comment