Friday, March 1, 2013

ಮನುಸ್ಮ್ರಿತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತಿಗಳು

   ಮನುಸ್ಮ್ರಿತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತಿಗಳು
                      
   On attitude towards food
                  
        ಪೂಜಯೇದಶನಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ಯಾಚ್ಚೈನಮಕುತ್ಸಯನ್  | 
         ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷ್ಯೇತ್ ಪ್ರಸೀದೇಚ್ಚ ಪ್ರತಿನಂದೇಚ್ಚ ಸರ್ವಶ: || 
         ಪೂಜಿತಂ ಹ್ಯಶನಂ ನಿಯಂ ಬಲಮೂರ್ಜಂ ಚ ಯಚ್ಛತಿ | 
         ಅಪೂಜಿತಂ ತು ತದ್ಭುಕ್ತಂ ಉಭಯಂ ನಾಶಯೇದಿದಂ ||    
          ಅನಾರೋಗ್ಯಮನಾಯುಷ್ಯಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಚಾತಿಭೋಜನಂ | 
         ಅಪುಣ್ಯಂ ಲೋಕವಿದ್ವಿಷ್ಟಂ ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಪರಿವರ್ಜಯೇತ್ || 

Food should always be worshipped and taken with the utmost reverence. The sight of food should delight one’s heart and fill it with joy.  It should always be  cherished  whatever the situation. Food thus honoured  gives one strength and energy.  Food taken irreverently destroys both strength and energy.  

Over-eating is unhealthy, shortens one’s life and  is an impediment to swarga  meaning it prevents you from ahieving higher levels of happiness and joy.  It is a sin and looked down upon by people. It is therefore good to abstain from over-eating.   

[Note: It is  scientifically accepted that a conducive frame of mind is essential for the proper digestion and assimilation of food.  The state of mind certainly influences hormonal secretions and the metabolism. There is also the vedic injunction ‘annam na nindyaat’ meaning food is not be despised]


On control of the senses

ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ವಿಚರತಾಂ ವಿಷಯೇಷ್ವಪಹಾರಿಷು | 
ಸಂಯಮೇ ಯತ್ನಮಾತಿಷ್ಠೇತ್    ವಿದ್ವಾನ್ ಯಂತೇವ ವಾಜಿನಾಂ||  
             
ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಪ್ರಸಂಗೇನ ದೋಷಮೃಚ್ಛತ್ಯಸಂಶಯಂ| 
ಸಂನಿಯಮ್ಯ ತು ತಾನೇವ ತತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ನಿಯಚ್ಛತಿ || 
ನ ಜಾತು ಕಾಮಾಃ ಕಾಮಾನಾಮುಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ | 
ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮೇವ ಭೂಯ ಏವಾಭಿವರ್ಧತೇ || 

ವೇದಾಸ್ತ್ಯಾಗಶ್ಚ ಯಜ್ಞಾಶ್ಚ ನಿಯಮಾಶ್ಚ ತಪಾಂಸಿ ಚ | 
ನ ವಿಪ್ರದುಷ್ಟಭಾವಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಯಚ್ಛಂತಿ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ || 
                                     
The five senses chase the objects of their desire which powerfully attract them.  Wise men should endeavour to keep them under control like a horseman controls his horses.

There is no doubt that, ultimately, only something bad comes out of the attachment of the senses to their objects. By controlling the very same senses one is able to achieve the ultimate goal of one’s life.

Desire itself never subsides by enjoyment of the objects of desire.  It only flares up again like a fire into which ghee is poured while performing havan.   

Study of vedas, sacrifices, performance of yagnas, niyamas (ahimsa, truth in thought word and deed, non-stealing, non-acceptance of gifts etc) and penances cannot lead one to the ultimate goal of one’s life if the mind is polluted by uncontrolled desires.  
                                                                                                                                                                                

On Vidya  (learning, more specifically vedic or  sacred knowledge)

ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಮೇತ್ಯಾಹ ಶೇವಧಿಸ್ತೇಽಸ್ಮಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ | 
ಅಸೂಯಕಾಯ ಮಾಂ ಮಾ ದಾಸ್ತಥಾ ಸ್ಯಾಂ ವೀರ್ಯವತ್ತಮಾ|| 
ಯಮೇವ ತು ಶುಚಿಂ ವಿದ್ಯಾ ನಿಯತಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಂ
ತಸ್ಮೈ ಮಾಂ ಬ್ರೂಹಿ ವಿಪ್ರಾಯ ನಿಧಿಪಾಯ ಅಪ್ರಮಾದಿನೇ  ||  

                
Vidya (Learning personified) came to the Brahamana (Teacher) and said, “I am your treasure. Protect me. Do not give me to some one whose tendency is to find fault even in good things. (asooyaa  = doshaaropo guneshwapi – Amarakosam) . This way I will become more potent.

Give me to one who, you know, is pure in body and mind,  has control over his senses,  is of a sattwic temperament, who will guard me as a treasure and who is always alert and careful

                                    
ಅಭಿವಾದನಶೀಲಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋಪಸೇವಿನಃ | 
ಚತ್ವಾರಿ ತಸ್ಯ ವರ್ದ್ಧಂತೇ ಆಯುರ್ವಿದ್ಯಾಯಶೋಬಲಂ || 
ನ ಹಾಯನೈರ್ನ ಪಲಿತೈರ್ನ ವಿತ್ತೇನ ನ ಬಂಧುಭಿಃ| 
ಋಷಯಶ್ಚಕ್ರಿರೇ ಧರ್ಮಂ ಯೋಽನೂಚಾನಃ ಸ ನೋ ಮಹಾನ್|| 
ನ ತೇನ ವೃದ್ಧೋ ಭವತಿ ಯೇನಾಸ್ಯ ಪಲಿತಂ ಶಿರಃ
ಯೋ ವೈ ಯುವಾಽಪ್ಯಧೀಯಾನಃ ತಂ ದೇವಾಸ್ಥವಿರಂ ವಿದುಃ                             

One who is respectful towards elders and wise men and who always serves the old will have longer life and increase in learning, fame and physical and mental strength.

It is not the number of years or the number of grey hairs on one’s head or one’s wealth and relations that make one great.
The rishis have laid down the dictum that only that one is great who is well-read and learned in the sacred texts.

One does not become a venerable  vruddha  simply because his hairs have turned white.  But one who is young and is well-read and still learning is really a sthavira  meaning a venerable person not by his age but by his knowledge. 

ಶ್ರದ್ದಧಾನ: ಶುಭಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಆದದೀತಾಽವರಾದಪಿ | 
ಅಂತ್ಯಜಾದಪಿ ಪರಂ ಧರ್ಮಂ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಂ ದುಷ್ಕುಲಾದಪಿ||  
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ರತ್ನಾನ್ಯಥೋವಿದ್ಯಾ ಧರ್ಮಃ ಶೌಚಂ ಸುಭಾಷಿತಂ| 
ವಿವಿಧಾನಿ ಚ ಶಿಲ್ಪಾನಿ ಸಮಾದೇಯಾನಿ ಸರ್ವತಃ|| 

Auspicious knowledge shall be received with humble respect even from one who is inferior in age or status.  Virtues shall be imbibed even from one who is of an inferior social status.  A gem of a woman who is virtuous  shall be accepted even if she comes from an infamous clan.

Women, diamonds, knowledge, virtue, physical and mental purity, wise sayings and different arts and skills shall be gathered and accepted whatever their source.  


On treatment of women

ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೇ ರಮಂತೇ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ | 
ಯತ್ರೈತಾಸ್ತು ನ ಪೂಜ್ಯಂತೇ ಸರ್ವಾಸ್ತತ್ರಾಫಲಾ ಕ್ರಿಯಾಃ || 
ಶೋಚಂತಿ ಜಾಮಯೋ ಯತ್ರ ವಿನಶ್ಯತ್ಯಾಶು ತತ್ಕುಲಂ | 
ನ ಶೋಚಂತಿ ತು ಯತ್ರೈತಾ ವರ್ಧತೇ ತದ್ಧಿ ಸರ್ವದಾ|| 
ತಸ್ಮಾದೇತಾಃ ಸದಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಭೂಷಣಾಚ್ಛಾದನಾಶನೈಃ | 
ಭೂತಿಕಾಮೈರ್ನರೈರ್ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಕಾರ್ಯೇಷೂತ್ಸವೇಷು ಚ || 
ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭಾರ್ಯಯಾ ಭರ್ತಾ ಭಾರ್ಯಾ ಭರ್ತ್ರಾ ತಥೈವ ಚ | 
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕುಲೇ ನಿತ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತತ್ರ ವೈ ಧ್ರುವಂ || 

Those clans will perish whose women grieve and where they do not grieve such clans will prosper always.

Therefore one who wishes to prosper and accumulate wealth should please women of the household  by means of  ornaments, fine clothes and good food on auspicious occasions and during festivals.

Those clans will  definitely prosper and be full of joy where the husbands are content with their wives and the wives are content with their husbands.
                                                         

No comments:

Post a Comment