Friday, April 5, 2013

ಭಾಗ್ಯಸೂಕ್ತಂ


ಊಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಂ ಪ್ರಾತರಿಂದ್ರಂ ಹವಾಮಹೇ ಪ್ರಾತರ್ಮಿತ್ರಾ ವರುಣಾ ಪ್ರಾತರಶ್ವಿನಾ |  ಪ್ರಾತರ್ಭಗಂ ಪೂಷಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸೋಮಮುತ ರುದ್ರಂ ಹುವೇಮ || ೧|| 


ಪ್ರಾತರ್ಜಿತಂ ಭಗಮುಗ್ರಂ ಹುವೇಮ ವಯಂ ಪುತ್ರಮದಿತೇರ್ಯೋ ವಿಧರ್ತಾ |  ಆದ್ಧ್ರಶ್ಚಿದ್ಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಸ್ತುರಶ್ಚಿದ್ರಾಜಾ ಚಿದ್ಯಂಭಗಂ ಭಕ್ಷೀತ್ಯಾಹ|| ೨|| 
ಭಗ ಪ್ರಣೇತರ್ಭಗಸತ್ಯರಾಧೋ ಭಗೇಮಾಂ ಧಿಯಮುದವದದನ್ನಃ|  ಭಗಪ್ರಣೋ ಜನಯ ಗೋಭಿ-ರಶ್ವೈರ್ಭಗಪ್ರನೃಭಿ-ರ್ನೃವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮ || ೩|| 
ಉತೇದಾನೀಂ ಭಗವಂತಸ್ಯಾಮೋತ ಪ್ರಪಿತ್ವ ಉತ ಮಧ್ಯೇ ಅಹ್ನಾಂ|  ಉತೋದಿತಾ ಮಘವನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ವಯಂ ದೇವಾನಾಂ ಸುಮತೌ ಸ್ಯಾಮ || ೪|| 
ಭಗ ಏವ ಭಗವಾಂ ಅಸ್ತು ದೇವಾಸ್ತೇನ ವಯಂ ಭಗವಂತಸ್ಸ್ಯಾಮ|  ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಸರ್ವ ಇಜ್ಜೋಹವೀಮಿ ಸನೋ ಭಗ ಪುರ ಏತಾ ಭವೇಹ|| ೫|| 
ಸಮಧ್ವರಾಯೋಷಸೋಽನಮಂತ ದಧಿಕ್ರಾವೇವ ಶುಚಯೇ ಪದಾಯ|  ಅರ್ವಾಚೀನಂ ವಸುವಿದಂ ಭಗನ್ನೋ ರಥಮಿವಾಶ್ವಾವಾಜಿನ ಆವಹಂತು|| ೬|| 
ಅಶ್ವಾವತೀರ್ಗೋಮತೀರ್ನಉಷಾಸೋ ವೀರವತೀಸ್ಸದಮುಚ್ಛಂತು ಭದ್ರಾಃ| ಘೃತಂ ದುಹಾನಾ ವಿಶ್ವತಃ ಪ್ರಪೀನಾಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಸ್ಸದಾ ನಃ|| ೭||   ಯೋ ಮಾಽಗ್ನೇಭಾಗಿನಂ ಸಂತಮಥಾಭಾಗಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ|  ಅಭಾಗಮಗ್ನೇ ತಂ ಕುರು ಮಾಮಗ್ನೇ ಭಾಗಿನಂ ಕುರು || ೮|| 
            ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

No comments:

Post a Comment