Friday, March 1, 2013

ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಗೌರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಗೌರೀ ಗಣೇಶಜನನೀ ಗಿರಿರಾಜತನೂದ್ಭವಾ
ಗುಹಾಂಬಿಕಾ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಗಂಗಾಧರಕುಟುಂಬಿನೀ ||-||

ವೀರಭದ್ರಪ್ರಸೂಃ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನೀ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಕಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನೀ ಶಿವಾ ||-೧೨||

ಶಾಂಭವೀ ಶಂಕರೀ ಬಾಲಾ ಭವಾನೀ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ
ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿನೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ಮಞ್ಜುಭಾಷಿಣೀ ||೧೩-೨೦||

ಮಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾ ಮಹಾಬಲಾ
ಹೇಮಾದ್ರಿಜಾ ಹೈಮವತೀ ಪಾರ್ವತೀ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ||೨೧-೨೮||

ನಾರಾಯಣಾಂಶಜಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರೀಶಾ ನಿರ್ಮಲಾಽಮ್ಬಿಕಾ
ಮೃಡಾನೀ ಮುನಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಮಾನಿನೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ||೨೯-೩೭||

ಕುಮಾರೀ ಕನ್ಯಕಾ ದುರ್ಗಾ ಕಲಿದೋಷನಿಷೂದಿನೀ
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾರ್ಚಿತಾ ||೩೮-೪೫||

ಸತೀ ಸರ್ವಮಯೀ ಚೈವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ಸರಸ್ವತೀ
ಅಮಲಾಽಮರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಽಮೃತೇಶ್ವರೀ ||೪೬-೫೩||

ಅಖಿಲಾಗಮಸಂಸೇವ್ಯಾ ಸುಖಸಚ್ಚಿತ್ಸುಧಾರಸಾ
ಬಾಲ್ಯಾರಾಧಿತಭುತೇಶಾ ಭಾನುಕೋಟಿಸಮದ್ಯುತಿಃ||೫೪-೫೭||

ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಪರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಶೀತಾಂಶುಕೃತಶೇಖರಾ
ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಕಾಲಸುಮಂಗಲೀ ||೫೮-೬೩||

ಸರ್ವಬೋಧಪ್ರದಾ ಸಾಮಶಿಖಾ ವೇದಾನ್ತಲಕ್ಷಣಾ
ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಕಾಮಕಲನಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾ ||೬೪-೬೯||

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಾಯಿತತಾಟಙ್ಕಾ ಚಿದಂಬರಶರೀರಿಣೀ
ಶ್ರೀಚಕ್ರವಾಸಿನೀ ದೇವೀ ಕಲಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ||೭೦-೭೫||

ಮಾರಾರಾತಿಪ್ರಿಯಾರ್ಧಾಂಗೀ ಮಾರ್ಕಾನ್ಡೇಯವರಪ್ರದಾ
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ  || ೭೬-೮೦||

ಸತ್ಯಧರ್ಮರತಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಿ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ
ಶ್ಯಾಮಲಾ ಬಗಲಾ ಚಣ್ಡೀ ಮಾತೃಕಾ ಭಗಮಾಲಿನೀ ||೮೧-೮೮||

ಶೂಲಿನೀ ವಿರಜಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂಬಿಕಾ
ಆರ್ಯಾ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ದೀಕ್ಷಾ ಸರ್ವವಸ್ತೂತ್ತಮೋತ್ತಮಾ  ||೮೯-೯೭||

ಶಿವಾಭಿಧಾನಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ
ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ನಾದರೂಪಾ ತ್ರಿಪುರಾ ತ್ರಿಗುಣೇಶ್ವರೀ*  ||೯೮-೧೦೫||

ಸುಂದರೀ ಸ್ವರ್ಣಗೌರೀ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರದೇವತಾ  ||೧೦೬-೧೦೮||

*[ತ್ರಿಗುಣಾ and ಈಶ್ವರೀ two names]

No comments:

Post a Comment