Saturday, April 6, 2013

ದೇವ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್
ಊಂ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವಾ ದೇವೀಮುಪತಸ್ಥುಃ ಕಾಸಿ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವೀತಿ || ೧|| 
ಸಾಬ್ರವೀತ್- ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ|  ಮತ್ತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷಾತ್ಮಕಂ ಜಗತ್|  ಶೂನ್ಯಂ ಚಾಶೂನ್ಯಂ ಚ || ೨|| 
ಅಹಮಾನಂದಾನಾನಂದೌ|  ಅಹಂ ವಿಜ್ಞಾನಾವಿಜ್ಞಾನೇ|  ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ್ರಹ್ಮಣೀ ವೇದಿತವ್ಯೇ|   ಅಹಂ ಪಂಚಭೂತಾನ್ಯಪಂಚಭೂತಾನಿ |  ಅಹಮಖಿಲಂ ಜಗತ್|| ೩|| 

ವೇದೋಽಹಮವೇದೋಽಹಂ|  ವಿದ್ಯಾಹಮವಿದ್ಯಾಹಂ|  ಅಜಾಹಮನಜಾಹಂ |  ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚ ತಿರ್ಯಕ್ಚಾಹಂ|| ೪|| 
ಅಹಂ  ರುದ್ರೇಭಿರ್ವಸುಭಿಶ್ಚರಾಮಿ|  ಅಹಮಾದಿತ್ಯೈರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ| 
ಅಹಂ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾವುಭೌ ಬಿಭರ್ಮಿ|  ಅಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೀ ಅಹಮಶ್ವಿನಾವುಭೌ|| ೫|| 

ಅಹಂ ಸೋಮಂ ತ್ವಷ್ಟಾರಂ ಪೂಷಣಂ ಭಗಂ ದಧಾಮಿ|  ಅಹಂ ವಿಷ್ಣುಮುರುಕ್ರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮುತ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ  ದಧಾಮಿ|| ೬|| 
ಅಹಂ ದಧಾಮಿ ದ್ರವಿಣಂ ಹವಿಷ್ಮತೇ ಸುಪ್ರಾವ್ಯೇ ಉ ಯಜಮಾನಾಯ ಸುನ್ವತೇ |  ಅಹಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಸಂಗಮನೀ ವಸೂನಾಂ ಚಿಕಿತುಷೀ ಪ್ರಥಮಾ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ|  ಅಹಂ ಸುವೇ ಪಿತರಮಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನ್ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸ್ವಂತಃ ಸಮುದ್ರೇ |  ಯ ಏವಂ ವೇದ|  ಸ ದೇವೀಂ ಸಂಪದಮಾಪ್ನೋತಿ || ೭|| 

ತೇ ದೇವಾ ಅಬ್ರುವನ್-
ನಮೋ ದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮಃ| 
ನಮಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯತಾಃ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ತಾಂ|| ೮|| 

ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ| 
ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಹೇಽಸುರಾನ್ನಾಶಯಿತ್ರ್ಯೈ ತೇ ನಮಃ || ೯|| 

ದೇವೀಂ ವಾಚಮಜನಯಂತ ದೇವಾಸ್ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಃ ಪಶವೋ ವದಂತಿ
ಸಾ ನೋ ಮಂದ್ರೇಷಮೂರ್ಜಂ ದುಹಾನಾ ಧೇನುರ್ವಾಗಸ್ಮಾನುಪ ಸುಷ್ಟುತೈತು|| ೧೦|| 

ಕಾಲರಾತ್ರೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಸ್ಕಂದಮಾತರಂ| 
ಸರಸ್ವತೀಮದಿತಿಂ ದಕ್ಷದುಹಿತರಂ ನಮಾಮಃ ಪಾವನಾಂ ಶಿವಾಂ || ೧೧|| 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ| 
ತನ್ನೋ ದೇವೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೧೨|| 

ಅದಿತಿರ್ಹ್ಯಜನಿಷ್ಟ ದಕ್ಷ ಯಾ ದುಹಿತಾ ತವ
ತಾಂ ದೇವಾ ಅನ್ವಜಾಯಂತ ಭದ್ರಾ ಅಮೃತಬಂಧವಃ || ೧೩|| 

ಕಾಮೋ ಯೋನಿಃ ಕಮಲಾ ವಜ್ರಪಾಣಿರ್ಗುಹಾ ಹಸಾ ಮಾತರಿಶ್ವಾಭ್ರಮಿಂದ್ರಃ| 
ಪುನರ್ಗುಹಾ ಸಕಲಾ ಮಾಯಯಾ ಚ ಪುರೂಚ್ಯೈಷಾ ವಿಶ್ವಮಾತಾದಿವಿದ್ಯೋಂ|| ೧೪|| 

ಏಷಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ|  ಏಷಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ|  ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಬಾಣಧರಾ|  ಏಷಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿದ್ಯಾ| 
ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಶೋಕಂ ತರತಿ|| ೧೫|| 
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಭಗವತಿ ಮಾತರಸ್ಮಾನ್ ಪಾಹಿ ಸರ್ವತಃ || ೧೬|| 
ಸೈಷಾಷ್ಟೌ ವಸವಃ|  ಸೈಷೈಕಾದಶರುದ್ರಾಃ|  ಸೈಷಾ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾಃ|  ಸೈಷಾ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೋಮಪಾ ಅಸೋಮಪಾಶ್ಚ|  ಸೈಷಾ ಯಾತುಧಾನಾ ಅಸುರಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಪಿಶಾಚಾ ಯಕ್ಷಾಃ ಸಿದ್ಧಾಃ |  ಸೈಷಾ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಾಂಸಿ|  ಸೈಷಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುರುದ್ರರೂಪಿಣೀ|  ಸೈಷಾ ಪ್ರಜಾಪತೀಂದ್ರಮನವಃ | 
ಸೈಷಾ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೋತೀಂಷಿ|  ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾದಿಕಾಲರೂಪಿಣೀ|  ತಾಮಹಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ | 

ಪಾಪಹಾರಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಂ| 
ಅನಂತಾಂ ವಿಜಯಾಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ಶಿವದಾಂ ಶಿವಾಂ|| ೧೭|| 

ವಿಯದೀಕಾರಸಂಯುಕ್ತಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ| 
ಅರ್ಧೇಂದುಲಸಿತಂ ದೇವ್ಯಾ ಬೀಜಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ || ೧೮|| 

ಏವಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತಯಃ ಶುದ್ಧಚೇತಸಃ
ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಪರಮಾನಂದಮಯಾ ಜ್ಞಾನಾಂಬುರಾಶಯಃ || ೧೯|| 

ವಾಙ್ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸೂಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಷಷ್ಠಂ ವಕ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ
ಸುರ್ಯೋಽವಾಮಶ್ರೋತ್ರಬಿಂದುಸಂಯುಕ್ತಷ್ಟಾತ್ತೃತೀಯಕಃ | 
ನಾರಾಯಣೇನ ಸಂಮಿಶ್ರೋ ವಾಯುಶ್ಚಾಧರಯುಕ್ ತತಃ
ವಿಚ್ಚೇ ನವಾರ್ಣಕೋಽರ್ಣಃ ಸ್ಯಾನ್ಮಹದಾನಂದದಾಯಕಃ || ೨೦|| 

ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾತಃ ಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಂ
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಂ | 
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘಾಂ ಭಜೇ || ೨೧|| 

ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾದೇವೀಂ ಮಹಾಭಯವಿನಾಶಿನೀಂ| 
ಮಹಾದುರ್ಗಪ್ರಶಮನೀಂ ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯರೂಪಿಣೀಂ || ೨೨|| 

ಯಸ್ಯಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನ ಜಾನಂತಿ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾ|  ಯಸ್ಯಾ ಅಂತೋ ನ ಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅನಂತಾ|  ಯಸ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪಲಕ್ಷ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ | 
ಯಸ್ಯಾ ಜನನಂ ನೋಪಲಭ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಅಜಾ|  ಏಕೈವ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ತತೇ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ಏಕಾ|  ಏಕೈವ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ ತಸ್ಮಾದುಚ್ಯತೇ ನೈಕಾ| ಅತ ಏವೋಚ್ಯತೇ ಅಜ್ಞೇಯಾನಂತಾಲಕ್ಷ್ಯಾಜೈಕಾ ನೈಕೇತಿ || ೨೩|| 
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಮಾತೃಕಾ ದೇವೀ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ| 
ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಚಿನ್ಮಯಾತೀತಾ ಶೂನ್ಯಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ| 
ಯಸ್ಯಾಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸೈಷಾ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೨೪|| 

ತಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದುರ್ಗಮಾಂ ದೇವೀಂ ದುರಾಚಾರವಿಘಾತಿನೀಂ| 
ನಮಾಮಿ ಭವಭೀತೋಽಹಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀಂ || ೨೫|| 

ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ ಸ ಪಂಚಾಥರ್ವಶೀರ್ಷಜಪಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ|  ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋಽರ್ಚಾಂ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಽಪಿ ಸೋಽರ್ಚಾಸಿದ್ಧಿಂ ನ ವಿಂದತಿ|  ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ | 
ದಶವಾರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸದ್ಯಃ ಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| 
ಮಹಾದುರ್ಗಾಣಿ ತರತಿ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೨೬|| 

ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| 
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ| ನಿಶೀಥೇ ತುರೀಯಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ|  ನೂತನಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಭವತಿ|  ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಭವತಿ|  ಭೌಮಾಶ್ವಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾದೇವೀಸನ್ನಿಧೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ|  ಸ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ|  ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್|| ೨೭||

ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ


CHAMAKA PRASHNA

Traditionally, the chanting of Srirudram is followed by the chanting of chamakam.  There are five modes of chanting Srirudram.  The most common mode is chanting Srirudram once and then chanting chamakam.  The second mode is to chant, in the first round,  the eleven anuvakas of srirudram once and chant the first anuvaka of chamakam. In the second round, the eleven anuvakas of srirudram are chanted followed by the second anuvaka of chamakam.  In this way by the time srirudram is chanted eleven times all the eleven anuvakas of chamakam would have been chanted. This will complete one Rudraikadasini.    Eleven Rudraikadasinis  will make one Laghu Rudram. Eleven laghu rudrams will make one Maha rudram.  Eleven Maha rudrams will constitute one Ati Rudram the completion of which, it is believed, will bring peace and prosperity to the whole region, nay the country.  

                                                                 ಚಮಕಪ್ರಶ್ನಃ
ಊಂ ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಣೂ ಸಜೋಷಸೇಮಾವರ್ಧಂತು ವಾಂ ಗಿರಃ|  ದ್ಯುಮ್ನೈರ್ವಾಜೇಭಿರಾಗತಂ|  ವಾಜಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಧೀತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರತುಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಲೋಕಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಮೇ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸುವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇಽಪಾನಶ್ಚ ಮೇ ವ್ಯಾನಶ್ಚ ಮೇಽಸುಶ್ಚ ಮೇ ಚಿತ್ತಂ ಚ ಮ ಆಧೀತಂ ಚ ಮೇ ವಾಕ್ಚ ಮೇ ಮನಶ್ಚ ಮೇ ಚಕ್ಷುಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ ಮೇ ದಕ್ಷಶ್ಚ ಮೇ ಬಲಂ ಚ ಮ ಓಜಶ್ಚ ಮೇ ಸಹಶ್ಚ ಮ ಆಯುಶ್ಚ ಮೇ ಜರಾ ಚ ಮ ಆತ್ಮಾ ಚ ಮೇ ತನೂಶ್ಚ ಮೇ ಶರ್ಮ ಚ ಮೇ ವರ್ಮ ಚ ಮೇಽಙ್ಗಾನಿ ಚ ಮೇಽಸ್ಥಾನಿ ಚ ಮೇ ಪರೂಂಷಿ ಚ ಮೇ ಶರೀರಾಣಿ ಚ ಮೇ || ೧||  
ಜ್ಯೈಷ್ಠ್ಯಂ ಚ ಮ ಆಧಿಪತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಮನ್ಯುಶ್ಚ ಮೇ ಭಾಮಶ್ಚ ಮೇಽಮಶ್ಚ ಮೇಽಮ್ಭಶ್ಚ ಮೇ ಜೇಮಾ ಚ ಮೇ ಮಹಿಮಾ ಚ ಮೇ ವರಿಮಾ ಚ ಮೇ ಪ್ರಥಿಮಾ ಚ ಮೇ ವರ್ಷ್ಮಾ ಚ ಮೇ ದ್ರಾಘುಯಾ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಂ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಚ ಮೇ ಜಗಚ್ಚ ಮೇ ಧನಂ ಚ ಮೇ ವಶಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಿಷಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರೀಡಾ ಚ ಮೇ ಮೋದಶ್ಚ ಮೇ ಜಾತಂ ಚ ಮೇ ಜನಿಷ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಮೇ ಸೂಕ್ತಂ ಚ ಮೇ ಸುಕೃತಂ ಚ ಮೇ ವಿತ್ತಂ ಚ ಮೇ ವೇದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ ಮೇ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ ಮೇ ಸುಪಥಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಂ ಚ ಮ ಋದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೢಪ್ತಂ ಚ ಮೇ ಕೢಪ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಮತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸುಮತಿಶ್ಚ ಮೇ || ೨|| 
ಶಂ ಚ ಮೇ ಮಯಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂ ಚ ಮೇಽನುಕಾಮಶ್ಚ ಮೇ ಕಾಮಶ್ಚ ಮೇ ಸೌಮನಸಶ್ಚ ಮೇ ಭದ್ರಂ ಚ ಮೇ ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಮೇ ವಸ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಯಶಶ್ಚ ಮೇ ಭಗಶ್ಚ ಮೇ ದ್ರವಿಣಂ ಚ ಮೇ ಯಂತಾ ಚ ಮೇ ಧರ್ತಾ ಚ ಮೇ ಕ್ಷೇಮಶ್ಚ ಮೇ ಧೃತಿಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಮೇ ಮಹಶ್ಚ ಮೇ ಸಂವಿಚ್ಚ ಮೇ ಜ್ಞಾತ್ರಂ ಚ ಮೇ ಸೂಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಮೇ ಸೀರಂ ಚ ಮೇ ಲಯಶ್ಚ ಮ ಋತಂ ಚ ಮೇಽಮೃತಂ ಚ ಮೇಽಯಕ್ಷ್ಮಂ ಚ ಮೇಽನಾಮಯಚ್ಚ ಮೇ ಜೀವಾತುಶ್ಚ ಮೇ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಂ ಚ ಮೇಽನಮಿತ್ರಂ ಚ ಮೇಽಭಯಂ ಚ ಮೇ ಸುಗಂ ಚ ಮೇ ಶಯನಂ ಚ ಮೇ ಸೂಷಾ ಚ ಮೇ ಸುದಿನಂ ಚ ಮೇ || ೩|| 
ಊರ್ಕ್ಚ ಮೇ ಸೂನೃತಾ ಚ ಮೇ ಪಯಶ್ಚ ಮೇ ರಸಶ್ಚ ಮೇ ಘೃತಂ ಚ ಮೇ ಮಧು ಚ ಮೇ ಸಗ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಸಪೀತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷಿಶ್ಚ ಮೇ ವೃಷ್ಟಿಶ್ಚ ಮೇ ಜೈತ್ರಂ ಚ ಮ ಔದ್ಭಿದ್ಯಂ ಚ ಮೇ ರಯಿಶ್ಚ ಮೇ ರಾಯಶ್ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಂ ಚ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಮೇ ವಿಭು ಚ ಮೇ ಪ್ರಭು ಚ ಮೇ ಬಹು ಚ ಮೇ ಭೂಯಶ್ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣಂ ಚ ಮೇ ಪೂರ್ಣತರಂ ಚ ಮೇಽಕ್ಷಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕೂಯವಾಶ್ಚ ಮೇಽನ್ನಂ ಚ ಮೇಽಕ್ಷುಶ್ಚ ಮೇ ವ್ರೀಹಯಶ್ಚ ಮೇ ಯವಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಷಾಶ್ಚ ಮೇ ತಿಲಾಶ್ಚ ಮೇ ಮುದ್ಗಾಶ್ಚ ಮೇ ಖಲ್ವಾಶ್ಚ ಮೇ ಗೋಧೂಮಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಸುರಾಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಿಯಂಗವಶ್ಚ ಮೇಽಣವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಾಕಾಶ್ಚ ಮೇ ನೀವಾರಾಶ್ಚ ಮೇ || ೪||  
ಅಶ್ಮಾ ಚ ಮೇ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಚ ಮೇ ಗಿರಯಶ್ಚ ಮೇ ಪರ್ವತಾಶ್ಚ ಮೇ ಸಿಕತಾಶ್ಚ ಮೇ ವನಸ್ಪತಯಶ್ಚ ಮೇ ಹಿರಣ್ಯಂ ಚ ಮೇಽಯಶ್ಚ ಮೇ ಸೀಸಂ ಚ ಮೇ ತ್ರಪುಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಯಾಮಂ ಚ ಮೇ ಲೋಹಂ ಚ ಮೇಽಗ್ನಿಶ್ಚ ಮ ಆಪಶ್ಚ ಮೇ ವೀರುಧಶ್ಚ ಮ ಓಷಧಯಶ್ಚ ಮೇ ಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇಽಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂ ಚ ಮೇ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಪಶವ ಆರಣ್ಯಾಶ್ಚ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ ವಿತ್ತಂ ಚ ಮೇ ವಿತ್ತಿಶ್ಚ ಮೇ ಭೂತಂ ಚ ಮೇ ಭೂತಿಶ್ಚ ಮೇ ವಸು ಚ ಮೇ ವಸತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಮೇಽರ್ಥಶ್ಚ ಮ ಏಮಶ್ಚ ಮ ಇತಿಶ್ಚ ಮೇ ಗತಿಶ್ಚ ಮೇ || ೫|| 
 ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸೋಮಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸವಿತಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪೂಷಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮಿತ್ರಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವರುಣಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ತ್ವಷ್ಟಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಧಾತಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಿನೌ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮರುತಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ವಿಶ್ವೇ ಚ ಮೇ ದೇವಾ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇಽನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ದಿಶಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮೂರ್ಧಾ ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಶ್ಚ ಮ ಇಂದ್ರಶ್ಚ ಮೇ|| ೬|| 

 ಅಂಶುಶ್ಚ ಮೇ ರಶ್ಮಿಶ್ಚ ಮೇಽದಾಭ್ಯಶ್ಚ ಮೇಽಧಿಪತಿಶ್ಚ ಮ ಉಪಾಂಶುಶ್ಚ ಮೇಽನ್ತರ್ಯಾಮಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರವಾಯವಶ್ಚ ಮೇ ಮೈತ್ರಾವರುಣಶ್ಚ ಮ ಆಶ್ವಿನಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರತಿಪ್ರಸ್ಥಾನಶ್ಚ ಮೇ ಶುಕ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಮಂಥೀ ಚ ಮ ಆಗ್ರಯಣಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ ಮೇ ಧ್ರುವಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವಾನರಶ್ಚ ಮ ಋತುಗ್ರಹಾಶ್ಚ ಮೇಽತಿಗ್ರಾಹ್ಯಾಶ್ಚ ಮ ಐಂದ್ರಾಗ್ನಶ್ಚ ಮೇ ವೈಶ್ವದೇವಶ್ಚ ಮೇ ಮರುತ್ವತೀಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಮಾಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಮ ಆದಿತ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಸಾವಿತ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಸಾರಸ್ವತಶ್ಚ ಮೇ ಪೌಷ್ಣಶ್ಚ ಮೇ ಪಾತ್ನೀವತಶ್ಚ ಮೇ ಹಾರಿಯೋಜನಶ್ಚ ಮೇ || ೭||         
 ಇಧ್ಮಶ್ಚ ಮೇ ಬರ್ಹಿಶ್ಚ ಮೇ ವೇದಿಶ್ಚ ಮೇ ಧಿಷ್ಣಿಯಾಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ರುಚಶ್ಚ ಮೇ ಚಮಸಾಶ್ಚ ಮೇ ಗ್ರಾವಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರವಶ್ಚ ಮ ಉಪರವಾಶ್ಚ ಮೇಽಧಿಷವಣೇ ಚ ಮೇ ದ್ರೋಣಕಲಶಶ್ಚ ಮೇ ವಾಯವ್ಯಾನಿ ಚ ಮೇ ಪೂತಭೃಚ್ಚ ಮ ಆಧವನೀಯಶ್ಚ ಮ ಆಗ್ನೀಧ್ರಂ ಚ ಮೇ ಹವಿರ್ಧಾನಂ ಚ ಮೇ ಗೃಹಾಶ್ಚ ಮೇ ಸದಶ್ಚ ಮೇ ಪುರೋಡಾಶಾಶ್ಚ ಮೇ ಪಚತಾಶ್ಚ ಮೇಽವಭೃಥಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವಗಾಕಾರಶ್ಚ ಮೇ || ೮||   
ಅಗ್ನಿಶ್ಚ ಮೇ ಘರ್ಮಶ್ಚ ಮೇಽರ್ಕಶ್ಚ ಮೇ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇಽಶ್ವಮೇಧಶ್ಚ ಮೇ ಪೃಥಿವೀ ಚ ಮೇಽದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ಯೌಶ್ಚ ಮೇ ಶಕ್ವರೀರಂಗುಲಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಮೃಕ್ಚ  ಮೇ ಸಾಮ ಚ ಮೇ ಸ್ತೋಮಶ್ಚ ಮೇ ಯಜುಶ್ಚ ಮೇ ದೀಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ತಪಶ್ಚ ಮ ಋತುಶ್ಚ ಮೇ ವ್ರತಂ ಚ ಮೇಽಹೋರಾತ್ರಯೋರ್ವೃಷ್ಟ್ಯಾ ಬೃಹದ್ರಥಂತರೇ ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪೇತಾಂ || ೯|| 
ಗರ್ಭಾಶ್ಚ ಮೇ ವತ್ಸಾಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರ್ಯವೀ ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯವಾಟ್ ಚ ಮೇ ದಿತ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚಾವೀ ಚ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಿವತ್ಸಾ ಚ ಮೇ ತುರ್ಯವಾಟ್ ಚ ಮೇ ತುರ್ಯೌಹೀ ಚ ಮೇ ಪಷ್ಠವಾಟ್ ಚ ಮೇ ಪಷ್ಠೌಹೀ ಚ ಮ ಉಕ್ಷಾ ಚ ಮೇ ವಶಾ ಚ ಮ ಋಷಭಶ್ಚ ಮೇ ವೇಹಚ್ಚ ಮೇಽನಡ್ವಾಂಚ ಮೇ ಧೇನುಶ್ಚ ಮ ಆಯುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಪ್ರಾಣೊ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಪಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವ್ಯಾನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ  ಚಕ್ಷುರ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಮನೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ವಾಗ್ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಮಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪತಾಂ || ೧೦|| 
ಏಕಾ ಚ ಮೇ ತಿಸ್ರಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತ ಚ ಮೇ ನವ ಚ ಮ ಏಕಾದಶ ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋದಶ ಚ ಮೇ ಪಂಚದಶ ಚ ಮೇ ಸಪ್ತದಶ ಚ ಮೇ ನವದಶ ಚ ಮ ಏಕವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯೋವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ನವವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಏಕತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತಸ್ರಶ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟೌ ಚ ಮೇ ದ್ವಾದಶ ಚ ಮೇ ಷೋಡಶ ಚ ಮೇ ವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಶ್ಚ ಮೇ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇಽಷ್ಟಾಚತ್ವಾರಿಂಶಚ್ಚ ಮೇ ವಾಜಶ್ಚ ಪ್ರಸವಶ್ಚಾಪಿಜಶ್ಚ ಕ್ರತುಶ್ಚ ಸುವಶ್ಚ ಮೂರ್ಧಾ ಚ ವ್ಯಶ್ನಿಯಶ್ಚಾಂತ್ಯಾಯನಶ್ಚಾಂತ್ಯಶ್ಚ  ಭೌವನಶಚ ಭುವನಶ್ಚಾಧಿಪತಿಶ್ಚ || ೧೧||    
ಊಂ  ಇಡಾದೇಹೂರ್ಮನುರ್ಯಜ್ಞನೀರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರುಕ್ಥಾಮದಾನಿ ಶಂಸಿಷದ್ವಿಶ್ವೇದೇವಾಃ ಸೂಕ್ತವಾಚಃ ಪೃಥಿವಿಮಾತರ್ಮಾ ಮಾ ಹಿಂಸೀರ್ಮಧು ಮನಿಷ್ಯೇ ಮಧು ಜನಿಷ್ಯೇ ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧು ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಂ ಮಾ ದೇವಾ ಅವಂತು ಶೋಭಾಯೈ ಪಿತರೋಽನುಮದಂತು || 
                ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾ


HAKSHUSHMATI VIDYA (MANTRA) FOR EYE PROBLEMS

This is a powerful mantra for the prevention and cure of problems relating to the eyes.  The mantra is addressed to the Sun god who is the presiding deity for the eyes. This to be chanted at sunrise after bathing and putting on freshly washed clothes. Take some water in a copper basin and chant this mantra facing the Sun, all the time touching the vessel containing the water.  Meditate on the resplendent form of the Sun while chanting. After the chanting is over prostrate before the Sun and wash your eyes with the water.  It is gathered that repeating this daily with faith has produced wornderful results in many cases. The text of the mantra is reproduced below in Devanagari script and also in Roman script. 
          
    

ಒಂ ಅಸ್ಯಾಃ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಋಷಿಃ
        ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ
        ಸೂರ್ಯೊ ದೆವತಾ 
        ಒಂ ಬೀಜಂ
        ನಮಃ ಶಕ್ತಿಃ
        ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ
        ಚಕ್ಷೂರೋಗ ನಿವೃತ್ತಯೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೊಗಃ
ಒಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಚಕ್ಷುಃ ತೆಜಃ ಸ್ಥಿರೊ ಭವ | 
ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ|   
ತ್ವರಿತಂ ಚಕ್ಷುರೊಗಾನ್ ಪ್ರಶಮಯ ಪ್ರಶಮಯ| 
ಮಮ ಜಾತರೂಪಂ ತೆಜೊ ದರ್ಶಯ ದರ್ಶಯ | 
ಯಥಾಹಂ ಅಂಧೊ ನ ಸ್ಯಾಂ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯ ಕಲ್ಪಯ| 
ಕೃಪಯಾ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕುರು ಕುರು| 
ಯಾನಿ ಮಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮೊಪಾರ್ಜಿತಾನಿ
ಚಕ್ಷುಃಪ್ರತಿರೊಧಕದುಷ್ಕೃತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಿರ್ಮೂಲಯ ನಿರ್ಮೂಲಯ| 
ಒಂ ನಮಃ ಚಕ್ಷುಷ್ತೇಜೊ ದಾತ್ರೆ ದಿವ್ಯಭಾಸ್ಕರಾಯ | 
ಒಂ ನಮಃ ಕರುಣಾಕರಾಯಾಽಮೃತಾಯ | 
ಒಂ ನಮೊ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೆಜಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ಖೆಚರಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ತಮಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ರಜಸೆ ನಮಃ | 
ಒಂ ಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
ಒಂ ಅಸತೊ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ | 
ಒಂ ತಮಸೊ ಮಾ ಜ್ಯೊತಿರ್ಗಮಯ | 
ಒಂ ಮ್ರುತ್ಯೊರ್ ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ | 
ಉಷ್ಣೊ ಭಗವಾನ್ ಶುಚಿರೂಪಃ| 
ಹಂಸೊ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತಿರೂಪಃ | 
ಒಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಘೃಣಿನಂ ಜಾತವೆದಸಂ | 
ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಜ್ಯೊತಿರೂಪಂ ತಪಂತಂ | 
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಶತಧಾ ವರ್ತಮಾನಃ
ಪುರಃ ಪ್ರಜಾನಾಮುದಯತ್ಯೆಷ ಸೂರ್ಯಃ || 

ಒಂ ನಮೊ ಭಗವತೆ ಸೂರ್ಯಾಯ ಆದಿತ್ಯಾಯ ಅಕ್ಷಿತೆಜಸೆ ಅಹೊವಾಹಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ | 
ಒಂ ವಯಃ ಸುಪರ್ಣಾ ಉಪಸೆದುರಿಂದ್ರಂ
ಪ್ರಿಯಮೆಧಾ ಋಷಯೊ ನಾಧಮಾನಾಃ
ಅಪ ಧ್ವಾಂತಮೂರ್ಣುಹಿ ಪೂರ್ಧಿ ಚಕ್ಷು:
ಮುಮುಗ್ಧ್ಯಸ್ಮಾನ್ ನಿಧಯೆವ ಬದ್ಧಾನ್

ಒಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ| 
ಒಂ ಪುಷ್ಕರೆಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ  | 
ಒಂ ಕಮಲೆಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೆ ನಮಃ| 
ಒಂ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | 
ಒಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಯ ಇಮಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೊ ನಿತ್ಯಮಧೀತೆ
ನ ತಸ್ಯಾಕ್ಷಿರೊಗೊ ಭವತಿ | 
ನ ತಸ್ಯ ಕುಲೆ ಅಂಧೊ ಭವತಿ | 
ಅಷ್ಟಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ವಿದ್ಯಾಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ

Friday, April 5, 2013

ಭೂಸೂಕ್ತಂ           

ಊಂ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾದ್ಯೌರ್ವರಿಣಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ |  ಉಪಸ್ಥೇ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇಽಗ್ನಿಮನ್ನಾದ-ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದಧೇ |  ಆಽಯಂಗೌಃ ಪ್ರೂಶ್ನಿರಕ್ರಮೀ ದಸನನ್ಮಾತರಂ ಪುನಃ|  ಪಿತರಂ ಚ ಪ್ರಯಂತ್ಸುವಃ|  ತ್ರಿಂಶದ್ಧಾಮ ವಿರಾಜತಿ ವಾಕ್ಪತಂಗಾಯ ಶಿಶ್ರಿಯೇ|  ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಹ ದ್ಯುಭಿಃ|  ಅಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದಪಾನತ್ಯಂತಶ್ಚರತಿ ರೋಚನಾ |  ವ್ಯಖ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ|  ಯತ್ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪಮನ್ಯುನಾ ಯದವರ್ತ್ಯಾ|  ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ ಪುನಸ್ತ್ವೋದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ |  ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯುಪರೋಪ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೇ |  ಆದಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ- ತದ್ದೇವಾ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ | 


ಮೇದಿನೀ ದೇವೀ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದ್ವಸುಧಾ ದೇವೀ ವಾಸವೀ||  ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತೃಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನಃ |  ದೇವೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಿಣೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸೂವರೀ|  ಸದನೇ ಸತ್ಯಾಯನೇ ಸೀದ| 

ಸಮುದ್ರವತೀ ಸಾವಿತ್ರೀಹ ನೋ ದೇವೀ ಮಹ್ಯಂಗೀ|  ಮಹೀಧರಣೀ ಮಹೋವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ ಶ್ಶೃಂಗೇ

ಶೃಂಗೇ ಯಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞೇ ವಿಭೀಷಿಣೀ|  ಇಂದ್ರಪತ್ನೀ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸುರಸರಿದಿಹ|  ವಾಯುಮತೀ ಜಲಶಯನೀಶ್ರಿಯಂಧರಾಜಾ ಸತ್ಯಂಧೋ ಪರಿಮೇದಿನೀ|  ಶ್ವೋಪರಿಧತ್ತಂ ಪರಿಗಾಯ| 

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಮಾಧವೀಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಂ|  ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖೀಂ ದೇವೀಂ ನಮಾಮ್ಯಚ್ಯುತ ವಲ್ಲಭಾಂ | 

ಊಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ|  ತನ್ನೋ ಧರಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್| 

ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಮಜೂರ್ಯಾಂ |  ಪ್ರತೀಚೀ ಮೇನಾಂ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮಃ |  ತ್ರೇಧಾ

ವಿಷ್ಣುರುರುಗಾಯೋ ವಿಚಕ್ರಮೇ|  ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿಕ್ಷಂ|  ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿ ಶ್ರವ ಇಚ್ಛಮಾನಾ|  ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ || 


ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಭಾಗ್ಯಸೂಕ್ತಂ


ಊಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾ ವರುಣಾ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನಾ |  ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಪೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸೋಮಮುತ ರುದ್ರಂ ಹುವೇಮ || ೧|| 


ಪ್ರಾತರ್ಜಿತಂ ಭಗಮುಗ್ರಂ ಹುವೇಮ ವಯಂ ಪುತ್ರಮದಿತೇರ್ಯೋ ವಿಧರ್ತಾ |  ಆದ್ಧ್ರಶ್ಚಿದ್ಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಸ್ತುರಶ್ಚಿದ್ರಾಜಾ ಚಿದ್ಯಂಭಗಂ ಭಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ|| ೨|| 
ಭಗ ಪ್ರಣೇತರ್ಭಗಸತ್ಯರಾಧೋ ಭಗೇಮಾಂ ಧಿಯಮುದವದದನ್ನಃ|  ಭಗಪ್ರಣೋ ಜನಯ ಗೋಭಿ-ರಶ್ವೈರ್ಭಗಪ್ರನೃಭಿ-ರ್ನೃವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮ || ೩|| 
ಉತೇದಾನೀಂ ಭಗವಂತಸ್ಯಾಮೋತ ಪ್ರಪಿತ್ವ ಉತ ಮಧ್ಯೇ ಅಹ್ನಾಂ|  ಉತೋದಿತಾ ಮಘವನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ವಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಸುಮತೌ ಸ್ಯಾಮ || ೪|| 
ಭಗ ಏವ ಭಗವಾಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾಸ್ತೇನ ವಯಂ ಭಗವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮ|  ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಸರ್ವ ಇಜ್ಜೋಹವೀಮಿ ಸನೋ ಭಗ ಪುರ ಏತಾ ಭವೇಹ|| ೫|| 
ಸಮಧ್ವರಾಯೋಷಸೋಽನಮಂತ ದಧಿಕ್ರಾವೇವ ಶುಚಯೇ ಪದಾಯ|  ಅರ್ವಾಚೀನಂ ವಸುವಿದಂ ಭಗನ್ನೋ ರಥಮಿವಾಶ್ವಾವಾಜಿನ ಆವಹಂತು|| ೬|| 
ಅಶ್ವಾವತೀರ್ಗೋಮತೀರ್ನಉಷಾಸೋ ವೀರವತೀಸ್ಸದಮುಚ್ಛಂತು ಭದ್ರಾಃ| ಘೃತಂ ದುಹಾನಾ ವಿಶ್ವತಃ ಪ್ರಪೀನಾಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಸ್ಸದಾ ನಃ|| ೭||   ಯೋ ಮಾಽಗ್ನೇಭಾಗಿನಂ ಸಂತಮಥಾಭಾಗಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ|  ಅಭಾಗಮಗ್ನೇ ತಂ ಕುರು ಮಾಮಗ್ನೇ ಭಾಗಿನಂ ಕುರು || ೮|| 
            ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

ಆಯುಷ್ಯಸೂಕ್ತಂ


                                                                          
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಃ ಶಿರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ|  ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯುರ್ದಧಾತು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ ಘೃತೇನ || ೧|| 

ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರಸ್ಯಮಧ್ಯಾದ್ರೋಚಮಾನೋ ಘರ್ಮರುಚಿರ್ಯ ಆಗಾತ್|  ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನುದ್ಯ ಘೋರಾನಿಹಾಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮತ್ತು ದೇವಃ || ೨|| 


ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಷು  ಗರ್ಭಂ ಯಮಾದಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ ಜಯಂತಂ|  ಸುವರ್ಣರಂಭಗ್ರಹಮರ್ಕಮರ್ಚ್ಯಂ ತಮಾಯುಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ ಘೃತೇನ  || ೩|| 

ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೌಬಲಾಮಂಬಿಕಾಂ ಗಾಂ ಷಷ್ಟೀಂ ಚ ಯಾಮಿಂದ್ರಸೇನೇತ್ಯುದಾಹುಃ|  ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ ಸರೂಪಾಮಿಹಾಯುಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ ಘೃತೇನ || ೪|| 

ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯಃ ಸ ಯೋನ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿರೂಪಾಃ |  ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯಃ ಸಯೂಥ್ಯಾ ಆಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮಿದಂ ಜುಷಂತಾಂ || ೫||  


ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾಃ ಪುರಾಣಾ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನಂತು ವೀರಾನ್|  ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ ಘೃತೇನ ಮಾ ನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್|| ೬|| 


ಏಕಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಯ ಇದಂ ಬಭೂವ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ|  ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಸ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತಮಿಹಾಯುಷೇತ್ತು ದೇವಃ || ೭|| 


ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನಾದಿತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋಽಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಋಭೂನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಗಂಧರ್ವಾಂಶ್ಚ ಪಿತೄಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾನ್|  ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಂಶ್ಚಾಂಗಿರಸೋಽಥ ಸರ್ವಾನ್ ಘೃತಂ ಹುತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾಮ ಶಶ್ವತ್|| ೮|| 

ವಿಷ್ಣೋ ತ್ವಂ ನೋ ಅಂತಮಶ್ಶರ್ಮಯಚ್ಛಸಹಂತ್ಯ |   ಪ್ರತೇಧಾರಾ ಮಧುಶ್ಚ್ಯುತ ಉಥ್ಸಂ ದುಹ್ರತೇ ಅಕ್ಷಿತಂ|| 
                 ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

Thursday, April 4, 2013

Mantra for easy and normal delivery of children(Kannada Lipi)ಸುಖಪ್ರಸವ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಮಂತ್ರಂ
        ಹಿಮವತ್ಯುತ್ತರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ
        ಸುರಸಾ ನಾಮ ಯಕ್ಷಿಣೀ  | 
       ತಸ್ಯಾಃ ನೂಪುರ ಶಬ್ದೇನ
       ವಿಶಲ್ಯಾ ಭವತು ಗರ್ಭಿಣೀ ||  ಸ್ವಾಹಾ

(to be chanted daily ೧೦೮ times)

At the time when a lady about to deliver a child is having labour pain, this mantra may be got chanted ೧೦೮ times by any friend or relative keeping a small cup containing a few drops of any edible oil (coconut oil, til oil, refined oil etc) in the hand and while chanting, from time to time, make the lady to drink a few drops and rub it on the navel very gently. 
[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]


Another slightly variant version is like this:


        ಹಿಮವತ್ಯುತ್ತರೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ
        ಸುರಸಾ ನಾಮ ಯಕ್ಷಿಣೀ  | 
        ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ 
        ವಿಶಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಿಣೀ ಭವೇತ್|| A Universal remedy for all ills, problems, diseases etc.(Kannada Lipi)
Vishnu Sahasanama stotram is considered by all sages as a very potent Mantra which, if chanted daily is capable of bestowing all types of happiness, prosperity,
Good health etc.

One great Vaishnava devotee of yore named Parashara Bhatta while writing the commentary has selected approx. ೧೭೧ names out of thousand names in Vishnu Sahasranama and has described the special benefit which wil accrue by chanting each name in the form of a separate mantra. A summary of that selected list of ೧೭೧ names is given below:

SlNo  order   mantram                         Results                  
                                                               
೧         ೩೫    ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ           ಸರ್ವೇಷ್ಟಫಲದಃ    fulfils all desires              
೨          ೩೬   ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ         ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಫಲದಃ  bestows importance            
೩          ೪೦   ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ      ಪಾವಕಃ        purifies                      
೪           ೪೮   ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ       ಸಂತಾನದಃ     bestows progeny            
೫            ೪೯  ಓಂ ಅಮರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ       ಸರ್ವದಃ        gives everything              
೬            ೬೦  ಓಂ ಪ್ರತರ್ದನಾಯ ನಮಃ        ಸಂಹರ್ತೃತ್ವಪ್ರದಃ    destroys                    
೭            ೯೫  ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ       ಲೋಚನಪ್ರದಃ     gives good eye sight        
೮          ೧೦೧  ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ        ಅಭೀಷ್ಟದಃ       fulfils desires                  
೯           ೧೦೨  ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ      ಔನ್ನತ್ಯಪ್ರದಃ    gives higher status          
೧೦        ೧೦೬   ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ        ಮಾತೃತ್ವಪೋಷಕಃ   nurtures like mother          
೧೧        ೧೧೩  ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ           ಶುಭಕರ್ಮಪ್ರದಃ    gives good karma          
೧೨        ೧೧೫  ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ           ಸರ್ವಸಂತೋಷಪ್ರದಃ   gives all happiness          
೧೩         ೧೨೨  ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯ ನಮಃ        ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸ್ಥಾನದಃ   bestows important                       position  
೧೪         ೧೫೭  ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ           ಧರ್ಮದಃ        gives dharma                
೧೫        ೧೬೯   ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ         ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಃ   knowledge of Brahmavidya  
೧೬        ೧೭೨   ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ       ಉಜ್ಜ್ವಲಃ      bestows lustre                
೧೭        ೧೭೩   ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ      ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ    bestows wealth, position etc
೧೮        ೧೯೦   ಓಂ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ     ವೇದವಿದ್ವತ್ಪ್ರದಃ    mastery of Vedas          
೧೯        ೨೦೦   ಓಂ ಅಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ         ಮೃತ್ಯುನಾಶಕಃ    destroys death            
೨೦        ೨೦೯    ಓಂ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ       ಮಹಾಕೀರ್ತಿಪ್ರದಃ   bestows great fame      
೨೧         ೨೨೦   ಓಂ ಅಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ           ಭಕ್ತಮೋಕ್ಷದಃ  liberation to devotees        
೨೨        ೨೩೯   ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ       ಚಿತ್ತತುಷ್ಟಿದಃ  mental happiness              
೨೩         ೨೫೮   ಓಂ ವೃಷಭಾಯ ನಮಃ           ಭಯಹರಃ    removes fear                  
೨೪          ೨೬೨   ಓಂ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ           ವೃದ್ಧಿದಃ     bestows growth              
೨೫           ೨೬೪    ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ        ಪಾವನತ್ವಪ್ರದಃ  bestows purity                
೨೬          ೨೮೨    ಓಂ ಚಂದ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ        ಆಹ್ಲಾದಫಲದಃ  gives joy supreme      
೨೭          ೨೮೩   ಓಂ ಭಾಸ್ಕರದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ     ನೇತ್ರವೈಮಲ್ಯದಃ  clear eye sight                
೨೮          ೨೯೨    ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ         ವೇಗದಃ       gives speed in all action
೨೯          ೨೯೩  ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ         ಪಾವನತ್ವಪ್ರದಃ  bestows purity                
೩೦          ೨೯೫  ಓಂ ಕಾಮಘ್ನೇ ನಮಃ         ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಕಃ  fulfils all desires              
೩೧         ೨೯೯   ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯ ನಮಃ       ಕಾಮಪ್ರದಃ     grants all desires            
೩೨          ೩೦೮  ಓಂ ಅನಂತಜಿತೇ ನಮಃ‘      ಜಯದಃ       gives victory                
೩೩          ೩೧೫  ಓಂ ಕ್ರೋಧಘ್ನೇ ನಮಃ         ಕ್ರೋಧನಾಶಕಃ   destroys anger              
೩೪          ೩೨೬   ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ       ಅಧಿಷ್ಠಾನಪ್ರದಃ  bestows residence          
೩೫         ೩೪೫   ಓಂ ಶತಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ        ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ  enjoyment and liberation    
೩೬         ೩೫೧  ಓಂ ಶರೀರಭೃತೇ ನಮಃ         ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ  enjoyment and liberation    
೩೭         ೩೬೭   ಓಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ      ಸ್ಥಾನದಃ     gives good position            
೩೮         ೩೮೯   ಓಂ ಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ        ಮನುನಾಯಕಃ    best mantra gives status    
೩೯         ೩೯೮  ಓಂ ವಿರತಾಯ ನಮಃ‘         ವಿರಾಗದಃ      bestows detachment        
೪೦         ೪೦೪   ಓಂ ಶಕ್ತಿಮತಾಂಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ    ಶ್ರೇಷ್ಠದಃ        gives the best              
೪೧         ೪೩೪   ಓಂ ಮಹಾಭೋಗಾಯ ನಮಃ       ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಃ  gives desired objects    
೪೨         ೪೩೭   ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ        ಪಾಪನಾಶಕಃ    destroys sins              
೪೩         ೪೩೮   ಓಂ ಭುವೇ ನಮಃ             ಭೂತಿದಃ       bestows prosperity      
೪೪         ೪೩೯  ಓಂ ಧರ್ಮಯೂಪಾಯ ನಮಃ        ಧರ್ಮದಾಯಕಃ     bestows dharma        
೪೫         ೪೪೦   ಓಂ ಮಹಾಮಖಾಯ ನಮಃ       ಕರ್ಮಕಾರಕಃ     engages good action    
೪೬         ೪೪೧   ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರನೇಮಯೇ ನಮಃ       ಭ್ರಮನಾಶಕಃ     removes confusion      
೪೭         ೪೪೨   ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಿಣೇ ನಮಃ         ಲೋಕಪಾವನಃ     purifies world                
೪೮         ೪೪೩   ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯ ನಮಃ          ಕ್ಷಾಂತಿದಾಯಕಃ    bestows forgiveness    
೪೯         ೪೪೫  ಓಂ ಸಮೀಹನಾಯ ನಮಃ       ಕಾರ್ಯದಾಯಕಃ     bestows good acts      
೫೦         ೪೫೪   ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ         ಜ್ಞಾನದಃ     bestows supreme knowledge            
೫೧         ೪೬೨   ಓಂ ಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ        ಶಾಂತಿದಾಯಕಃ   gives peace            
೫೨         ೪೬೩   ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ      ಕ್ರೋಧನಾಶಕಃ    destroys anger              
೫೩         ೪೬೭   ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ        ಅನನ್ಯಾಧೀನತ್ವಪ್ರದಃ gives independence    
೫೪         ೪೬೯   ಓಂ ನೈಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ       ರೂಪದಃ           bestows good form      
೫೫         ೪೭೧   ಓಂ ವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ        ಅಭೀಷ್ಟದಃ         fulfils desires          
೫೬         ೪೭೩   ಓಂ ವತ್ಸಿನೆ ನಮಃ         ಗೋಪ್ರದಃ          bestows cows              
೫೭         ೪೭೪  ಓಂ ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ        ಧನದಃ           gives wealth                      
೫೮        ೪೭೮  ಓಂ ಧರ್ಮಿಣೆ ನಮಃ          ಧರ್ಮದಃ         gives dharma              
೫೯        ೪೮೪   ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ ನಮಃ       ಧೀಪ್ರದಃ         gives intelligence        
೬೦        ೪೮೭  ಓಂ ಗಭಸ್ತಿನೇಮಯೇ ನಮಃ    ಪಾಪನಾಶಕಃ      destroys sins                
೬೧        ೫೦೧    ಓಂ ಶರೀರಭೂತಭೃತೇ ನಮಃ     ದಶಾಕ್ಷರಃ        ten-lettered mantra      
೬೨        ೫೦೩  ಓಂ ಕಪೀಂದ್ರಾಯ ನಮಃ      ಮನುನಾಯಕಃ       best mantra(general)      
೬೩        ೫೦೯  ಓಂ ಪುರುಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ     ಸ್ವಸ್ತಿದಃ   gives peace and prosperity  
೬೪        ೫೧೪   ಓಂ ಸಾತ್ವತಾಂಪತಯೇ ನಮಃ    ಸಾಧುರಕ್ಷಕಃ      protects the good      
೬೫         ೫೧೫   ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ         ಭಕ್ತಕ್ಲೇಶಾಸಹಃ   unable to bear miseries
                                       of devotees                        
೬೬          ೫೨೨ ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ‘         ಊರ್ಮಿನಾಶಕಃ     destorys distress      
೬೭          ೫೨೪    ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ     ಮಮತಾದಿಜಯಃ   conquest of ego etc  
೬೮         ೫೨೭  ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಣೇ ನಮಃ      ಸತ್ಯಧರ್ಮದಃ   bestows satya and dharma
೬೯          ೫೩೨ ಓಂ ಮೇದಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ     ಭೂಪ್ರದಃ          gives land                  
೭೦          ೫೩೭  ಓಂ ಕೃತಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ     ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ     grants all wishes    
೭೧         ೫೪೧  ಓಂ ಮಹಾವರಾಹಾಯ ನಮಃ     ಉರ್ವೀಪ್ರದಃ         gives lands          
೭೨          ೫೪೨  ಓಂ ವೇಧಸೇ ನಮಃ          ಮಂಗಲಪ್ರದಃ     gives auspiciousness        
೭೩         ೫೫೧  ಓಂ ಸ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ       ಪರಿವಾರದಃ      gives attendants          
೭೪        ೫೫೩   ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ       ಮುಕ್ತಿದಃ        gives liberation          
೭೫         ೫೬೧  ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ     ಪ್ರೀತಿವರ್ಧಕಃ     increases love          
೭೬         ೫೬೪   ಓಂ ಭಗಘ್ನೇ ನಮಃ        ಸುಖದಾಯಕಃ     gives comfort            
೭೭         ೫೬೬ ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ      ಭೂಷಣಪ್ರದಃ     bestows ornaments      
೭೮         ೫೬೭   ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ      ಸೀರಕಾರ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ success in agriculture    
೭೯         ೫೬೯ ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ    gives supreme knowledge  
೮೦        ೫೭೩  ಓಂ ಖಂಡಪರಶವೇ ನಮಃ     ಶೋಕನಾಶಕಃ   destroys sorrow          
೮೧        ೫೮೦  ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯ ನಮಃ     ಕರ್ಮನಾಶಕಃ   destroys karma          
೮೨        ೫೮೭   ಓಂ ಸನ್ಯಾಸಕೃತೇ ನಮಃ     ಸನ್ಯಾಸಕೃತ್   gives sanyas                
೮೩        ೫೯೧  ಓಂ ಶಾಂತಯೇ ನಮಃ         ಭಕ್ತಿದಃ      gives devotion            
೮೪       ೫೯೨    ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ       ಪರಮಾಭಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ gets highest devotion    
೮೫       ೫೯೩     ಓಂ ಶುಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ        ಧ್ಯಾನದಾಯಕಃ   bestows meditation    
೮೬       ೬೦೨   ಓಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ       ಧರ್ಮಫಲದಃ     gives fruits of dharma  
೮೭       ೬೦೩   ಓಂ ಅನಿರ್ವರ್ತಿನೇ ನಮಃ       ಅಭಯದಃ      bestows fearlessness  
೮೮       ೬೦೪   ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ      ದುಷ್ಕರ್ಮಫಲಮೋಚಕಃ releases from results
                                        of bad acts          
೮೯       ೬೦೫   ಓಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೇ ನಮಃ          ಧೀವಿಕಾಸದಃ flowering of intelligence    
೯೦        ೬೧೮   ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ        ಶ್ರೀಕರಃ         bestows wealth        
೯೧       ೬೧೯     ಓಂ ಶ್ರೇಯಃಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ       ಪುರುಷಾರ್ಥದಃ gives all purusharthas      
೯೨        ೬೨೦    ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ    ರಕ್ಷಕತ್ವದಃ gives protection          
೯೩        ೬೨೩    ಓಂ ಶತಾನಂದಾಯ ನಮಃ     ದಂಪತ್ಯಾನಂದದಃ happiness to married couple    
೯೪         ೬೩೦   ಓಂ ಉದೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ          ನಯನಪ್ರದಃ  gives good eye sight            
೯೫        ೬೩೧    ಓಂ ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷವೇ ನಮಃ        ನೇತ್ರಶಕ್ತಿದಃ gives power to eyes      
೯೬        ೬ ೪೦  ಓಂ ಅರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ        ವಾಂಛಿತಪ್ರದಃ  gives whatever is desired  
೯೭        ೬೪೧    ಓಂ ಕುಂಭಾಯ ನಮಃ           ಭಯನಾಶಕಃ destroys fear                
೯೮        ೬೪೪  ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ        ಮನುರುತ್ತಮಃ    best mantra                  
೯೯        ೬೪೫    ಓಂ ಅಪ್ರತಿರಥಾಯ ನಮಃ      ಶತ್ರುನಾಶಕಃ   destroys enemies            
೧೦೦   ೬೪೮     ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿನಿಘ್ನೇ ನಮಃ    ಅವಿದ್ಯಾಮೂಲಮೋಚಕಃ destroys roots of
                                         Ignorance                
೧೦೧   ೬೫೨    ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ      ಭೂತಿದಾಯಕಃ      plenty of prosperity  
೧೦೨    ೬೬೭   ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ         ಭೋಗದಾಯಕಃ     bestows enjoyment    
೧೦೩    ೬೬೮     ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ     ಸರ್ವಶಕ್ತಿದಃ      gives all power                    
೧೦೪    ೬೬೯   ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ           ಸಂತತಿಪ್ರದಃ      gives progeny          
೧೦೫    ೬೭೫   ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ      ಧರ್ಮದಃ          bestows dharma      
೧೦೬    ೬೭೭    ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ        ಮನುರುತ್ತಮಃ       best mantra          
೧೦೭     ೬೭೮  ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ        ತೇಜೋದಃ         gives lustre              
೧೦೮    ೬  ೮೧  ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ವನೇ ನಮಃ       ಸತ್ಕರ್ಮಫಲದಃ gives fruits of good acts  
೧೦೯    ೬೮೨    ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ      ಹರಿಯಾಗದಃ   bestows effects of sacrifice
                                    To Hari                        
೧೧೦      ೬೮೪ ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ         ಬಂಧಮೋಚಕಃ   release from bondage          
೧೧೧     ೬೮೫  ಓಂ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ       ಪ್ರೀತಿವರ್ಧಕಃ    enhances love              
೧೧೨     ೬೮೮    ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ            ಸರ್ವಸ್ತುತ್ಯತ್ವದಃ gives praiseworthiness  
೧೧೩     ೭೧೦    ಓಂ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ         ವಂಶವರ್ಧನಃ     growth of dynasty        
೧೧೪     ೭೧೧    ಓಂ ಸನ್ನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ       ಸ್ಥಾನದಾಯಕಃ  gives a good place to stay
೧೧೫    ೭೪೩   ಓಂ ಸುವರ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ        ಭಕ್ತಿಕಾಮದಃ  grants devotion and desires
೧೧೬    ೭೪೪   ಓಂ ಹೇಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ           ಹೇಮವರ್ಣದಃ   gives golden complexion    
೧೧೭     ೭೫೯    ಓಂ ಮೇಧಜಾಯ ನಮಃ           ಪುರ್ತ್ರದಾಯಕಃ   bestows sons            
೧೧೮     ೭೬೩   ಓಂ ತೇಜೋವೃಷಾಯ ನಮಃ          ಮಿತ್ರವೃದ್ಧಿದಃ  increase in number of
                                       Friends                    
೧೧೯      ೭೬೪   ಓಂ ದ್ಯುತಿಧರಾಯ ನಮಃ          ಕಾಂತಿದಃ   bestows lustre            
೧೨೦      ೭೬೭  ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ‘          ಶತ್ರುನಾಶಕಃ  destroys enemies          
೧೨೧      ೭೬೮   ಓಂ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ           ವೈರಿನಾಶಕಃ  destroys enemies          
೧೨೨       ೭೭೩   ಓಂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾಯ ನಮಃ         ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಃ gives four purusharthas    
೧೨೩       ೭೭೫  ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ         ಮನುರುತ್ತಮಃ  best mantra                
೧೨೪      ೭೭೬   ಓಂ ಚತುರ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ         ಗತಿಪ್ರದಃ   gives salvation                    
೧೨೫      ೭೭೭   ಓಂ ಚತುರ್ವೇದವಿದೇ ನಮಃ          ನಿಗಮಪ್ರದಃ bestows knowledge of Vedas
೧೨೬      ೭೭೯    ಓಂ ಸಮಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ          ಜನ್ಮನಾಶಕಃ destroys re-birth        
೧೨೭       ೭೮೧  ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯ ನಮಃ            ದುರ್ಜಯಃ      invincible                
೧೨೮       ೭೯೦  ಓಂ ಸುತಂತವೇ ನಮಃ            ದೋಷನಾಶಕಃ  destroys defects          
೧೨೯      ೭೯೨   ಓಂ ಇಂದ್ರಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ          ಮನುರುತ್ತಮಃ    best mantra (destroys
                                        Demons)                    
೧೩೦      ೭೯೬    ಓಂ ಉದ್ಭವಾಯ ನಮಃ             ಪಾಪನಾಶಕಃ   destroys sins          
೧೩೧      ೭೯೯   ಓಂ ರತ್ನನಾಭಾಯ ನಮಃ           ಸತ್ಫಲದಃ    gives good results        
೧೩೨      ೮೦೨   ಓಂ ವಾಜಸನಯೇ ನಮಃ           ಅನ್ನಪ್ರದಃ    gives food              
೧೩೩      ೮೦೬   ಓಂ ಸುವರ್ಣ ಬಿಂದವೇ ನಮಃ        ಪಾಪನಾಶಕಃ  destroys sins            
೧೩೪      ೮೦೭   ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ          ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತ್ವಪ್ರದಃ makes one unagitated    
೧೩೫       ೮೦೮  ಓಂ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ    ವಾಕ್ಪ್ರದಃ       gives good speech    
೧೩೬      ೮೧೦   ಓಂ ಮಹಾಗರ್ತಾಯ ನಮಃ          ನಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ನರಕರುಹಃhell for sinners    
೧೩೭      ೮೧೮   ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ           ಮನುರುತ್ತಮಃ     best mantra              
೧೩೮      ೮೧೯   ಓಂ ಅಮೃತಾಶಾಯ ನಮಃ          ಶ್ರಿತಪೀಯೂಷದಃ immortality to devotees  
೧೩೯      ೮೨೭   ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋದುಂಬರಾಯ ನಮಃ       ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ  gives all siddhies      
೧೪೦      ೮೩೭   ಓಂ ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ             ಭಯವರ್ಧನಃ   increases fear for sansara
೧೪೧       ೮೩೮   ಓಂ ಭಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ         ಕರ್ಮಕಾರಕಃ  makes us act              
೧೪೨       ೮೩೯  ಓಂ ಅಣವೇ ನಮಃ              ಸರ್ವಶಕ್ತಿದಃ   gives all power          
೧೪೩       ೮೪೦  ಓಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ               ಬೃಹತ್ವದಃ     bestows greatness        
೧೪೪       ೮೪೪  ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ            ಪಾವನತ್ವದಃ   bestows purity            
೧೪೫      ೮೪೫   ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ               ಮಹತ್ವದಃ     gives importance        
೧೪೬      ೮೪೯   ಓಂ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶಾಯ ನಮಃ            ಮನುರುತ್ತಮಃ    best mantra            
೧೪೭       ೮೫೧   ಓಂ ಭಾರಭೃತೇ ನಮಃ‘             ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಶಕ್ತಿದಃ bestows ability in
                                             Management        
೧೪೮       ೮೬೨  ಓಂ ಧನುರ್ವೇದಾಯ ನಮಃ             ಧನುರ್ವೇದಪ್ರದಾಯಕಃ bestows knowledge of
                                           Archery                  
೧೪೯      ೮೭೫   ಓಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಯ ನಮಃ           ಮನುರುತ್ತಮಃ      best mantra          
೧೫೦       ೮೮೪  ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ                ಪ್ರಶಸ್ತಫಲದಃ   gives special benefits
೧೫೧      ೮೮೫   ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ            ಪ್ರಕಾಶಫಲದಃ   bestows lustre      
೧೫೨      ೮೮೬   ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ               ಷಡಕ್ಷರಃ six lettered mantra (good in
                                     General)                    
೧೫೩       ೮೯೯  ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ             ಸಪ್ತವರ್ಣಃ seven-lettered mantra      
೧೫೪       ೯೧೨  ಓಂ ಶಬ್ದಸಹಾಯ ನಮಃ            ಮನುರುತ್ತಮ: best mantra              
೧೫೫       ೯೨೨  ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ      ಮನುಶ್ರೇಷ್ಠಃ  best mantra              
೧೫೬      ೯೨೫   ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ               ಪಾವನತ್ವದಃ  bestows purity            
೧೫೭      ೯೩೧   ಓಂ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ           ಅಮಿತಪ್ರದಃ limitless prosperity      
೧೫೮      ೯೩೫   ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ             ಅನಾಥತ್ವಭಯಂ ಹಂತಿ destroys fear of
                                            having no support      
೧೫೯     ೯೩೭    ಓಂ ಗಭೀರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ            ಮನುರುತ್ತಮಃ      best mantra(general)
೧೬೦     ೯೪೦    ಓಂ ದಿಶಾಯ ನಮಃ                ಮನುರುತ್ತಮಃ     best mantra(general)
೧೬೧    ೯೪೪     ಓಂ ಸುವೀರಾಯ ನಮಃ               ಮನುರುತ್ತಮಃ     best mantra        
೧೬೨    ೯೫೭     ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ               ಮೋಕ್ಷದಃ       gives liberation            
೧೬೩    ೯೫೯     ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ              ಮನುರುತ್ತಮಃ     best mantra            
೧೬೪   ೯೬೫     ಓಂ ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ              ಸರ್ವಪ್ರಾಣಪ್ರದಃ   gives life to all        
೧೬೫    ೯೬೭   ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಸ್ತರವೇ ನಮಃ          ಸರ್ವದಃ        gives all                
೧೬೬   ೯೭೬    ಓಂ ಯಜ್ಞಭೃತೇ ನಮಃ               ಮನುರುತ್ತಮಃ      best mantra          
೧೬೭   ೯೮೫     ಓಂ ಆತ್ಮಯೋನಯೇ ನಮಃ            ಸುಖಭೋಗದಃ    comfort and enjoyment
೧೬೮   ೯೮೭     ಓಂ ವೈಖಾನಾಯ ನಮಃ              ಅಖಿಲದುಃಖಹಾ  destroys all sorrow    
೧೬೯   ೯೯೫    ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ                ಶತ್ರುನಾಶನಃ    destroys enemies      
೧೭೦   ೯೯೮      ಓಂ ರರ್ಥಾಂಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ             ಭಯನಾಶಕಃ   destroys fear        
೧೭೧   ೧೦೦೦    ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಾಯ ನಮಃ         ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶನಃ destroys all sorrows          

[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

Wednesday, April 3, 2013

A general universal mantra for protection from all dangers and calamities(Kannada Lipi)
The foremost and almost unfailing remedy for all ills is to write raamanaama  
(ರಾಮನಾಮ) at least ೧೦೮ times daily, which would hardly take minutes.

One has to write daily (it can be done at any time in morning, day or night)-
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಶ್ರೀ ರಾಮ ……  ೧೦೮ times approx. (minimum). One can write in any script Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Bengali, Oriya, Punjabi etc.This written japa
Is several times more effective than verbally chanting the name. Writing ರಾಮನಾಮ in
preference to other names of God (there is ultimately only one Supreme Reality)
has been found by many saints to be several times more effective, powerful and quicker in gaining results in all worldly matters and crises in our lives.  This is such a BROAD SPECTRUM REMEDY. This does not require a Guru

[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

Mantra to recover property/money lost through burglary, decoity etc(Kannada Lipi)ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನಮಂತ್ರಂ

ಓಂ ಕಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನೋ ನಾಮ ರಾಜಾ ಬಾಹುಸಹಸ್ರವಾನ್|
ಹ್ರೀಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಹತಂ ನಷ್ಟಂ ಲಭ್ಯತೇ|
ಕ್ರೋಂ ಸಹಸ್ರಾರ ಹುಂಫಟ್ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ |

(to be recited ೧೦೮ times a day for three or four months or till
lost items are recovered whichever is earlier)
[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

Mantra for release from heavy debts (Kannada Lipi)The chanting of the entire third chapter of th skandha of Srimadbhagavatam known as “Gajendra Moksha” once daily will release a person early from all debts incurred by taking loans etc.
[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

The text of “Gajendra Moksha” from Srimadbhagavatam is reproduced below:

 ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಂ
    (ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಅಷ್ಟಮಸ್ಕಂಧೇ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ)
ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ

ಏವಂ ವ್ಯವಸಿತೋ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಮಾಧಾಯ ಮನೋ ಹೃದಿ|
ಜಜಾಪ ಪರಮಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮನ್ಯನುಶಿಕ್ಷಿತಂ || ||

ಗಜೇಂದ್ರ ಉವಾಚ
ಊಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ತಸ್ಮೈ ಯತ ಏತಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕಂ
ಪುರುಷಾಯಾದಿಬೀಜಾಯ ಪರೇಶಾಯಾಭಿಧೀಮಹಿ || ||

ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಯತಶ್ಚೇದಂ ಯೇನೇದಂ ಇದಂ ಸ್ವಯಂ
ಯೋಽಸ್ಮಾತ್ ಪರಸ್ಮಾಚ್ಚ ಪರಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸ್ವಯಂಭುವಂ || ||

ಯಃ ಸ್ವಾತ್ಮನೀದಂ ನಿಜಮಾಯಯಾರ್ಪಿತಂ
ಕ್ವಚಿತ್ ವಿಭಾತಂ ಕ್ವ ತತ್ ತಿರೋಹಿತಂ|
ಅವಿದ್ಧದೃಕ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯುಭಯಂ ತದೀಕ್ಷತೇ
ಆತ್ಮಮೂಲೋಽವತು ಮಾಂ ಪರಾತ್ಪರಃ || ||

ಕಾಲೇನ ಪಂಚತ್ವಮಿತೇಷು ಕೃತ್ಸ್ನಶೋ
ಲೋಕೇಷು ಪಾಲೇಷು ಸರ್ವಹೇತುಷು |
ತಮಸ್ತದಾಸೀದ್ ಗಹನಂ ಗಭೀರಂ
ಯಸ್ತಸ್ಯ ಪಾರೇಽಭಿವಿರಾಜತೇ ವಿಭುಃ || ||

ಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಋಷಯಃ ಪದಂ ವಿದು-
ರ್ಜಂತುಃ ಪುನಃ ಕೋಽರ್ಹತಿ ಗಂತುಮೀರಿತುಂ|
ಯಥಾ ನಟಸ್ಯಾಕೃತಿಭಿರ್ವಿಚೇಷ್ಟತೋ
ದುರತ್ಯಯಾನುಕ್ರಮಣಃ ಮಾವತು|| ||

ದಿದೃಕ್ಷವೋ ಯಸ್ಯ ಪದಂ ಸುಮಂಗಲಂ
ವಿಮುಕ್ತಸಂಗಾಃ ಮುನಯಃ ಸುಸಾಧವಃ|
ಚರಂತ್ಯಲೋಕವ್ರತಮವ್ರಣಂ ವನೇ
ಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾಃ ಸುಹೃದಃ ಮೇ ಗತಿಃ || ||

ವಿದ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ವಾ
ನಾಮರೂಪೇ ಗುಣದೋಷ ಏವ ವಾ|
ತಥಾಪಿ ಲೋಕಾಪ್ಯಯಸಂಭವಾಯ ಯಃ
ಸ್ವಮಾಯಯಾ ತಾನ್ಯನುಕಾಲಮೃಚ್ಛತಿ || ||

ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಪರೇಶಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಽನಂತಶಕ್ತಯೇ|
ಅರೂಪಾಯೋರುರೂಪಾಯ ನಮ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ್ಮಣೆ || ||

ನಮ ಆತ್ಮಪ್ರದೀಪಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ|
ನಮೋ ಗಿರಾಂ ವಿದೂರಾಯ ಮನಸಶ್ಚೇತಸಾಮಪಿ || ೧೦||

ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಲಭ್ಯಾಯ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯೇಣ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ|
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಾಥಾಯ ನಿರ್ವಾಣಸುಖಸಂವಿದೇ || ೧೧||

ನಮಃ ಶಾಂತಾಯ ಘೋರಾಯ ಗೂಢಾಯ ಗುಣಧರ್ಮಿಣೇ|
ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಸಾಮ್ಯಾಯ ನಮೋ ಜ್ಞಾನಘನಾಯ || ೧೨||

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ|
ಪುರುಷಾಯಾತ್ಮಮೂಲಾಯ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮ: || ೧೩||

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗುಣ್ದ್ರಷ್ಟ್ರೇ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಹೇತವೇ|
ಅಸತಾಚ್ಛಾಯಯೋಕ್ತಾಯ ಸದಾಭಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೪||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಽಖಿಲಕಾರಣಾಯ
ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯಾದ್ಭುತಕಾರಣಾಯ|
ಸರ್ವಾಗಮಾಮ್ನಾಯಮಹಾರ್ಣವಾಯ
ನಮೋಽಪವರ್ಗಾಯ ಪರಾಯಣಾಯ || ೧೫||

ಗುಣಾರಣಿಚ್ಛನ್ನಚಿದೂಷ್ಮಪಾಯ
ತತ್ಕ್ಷೋಭವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತಮಾನಸಾಯ|
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಭಾವೇನ ವಿವರ್ಜಿತಾಗಮ-
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ|| ೧೬||

ಮಾದೃಕ್ಪ್ರಪನ್ನಪಶುಪಾಶವಿಮೋಕ್ಷಣಾಯ
ಮುಕ್ತಾಯ ಭೂರಿಕರುಣಾಯ ನಮೋಽಲಯಾಯ|
ಸ್ವಾಂಶೇನ ಸರ್ವತನುಭೃನ್ಮನಸಿ ಪ್ರತೀತ-
ಪ್ರತ್ಯಗ್ದೃಶೇ  ಭಗವತೇ ಬೃಹತೇ ನಮಸ್ತೇ || ೧೭||

ಆತ್ಮಾತ್ಮಜಾಪ್ತಗೃಹವಿತ್ತಜನೇಷು ಸಕ್ತೈ-
ರ್ದುಷ್ಪ್ರಾಪಣಾಯ ಗುಣಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ|
ಮುಕ್ತಾತ್ಮಭಿಃ ಸ್ವಹೃದಯೇ ಪರಿಭಾವಿತಾಯ
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಭಗವತೇ ನಮ ಈಶ್ವರಾಯ || ೧೮||

ಯಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥವಿಮುಕ್ತಿಕಾಮಾ
ಭಜಂತ ಇಷ್ಟಾಂ ಗತಿಮಾಪ್ನುವಂತಿ|
ಕಿಂ ತ್ವಾಶಿಷೋ ರಾತ್ಯಪಿ ದೇಹಮವ್ಯಯಂ
ಕರೋತು ಮೇಽದಭ್ರದಯೋ ವಿಮೋಕ್ಷಣಂ || ೧೯||

ಏಕಾಂತಿನೋ ಯಸ್ಯ ಕಂಚನಾರ್ಥಂ
ವಾಂಛ್ಂತಿ ಯೇ  ವೈ ಭಗವತ್ಪ್ರಪನ್ನಾಃ|
ಅತ್ಯದ್ಭುತಂ ತಚ್ಚರಿತಂ ಸುಮಂಗಲಂ
ಗಾಯಂತ ಆನಂದಸಮುದ್ರಮಗ್ನಾಃ || ೨೦||

ತಮಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಪರೇಶ-
ಮವ್ಯಕ್ತಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಯೋಗಗಮ್ಯಂ|
ಅತೀಂದ್ರಿಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಿವಾತಿದೂರ-
ಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೀಡೇ || ೨೧||

ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ದೇವಾ ವೇದಾಃ ಲೋಕಾಶ್ಚರಾಚರಾಃ|
ನಾಮರೂಪವಿಭೇದೇನ ಫಲ್ಗ್ವ್ಯಾ ಕಲಯಾಕೃತಾಃ || ೨೨||

ಯಥಾರ್ಚಿಷೋಽಗ್ನೇಃ ಸವಿತುರ್ಗಭಸ್ತಯೋ
ನಿರ್ಯಾಂತಿ ಸಂಯಾಂತ್ಯಸಕೃತ್ ಸ್ವರೋಚಿಷಃ
ತಥಾ ಯತೋಽಯಂ ಗುಣಸಂಪ್ರವಾಹೋ
ಬುದ್ಧಿರ್ಮನಃ ಖಾನಿ ಶರೀರಸರ್ಗಾಃ || ೨೩||

ವೈ ದೇವಾಸುರಮನುಷ್ಯತಿರ್ಯಙ್
ಸ್ತ್ರೀ ಷಂಢೋ ಪುಮಾನ್ ಜಂತುಃ|
ನಾಯಂ ಗುಣಃ ಕರ್ಮ ಸನ್ನ ಚಾಸನ್
ನಿಷೇಧಶೇಷೋ ಜಯತಾದಶೇಷಃ || ೨೪||

ಜಿಜೀವಿಷೇ ನಾಹಮಿಹಾಮುಯಾ ಕಿ-
ಮಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚಾವೃತಯೇಭಯೋನ್ಯಾ|
ಇಚ್ಛಾಮಿ ಕಾಲೇನ ಯಸ್ಯ ವಿಪ್ಲವ-
ಸ್ತಸ್ಯಾತ್ಮಲೋಕಾವರಣಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ || ೨೫||

ಸೋಽಹಂ ವಿಶ್ವಸೃಜಂ ವಿಶ್ವಮವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ|
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಮಜಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಪರಂ ಪದಂ|| ೨೬||

ಯೋಗರಂಧಿತಕರ್ಮಾಣೋ ಹೃದಿ ಯೋಗವಿಭಾವಿತೇ|
ಯೋಗಿನೋ ಯಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಂತಿ ಯೋಗೇಶಂ ತಂ ನತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ|| ೨೭||

ನಮೋ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮಸಹ್ಯವೇಗಶಕ್ತಿತ್ರಯಾಯಾಖಿಲಧೀಗುಣಾಯ|
ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲಾಯ ದುರಂತಶಕ್ತಯೇ ಕದಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಮನವಾಪ್ಯವರ್ತ್ಮನೇ|| ೨೮||

ನಾಯಂ ವೇದ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಯಚ್ಛ್ಕ್ತ್ಯಾಹಂಧಿಯಾ ಹತಂ|
ತಂ ದುರತ್ಯಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಭಗವಂತಮಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಂ || ೨೯||

ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ:


ಏವಂ ಗಜೇಂದ್ರಮುಪವರ್ಣಿತನಿರ್ವಿಶೇಷಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ವಿವಿಧಲಿಂಗಭಿದಾಭಿಮಾನಾಃ|
ನೈತೇ ಯದೋಪಸಸೃಪುರ್ನಿಖಿಲಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್
ತತ್ರಾಖಿಲಾಮರಮಯೋ ಹರಿರಾವಿರಾಸೀತ್ || ೩೦||

ತಂ ತದ್ವದಾರ್ತಮುಪಲಭ್ಯ ಜಗನ್ನಿವಾಸಃ
ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿಶಮ್ಯ ದಿವಿಜೈಃ ಸಹ ಸಂಸ್ತುವದ್ಭಿಃ|
ಛಂದೋಮಯೇನ ಗರುಡೇನ ಸಮುಹ್ಯಮಾನ-
ಶ್ಚಕ್ರಾಯುಧೋಽಭ್ಯಗಮದಾಶು ಯತೋ ಗಜೇಂದ್ರಃ || ೩೧||

ಸೋಽನ್ತಃಸರಸ್ಯುರುಬಲೇನ ಗೃಹೀತ ಆರ್ತೋ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ  ಗರುತ್ಮನಿ ಹರಿಂ ಉಪಾತ್ತಚಕ್ರಂ|
ಉತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಾಂಬುಜಕರಂ ಗಿರಮಾಹ ಕೃಚ್ಛ್ರಾ-
ನ್ನಾರಾಯಣಾಖಿಲಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೇ || ೩೨||

ತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪೀಡಿತಮಜಃ ಸಹಸಾವತೀರ್ಯ
ಸಗ್ರಾಹಮಾಶು ಸರಸಃ ಕೃಪಯೋಜ್ಜಹಾರ|
ಗ್ರಾಹಾತ್ ವಿಪಾಟಿತಮುಖಾದರಿಣಾ ಗಜೇಂದ್ರಂ
ಸಂಪಶ್ಯತಾಂ ಹರಿರಮೂಮುಚದುಸ್ರಿಯಾಣಾಂ || ೩೩||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ
ಸಂಹಿತಾಯಾಮಷ್ಟಮಸ್ಕಂಧೇ ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷಣೇ ತೃತೀಯೋಽಧ್ಯಾಯಃ