Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಹಯಗ್ರೀವೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ಕೇಶವೋ ಮಧುಸೂದನಃ
ಗೋವಿನ್ದಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಶ್ವಂಭರೋ ಹರಿಃ ||-||

ಆದಿತ್ಯಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶಃ ಸರ್ವಾಧಾರೋ ಸನಾತನಃ
ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರೀಶೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ||೧೦-೧೭||

ನಿರಞ್ಜನೋ  ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಮಯಃ
ಚಿದಾನನ್ದಮಯೋ ಸಾಕ್ಷೀ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವದಾಯಕಃ ||೧೮-೨೫||

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕತ್ರಯಾಧೀಶೋ ಶಿವಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ
ವೇದೋದ್ಧರ್ತ್ತಾ ವೇದನಿಧಿರ್ವೇದವೇದ್ಯಃ ಪ್ರಭೂತನಃ   ||೨೬-೩೩||

ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರೇಶಃ ಪಾರಗಃ ಪರಃ ||೩೪-೪೩||

ರ್ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮಕೋ ವಿದ್ವಾನ್ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ
ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ವೇದ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಲಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ||೪೪-೪೯||

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯುಕ್ತಹಸ್ತೋ ವರಪ್ರದಃ
ಪುರಾಣಪುರುಷೋ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ  ||೫೦-೫೫||

ಶಾನ್ತೋ ದಾನ್ತೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗನ್ಮಯಃ
ಜಗನ್ಮೃತ್ಯುಹರೋ ಜೀವೋ ಜಯದೋ ಜಾಡ್ಯನಾಶನಃ ||೫೬-೬೪||

ಜನಪ್ರಿಯೋ ಜನಸ್ತುತ್ಯೋ ಜಾಪಕಪ್ರಿಯಕೃತ್ಪ್ರಭುಃ
ವಿಮಲೋ ವಿಶ್ವರೂಪಶ್ಚ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿಧಿಸ್ತುತಃ ||೬೫-೭೨||

ವಿಧೀನ್ದ್ರಶಿವಸಂಸ್ತುತ್ಯೋ ಶಾನ್ತಿದಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿಪಾರಗಃ
ಶ್ರೇಯಪ್ರದೋ ಶ್ರುತಿಮಯೋ ಶ್ರೇಯಸಾಂಪತಿರೀಶ್ವರಃ  ||೭೩-೭೯||

ಅಚ್ಯುತೋಽನನ್ತರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರಾಣದಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ
ಅವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಶ್ಚ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ತಮೋಹರಃ ||೮೦-೮೭||

ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕೋ ಜ್ಞಾನೀ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಃ
ಜ್ಞಾನದೋ ವಾಕ್ಪತಿರ್ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ||೮೮-೯೫||

ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮೌನೀ ಮೌನೀಶೋ ಶ್ರೇಯಸಾಂಪತಿಃ
ಹಂಸಃ ಪರಮಹಂಸಶ್ಚ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತಾ ವಿರಟ್ ಸ್ವರಾಟ್ ||೯೬-೧೦೪||

ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಃ ಜಟಾಮಣ್ಡಲಸಂಯುತಃ
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಃ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ||೧೦೫-೧೦೮||

No comments:

Post a Comment