Friday, April 5, 2013

ಆಯುಷ್ಯಸೂಕ್ತಂ


                                                                          
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಃ ಶಿರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ|  ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಸ ನ ಆಯುರ್ದಧಾತು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ ಘೃತೇನ || ೧|| 

ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರಸ್ಯಮಧ್ಯಾದ್ರೋಚಮಾನೋ ಘರ್ಮರುಚಿರ್ಯ ಆಗಾತ್|  ಸ ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನುದ್ಯ ಘೋರಾನಿಹಾಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮತ್ತು ದೇವಃ || ೨|| 


ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಷು  ಗರ್ಭಂ ಯಮಾದಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ ಜಯಂತಂ|  ಸುವರ್ಣರಂಭಗ್ರಹಮರ್ಕಮರ್ಚ್ಯಂ ತಮಾಯುಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ ಘೃತೇನ  || ೩|| 

ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೌಬಲಾಮಂಬಿಕಾಂ ಗಾಂ ಷಷ್ಟೀಂ ಚ ಯಾಮಿಂದ್ರಸೇನೇತ್ಯುದಾಹುಃ|  ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ ಸರೂಪಾಮಿಹಾಯುಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ ಘೃತೇನ || ೪|| 

ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯಃ ಸ ಯೋನ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿರೂಪಾಃ |  ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯಃ ಸಯೂಥ್ಯಾ ಆಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮಿದಂ ಜುಷಂತಾಂ || ೫||  


ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾಃ ಪುರಾಣಾ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನಂತು ವೀರಾನ್|  ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ ಘೃತೇನ ಮಾ ನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್|| ೬|| 


ಏಕಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಯ ಇದಂ ಬಭೂವ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ|  ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ಸ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತಮಿಹಾಯುಷೇತ್ತು ದೇವಃ || ೭|| 


ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನಾದಿತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋಽಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಋಭೂನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಗಂಧರ್ವಾಂಶ್ಚ ಪಿತೄಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾನ್|  ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಂಶ್ಚಾಂಗಿರಸೋಽಥ ಸರ್ವಾನ್ ಘೃತಂ ಹುತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾಮ ಶಶ್ವತ್|| ೮|| 

ವಿಷ್ಣೋ ತ್ವಂ ನೋ ಅಂತಮಶ್ಶರ್ಮಯಚ್ಛಸಹಂತ್ಯ |   ಪ್ರತೇಧಾರಾ ಮಧುಶ್ಚ್ಯುತ ಉಥ್ಸಂ ದುಹ್ರತೇ ಅಕ್ಷಿತಂ|| 
                 ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

No comments:

Post a Comment