Saturday, April 6, 2013

ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್
ಊಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧|| 
ಸಾಬ್ರವೀತ್- ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ|  ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್|  ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨|| 
ಅಹಮಾನಂದಾನಾನಂದೌ|  ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ|  ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವೇದಿತವ್ಯೇ|   ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನ್ಯಪಂಚಭೂತಾನಿ |  ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್|| ೩|| 

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಂ|  ವಿದ್ಯಾಹಮವಿದ್ಯಾಹಂ|  ಅಜಾಹಮನಜಾಹಂ |  ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಂ|| ೪|| 
ಅಹಂ  ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ|  ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ| 
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ|  ಅಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ|| ೫|| 

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ|  ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ  ದಧಾಮಿ|| ೬|| 
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಉ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ |  ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ|  ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ |  ಯ ಏವಂ ವೇದ|  ಸ ದೇವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ || ೭|| 

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್-
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ| 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಂ|| ೮|| 

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ| 
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ || ೯|| 

ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯಂತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದಂತಿ
ಸಾ ನೋ ಮಂದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು|| ೧೦|| 

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕಂದಮಾತರಂ| 
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಂ || ೧೧|| 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ| 
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨|| 

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯಂತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬಂಧವಃ || ೧೩|| 

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿಂದ್ರಃ| 
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಂ|| ೧೪|| 

ಏಷಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ|  ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ|  ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ|  ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ| 
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ|| ೧೫|| 
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ || ೧೬|| 
ಸೈಷಾಷ್ಟೌ ವಸವಃ|  ಸೈಷೈಕಾದಶರುದ್ರಾಃ|  ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ|  ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ|  ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾಃ ಸಿದ್ಧಾಃ |  ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ|  ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ|  ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀಂದ್ರಮನವಃ | 
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ|  ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣೀ|  ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ | 

ಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಂ| 
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಂ|| ೧೭|| 

ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ| 
ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ || ೧೮|| 

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪರಮಾನಂದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ || ೧೯|| 

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ
ಸುರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಃ | 
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಂಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧರಯುಕ್ ತತಃ
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನಂದದಾಯಕಃ || ೨೦|| 

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃ ಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಂ | 
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ || ೨೧|| 

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀಂ| 
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಂ || ೨೨|| 

ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನಂತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ|  ಯಸ್ಯಾ ಅಂತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನಂತಾ|  ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ | 
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ|  ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ|  ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ| ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾನಂತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ || ೨೩|| 
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ| 
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ| 
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨೪|| 

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಂ| 
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಂ || ೨೫|| 

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಜಪಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ|  ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿಂದತಿ|  ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ | 
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| 
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೬|| 

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| 
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ| ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ|  ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ|  ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ|  ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸನ್ನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ|  ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ|  ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್|| ೨೭||

ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ


CHAMAKA PRASHNA

Traditionally, the chanting of Srirudram is followed by the chanting of chamakam.  There are five modes of chanting Srirudram.  The most common mode is chanting Srirudram once and then chanting chamakam.  The second mode is to chant, in the first round,  the eleven anuvakas of srirudram once and chant the first anuvaka of chamakam. In the second round, the eleven anuvakas of srirudram are chanted followed by the second anuvaka of chamakam.  In this way by the time srirudram is chanted eleven times all the eleven anuvakas of chamakam would have been chanted. This will complete one Rudraikadasini.    Eleven Rudraikadasinis  will make one Laghu Rudram. Eleven laghu rudrams will make one Maha rudram.  Eleven Maha rudrams will constitute one Ati Rudram the completion of which, it is believed, will bring peace and prosperity to the whole region, nay the country.  

                                                                 ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ
ಊಂ ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೂ ಸಜೋಷಸೇಮಾವರ್ಧಂತು ವಾಂ ಗಿರಃ|  ದ್ಯುಮ್ನೈರ್ವಾಜೇಭಿರಾಗತಂ|  ವಾಜಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರತುಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಲೋಕಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಮೇ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸುವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇಽಪಾನಶ್ಚ ಮೇ ವ್ಯಾನಶ್ಚ ಮೇಽಸುಶ್ಚ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಮ ಆಧೀತಂ ಚ ಮೇ ವಾಕ್ಚ ಮೇ ಮನಶ್ಚ ಮೇ ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ಮೇ ದಕ್ಷಶ್ಚ ಮೇ ಬಲಂ ಚ ಮ ಓಜಶ್ಚ ಮೇ ಸಹಶ್ಚ ಮ ಆಯುಶ್ಚ ಮೇ ಜರಾ ಚ ಮ ಆತ್ಮಾ ಚ ಮೇ ತನೂಶ್ಚ ಮೇ ಶರ್ಮ ಚ ಮೇ ವರ್ಮ ಚ ಮೇಽಙ್ಗಾನಿ ಚ ಮೇಽಸ್ಥಾನಿ ಚ ಮೇ ಪರೂಂಷಿ ಚ ಮೇ ಶರೀರಾಣಿ ಚ ಮೇ || ೧||  
ಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಂ ಚ ಮ ಆಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮೇ ಭಾಮಶ್ಚ ಮೇಽಮಶ್ಚ ಮೇಽಮ್ಭಶ್ಚ ಮೇ ಜೇಮಾ ಚ ಮೇ ಮಹಿಮಾ ಚ ಮೇ ವರಿಮಾ ಚ ಮೇ ಪ್ರಥಿಮಾ ಚ ಮೇ ವರ್ಷ್ಮಾ ಚ ಮೇ ದ್ರಾಘುಯಾ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಂ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಮೇ ಜಗಚ್ಚ ಮೇ ಧನಂ ಚ ಮೇ ವಶಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಿಷಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚ ಮೇ ಮೋದಶ್ಚ ಮೇ ಜಾತಂ ಚ ಮೇ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂಕ್ತಂ ಚ ಮೇ ಸುಕೃತಂ ಚ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ಚ ಮೇ ವೇದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ ಮೇ ಸುಪಥಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೢಪ್ತಂ ಚ ಮೇ ಕೢಪ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಮತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸುಮತಿಶ್ಚ ಮೇ || ೨|| 
ಶಂ ಚ ಮೇ ಮಯಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ ಮೇಽನುಕಾಮಶ್ಚ ಮೇ ಕಾಮಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸಶ್ಚ ಮೇ ಭದ್ರಂ ಚ ಮೇ ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಯಶಶ್ಚ ಮೇ ಭಗಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂತಾ ಚ ಮೇ ಧರ್ತಾ ಚ ಮೇ ಕ್ಷೇಮಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಮೇ ಮಹಶ್ಚ ಮೇ ಸಂವಿಚ್ಚ ಮೇ ಜ್ಞಾತ್ರಂ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಮೇ ಸೀರಂ ಚ ಮೇ ಲಯಶ್ಚ ಮ ಋತಂ ಚ ಮೇಽಮೃತಂ ಚ ಮೇಽಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇಽನಾಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತುಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇಽನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇಽಭಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ ಮೇ ಶಯನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ ಮೇ ಸುದಿನಂ ಚ ಮೇ || ೩|| 
ಊರ್ಕ್ಚ ಮೇ ಸೂನೃತಾ ಚ ಮೇ ಪಯಶ್ಚ ಮೇ ರಸಶ್ಚ ಮೇ ಘೃತಂ ಚ ಮೇ ಮಧು ಚ ಮೇ ಸಗ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಸಪೀತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷಿಶ್ಚ ಮೇ ವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಮೇ ಜೈತ್ರಂ ಚ ಮ ಔದ್ಭಿದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ರಯಿಶ್ಚ ಮೇ ರಾಯಶ್ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಮೇ ವಿಭು ಚ ಮೇ ಪ್ರಭು ಚ ಮೇ ಬಹು ಚ ಮೇ ಭೂಯಶ್ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣಂ ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣತರಂ ಚ ಮೇಽಕ್ಷಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೂಯವಾಶ್ಚ ಮೇಽನ್ನಂ ಚ ಮೇಽಕ್ಷುಶ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀಹಯಶ್ಚ ಮೇ ಯವಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಷಾಶ್ಚ ಮೇ ತಿಲಾಶ್ಚ ಮೇ ಮುದ್ಗಾಶ್ಚ ಮೇ ಖಲ್ವಾಶ್ಚ ಮೇ ಗೋಧೂಮಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಸುರಾಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂಗವಶ್ಚ ಮೇಽಣವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾಕಾಶ್ಚ ಮೇ ನೀವಾರಾಶ್ಚ ಮೇ || ೪||  
ಅಶ್ಮಾ ಚ ಮೇ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿರಯಶ್ಚ ಮೇ ಪರ್ವತಾಶ್ಚ ಮೇ ಸಿಕತಾಶ್ಚ ಮೇ ವನಸ್ಪತಯಶ್ಚ ಮೇ ಹಿರಣ್ಯಂ ಚ ಮೇಽಯಶ್ಚ ಮೇ ಸೀಸಂ ಚ ಮೇ ತ್ರಪುಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಂ ಚ ಮೇ ಲೋಹಂ ಚ ಮೇಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಮ ಆಪಶ್ಚ ಮೇ ವೀರುಧಶ್ಚ ಮ ಓಷಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇಽಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಪಶವ ಆರಣ್ಯಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ವಿತ್ತಂ ಚ ಮೇ ವಿತ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ ಮೇ ಭೂತಿಶ್ಚ ಮೇ ವಸು ಚ ಮೇ ವಸತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಮೇಽರ್ಥಶ್ಚ ಮ ಏಮಶ್ಚ ಮ ಇತಿಶ್ಚ ಮೇ ಗತಿಶ್ಚ ಮೇ || ೫|| 
 ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸೋಮಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿತಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪೂಷಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮಿತ್ರಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವರುಣಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಷ್ಟಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಧಾತಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಿನೌ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮರುತಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವೇ ಚ ಮೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇಽನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ದಿಶಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮೂರ್ಧಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ|| ೬|| 

 ಅಂಶುಶ್ಚ ಮೇ ರಶ್ಮಿಶ್ಚ ಮೇಽದಾಭ್ಯಶ್ಚ ಮೇಽಧಿಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾಂಶುಶ್ಚ ಮೇಽನ್ತರ್ಯಾಮಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರವಾಯವಶ್ಚ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಶ್ಚ ಮ ಆಶ್ವಿನಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಶ್ಚ ಮೇ ಶುಕ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮಂಥೀ ಚ ಮ ಆಗ್ರಯಣಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ ಮೇ ಧ್ರುವಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ಚ ಮ ಋತುಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಮೇಽತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾಗ್ನಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ ಮೇ ಮರುತ್ವತೀಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಮ ಆದಿತ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಸಾವಿತ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸಾರಸ್ವತಶ್ಚ ಮೇ ಪೌಷ್ಣಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತ್ನೀವತಶ್ಚ ಮೇ ಹಾರಿಯೋಜನಶ್ಚ ಮೇ || ೭||         
 ಇಧ್ಮಶ್ಚ ಮೇ ಬರ್ಹಿಶ್ಚ ಮೇ ವೇದಿಶ್ಚ ಮೇ ಧಿಷ್ಣಿಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ರುಚಶ್ಚ ಮೇ ಚಮಸಾಶ್ಚ ಮೇ ಗ್ರಾವಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರವಶ್ಚ ಮ ಉಪರವಾಶ್ಚ ಮೇಽಧಿಷವಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಲಶಶ್ಚ ಮೇ ವಾಯವ್ಯಾನಿ ಚ ಮೇ ಪೂತಭೃಚ್ಚ ಮ ಆಧವನೀಯಶ್ಚ ಮ ಆಗ್ನೀಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿರ್ಧಾನಂ ಚ ಮೇ ಗೃಹಾಶ್ಚ ಮೇ ಸದಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋಡಾಶಾಶ್ಚ ಮೇ ಪಚತಾಶ್ಚ ಮೇಽವಭೃಥಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾರಶ್ಚ ಮೇ || ೮||   
ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೇ ಘರ್ಮಶ್ಚ ಮೇಽರ್ಕಶ್ಚ ಮೇ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮೇಽದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ ಮೇ ಶಕ್ವರೀರಂಗುಲಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಮೃಕ್ಚ  ಮೇ ಸಾಮ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮಶ್ಚ ಮೇ ಯಜುಶ್ಚ ಮೇ ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ತಪಶ್ಚ ಮ ಋತುಶ್ಚ ಮೇ ವ್ರತಂ ಚ ಮೇಽಹೋರಾತ್ರಯೋರ್ವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃಹದ್ರಥಂತರೇ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ || ೯|| 
ಗರ್ಭಾಶ್ಚ ಮೇ ವತ್ಸಾಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವೀ ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯವಾಟ್ ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವೀ ಚ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಾ ಚ ಮೇ ತುರ್ಯವಾಟ್ ಚ ಮೇ ತುರ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ ಪಷ್ಠವಾಟ್ ಚ ಮೇ ಪಷ್ಠೌಹೀ ಚ ಮ ಉಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ವಶಾ ಚ ಮ ಋಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಚ್ಚ ಮೇಽನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಮ ಆಯುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾಣೊ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಪಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ  ಚಕ್ಷುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವಾಗ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ || ೧೦|| 
ಏಕಾ ಚ ಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತ ಚ ಮೇ ನವ ಚ ಮ ಏಕಾದಶ ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ಚ ಮೇ ಪಂಚದಶ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತದಶ ಚ ಮೇ ನವದಶ ಚ ಮ ಏಕವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ನವವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಏಕತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತಸ್ರಶ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟೌ ಚ ಮೇ ದ್ವಾದಶ ಚ ಮೇ ಷೋಡಶ ಚ ಮೇ ವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ವಾಜಶ್ಚ ಪ್ರಸವಶ್ಚಾಪಿಜಶ್ಚ ಕ್ರತುಶ್ಚ ಸುವಶ್ಚ ಮೂರ್ಧಾ ಚ ವ್ಯಶ್ನಿಯಶ್ಚಾಂತ್ಯಾಯನಶ್ಚಾಂತ್ಯಶ್ಚ  ಭೌವನಶಚ ಭುವನಶ್ಚಾಧಿಪತಿಶ್ಚ || ೧೧||    
ಊಂ  ಇಡಾದೇಹೂರ್ಮನುರ್ಯಜ್ಞನೀರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರುಕ್ಥಾಮದಾನಿ ಶಂಸಿಷದ್ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೂಕ್ತವಾಚಃ ಪೃಥಿವಿಮಾತರ್ಮಾ ಮಾ ಹಿಂಸೀರ್ಮಧು ಮನಿಷ್ಯೇ ಮಧು ಜನಿಷ್ಯೇ ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ ದೇವಾ ಅವಂತು ಶೋಭಾಯೈ ಪಿತರೋಽನುಮದಂತು || 
                ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾ


HAKSHUSHMATI VIDYA (MANTRA) FOR EYE PROBLEMS

This is a powerful mantra for the prevention and cure of problems relating to the eyes.  The mantra is addressed to the Sun god who is the presiding deity for the eyes. This to be chanted at sunrise after bathing and putting on freshly washed clothes. Take some water in a copper basin and chant this mantra facing the Sun, all the time touching the vessel containing the water.  Meditate on the resplendent form of the Sun while chanting. After the chanting is over prostrate before the Sun and wash your eyes with the water.  It is gathered that repeating this daily with faith has produced wornderful results in many cases. The text of the mantra is reproduced below in Devanagari script and also in Roman script. 
          
    

ಒಂ ಅಸ್ಯಾಃ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ
        ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ
        ಸೂರ್ಯೊ ದೆವತಾ 
        ಒಂ ಬೀಜಂ
        ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ
        ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ
        ಚಕ್ಷೂರೋಗ ನಿವೃತ್ತಯೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೊಗಃ
ಒಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಚಕ್ಷುಃ ತೆಜಃ ಸ್ಥಿರೊ ಭವ | 
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ|   
ತ್ವರಿತಂ ಚಕ್ಷುರೊಗಾನ್ ಪ್ರಶಮಯ ಪ್ರಶಮಯ| 
ಮಮ ಜಾತರೂಪಂ ತೆಜೊ ದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ | 
ಯಥಾಹಂ ಅಂಧೊ ನ ಸ್ಯಾಂ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯ ಕಲ್ಪಯ| 
ಕೃಪಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕುರು ಕುರು| 
ಯಾನಿ ಮಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮೊಪಾರ್ಜಿತಾನಿ
ಚಕ್ಷುಃಪ್ರತಿರೊಧಕದುಷ್ಕೃತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ| 
ಒಂ ನಮಃ ಚಕ್ಷುಷ್ತೇಜೊ ದಾತ್ರೆ ದಿವ್ಯಭಾಸ್ಕರಾಯ | 
ಒಂ ನಮಃ ಕರುಣಾಕರಾಯಾಽಮೃತಾಯ | 
ಒಂ ನಮೊ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೆಜಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ಖೆಚರಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ತಮಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ರಜಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಒಂ ಅಸತೊ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ | 
ಒಂ ತಮಸೊ ಮಾ ಜ್ಯೊತಿರ್ಗಮಯ | 
ಒಂ ಮ್ರುತ್ಯೊರ್ ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ | 
ಉಷ್ಣೊ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರೂಪಃ| 
ಹಂಸೊ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತಿರೂಪಃ | 
ಒಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಘೃಣಿನಂ ಜಾತವೆದಸಂ | 
ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಜ್ಯೊತಿರೂಪಂ ತಪಂತಂ | 
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ
ಪುರಃ ಪ್ರಜಾನಾಮುದಯತ್ಯೆಷ ಸೂರ್ಯಃ || 

ಒಂ ನಮೊ ಭಗವತೆ ಸೂರ್ಯಾಯ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೆಜಸೆ ಅಹೊವಾಹಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ | 
ಒಂ ವಯಃ ಸುಪರ್ಣಾ ಉಪಸೆದುರಿಂದ್ರಂ
ಪ್ರಿಯಮೆಧಾ ಋಷಯೊ ನಾಧಮಾನಾಃ
ಅಪ ಧ್ವಾಂತಮೂರ್ಣುಹಿ ಪೂರ್ಧಿ ಚಕ್ಷು:
ಮುಮುಗ್ಧ್ಯಸ್ಮಾನ್ ನಿಧಯೆವ ಬದ್ಧಾನ್

ಒಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ| 
ಒಂ ಪುಷ್ಕರೆಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ  | 
ಒಂ ಕಮಲೆಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೆ ನಮಃ| 
ಒಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೊ ನಿತ್ಯಮಧೀತೆ
ನ ತಸ್ಯಾಕ್ಷಿರೊಗೊ ಭವತಿ | 
ನ ತಸ್ಯ ಕುಲೆ ಅಂಧೊ ಭವತಿ | 
ಅಷ್ಟಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ