Wednesday, April 3, 2013

Mantra to avert accidental death, for long life and health (Kannada Lipi)
ಲಘು ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಂತ್ರಂ

ಒಂ ಜೂಂ :
ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ|
ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಽಮೃತಾತ್||
: ಜೂಂ ಓಂ

(to be chanted೧೦೦೮ times)
[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

No comments:

Post a Comment