Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಶ್ರೀಹರಿಹರಪುತ್ರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹಾದೇವಸುತೋಽವ್ಯಯಃ
ಲೋಕಕರ್ತಾ ಲೋಕಭರ್ತಾ ಲೋಕಹನ್ತಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ||-||

ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕೋ ಧನ್ವೀ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಸೈನ್ಯಕಃ
ಮನ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ಮಹಾವೇತ್ತಾ ಮಾರುತೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ||-೧೬||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷೋಽಗ್ರಣೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ
ಸಿಂಹಾರೂಢೋ ಗಜಾರೂಢೋ ಹಯಾರೂಢೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ||೧೭-೨೪||

ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಧರೋಽನರ್ಘಃ ನಾನಾವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ವೀರಃ ನಾನಾಪ್ರಾಣಿನಿಷೇವಿತಃ ||೨೫-೩೦||

ಭೂತೇಶಃ ಪೂಜಿತೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭುಜಂಗಾಭರಣೋತ್ತಮಃ
ಇಕ್ಷುಧನ್ವೀ ಪುಷ್ಪಬಾಣೋ ಮಹಾರೂಪೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ||೩೧-೩೮||

ಮಾಯಾದೇವೀಸುತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾನೀತೋ ಮಹಾಗುಣಃ
ಮಹಾಶೈವೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ವೈಷ್ಣವೋ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಕಃ  ||೩೯-೪೬||

ವಿಘ್ನೇಶೋ ವೀರಭದ್ರೇಶೋ ಭೈರವೋ ಷಣ್ಮುಖಧ್ರುವಃ
ಮೇರುಶೃಂಗಸಮಾಸೀನೋ ಮುನಿಸಂಘನಿಷೇವಿತಃ  ||೪೭-೫೨||

ದೇವೋ ಭದ್ರೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಗಣನಾಥೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಮಹಾಧಿಪಃ ||೫೩-೬೧||

ದೇವಶಾಸ್ತಾ ಭೂತಶಾಸ್ತಾ ಭೀಮಹಾಸಪರಾಕ್ರಮಃ
ನಾಗಹಾರೋ ನಾಗೇಶೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಸನಾತನಃ ||೬೨-೬೮||

ಕಾಲಜ್ಞೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ
ಲೋಕಾಶ್ರಯೋ ಗುಣಾಧೀಶಃ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯಃ ||೬೯-೭೬||

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮರೂಪೀ ಮಲ್ಲಕಾಸುರಭಞ್ಜನಃ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರ್ದೈತ್ಯಮಥನೋ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ  ||೭೭-೮೨||


ಸುಗುಣಶ್ಚ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಕಾಮದಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷೋ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋ ವಿದ್ಯಾವೃಕ್ಷೋ ವಿಭೂತಿದಃ ||೮೩-೯೦||

ಸಂಸಾರತಾಪವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಶುಲೋಕಭಯಂಕರಃ
ರೋಗಹನ್ತಾ ಪ್ರಾಣದಾತಾ ಪರಗರ್ವವಿಭಞ್ಜನಃ||೯೧-೯೫||

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಃನೀತಿಮಾನ್ ಪಾಪಭಞ್ಜನಃ
ಪುಷ್ಕಲಾಪೂರ್ಣಸಮ್ಯುಕ್ತೋ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಸತಾಮ್ಗತಿಃ||೯೬-೧೦೧||

ಅನನ್ತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನುಜೋ ಬಲೀ
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪೀ ದೇವೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸ್ಲಃ  ||೧೦೨-೧೦೮||

     

No comments:

Post a Comment