Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ’Alokaye rukmini Kalyana Gopalam' (Kannada Lipi) Raga:  Kamboji
Tala:      Adi

Pallavi  ಆಲೋಕಯೇ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೋಪಾಲಂ
Anupallavi
ನೀಲಮೇಘನಿಭಾಕಾರಂ ಬಾಲಾರ್ಕಸಮಚೇಲಂ|
ನೀಲಾಂಬರಾನುಜಂ ಗೋಪ-ಪಾಲಕಂ ನೀಲಾಲಕಾಂತಂ||   (ಆಲೋಕಯೇ..)


Charanam
೧.    ದ್ವಾರಕಾಪುರ-ಮಂಡಪೇ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯ-ಸನ್ನಿಭೇ
ಭೂರಿರತ್ನ-ಸಿಂಹಾಸನೇ ಭೂಸುರಘನೇ|
ವೀರಾಸನೇ ಸುಖಾಸೀನಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲದಾಯಿನಂ
ಧೀರಯೋಗಿಸಂಸೇವನಂ ದೇವಕೀವಸುದೇವಸುತಂ||  (ಆಲೋಕಯೇ..)

೨.    ಅಷ್ಟಮಹಿಷೀಸಮೇತಂ ಅಮರನಾರೀಸುಸೇವಿತಂ
ತುಷ್ಟಪುಷ್ಟಜನಾವೃತಂ ತುಂಬುರುಗೀತಂ |
ಇಷ್ಟಜನಸಮಾಶ್ರಿತಂ ಈಶ್ವರಮಪರಾಜಿತಂ
ದೃಷ್ಟ-ಸರ್ವ-ಲೋಕಜಾತಂ ದೇವರಾಜಾದಿ ವಿನುತಂ||  (ಆಲೋಕಯೇ..)

೩.    ಶಂಖದುಂದುಭಿ-ನಾದಿತೇ ಶತಶೋ-ಗಂಧರ್ವಾದಿ-ಗೀತೇ
ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ-ನಿಗಮ-ಬುಧಜನಾವೃತೇ |
ಪಂಕಜೇಕ್ಷಣ-ರಂಭಾದಿ-ಪಟುನಟನ-ವಿನೋದಿತೇ
ಕುಂಕುಮ-ಕೇಸರ-ವರ್ಷಿತೇ ಕೋಮಲಾಕರ-ಚರಿತೇ|| (ಆಲೋಕಯೇ..)

೪.    ದಿವ್ಯ-ಕಿರೀಟ-ಕುಂಡಲಂ ದೀಪ್ತ ಪೀತಾಂಬರಧರಂ
ನವ್ಯ-ಮುಕ್ತಾಮಣಿಹಾರಂ ನಾನಾವಿಹಾರಂ|
ಅವ್ಯಯಭೂತಿವಿಸ್ತಾರಂ ಅಮರನಾರೀ-ಸುರಾಧಾರಂ
ದಿವ್ಯ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಸುಂದರಂ ಭಕ್ತಮಾನಸ-ಸಂಚಾರಂ|| (ಆಲೋಕಯೇ..)

೫.    ಹೇಮ-ಮುಕ್ತಾಮಣಿ-ಛತ್ರಂ ಹೀರ-ರತ್ನ-ಕಟಿಸೂತ್ರಂ
ಚಾಮರ-ವ್ಯಜನಾವೃತಂ ಶರದಿಂದುವಕ್ತ್ರಂ|
ಕಾಮಕೊಟಿ-ಸಮಗಾತ್ರಂ ಕನಕಾಂಗದಾದಿ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶರಣಾಗತೋದ್ಧಾರಗೋತ್ರಂ||  (ಆಲೋಕಯೇ..)

೬. ಚಂದ್ರಾನನಾ ಭೈಷ್ಮೀ ಭಾಮಾ ಜಾಂಬವತೀ ಸತ್ಯಾ ಮಿತ್ರ-
ವಿಂದಾ ಭದ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾ ಕಾಲಿಂದೀ ನಾಯಕಂ
ನಂದನಂದನ-ಮಾಶ್ರಿತ-ಬೃಂದ-ಬೃಂದಾರಕ-ವಂದ್ಯಂ
ನಂದಿತ-ನಾರಾಯಣ-ತೀರ್ಥಾನಂದದಂ ಆನಂದಕಂದಂ (ಆಲೋಕಯೇ..)

Lyrics of ‘ಕ್ಷೇಮಂ ಕುರು ಗೋಪಾಲ’-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga:  Mohanam
Tala:     Triputi
Pallavi
ಕ್ಷೇಮಂ ಕುರು ಗೋಪಾಲ   ಸಂತತಂ ಮಮ
ಕ್ಷೇಮಂ ಕುರು ಗೋಪಾಲ


Anupallavi
ಕಾಮಂ ತವಪಾದ-ಕಮಲ ಭ್ರಮರೀ ಭವತು
ಶ್ರೀಮನ್ ಮಮ ಮಾನಸಂ ಮಧುಸೂದನ      (ಕ್ಷೇಮಂ….)
Charanam
೧.  ಅಕ್ಷೀಣಕರುಣಾನಿಧೇ ಆನಂದಘನ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ-ದೋಷವಾರಿಧೇ
ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರಗಣ ರಕ್ಷಿತನಿಜಜನ
 ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಿತಾನೇಕ-ಕೋಟಿ-ಲೋಕ-ಪಾಲನ  (ಕ್ಷೇಮಂ….)

೨.  ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಭಯ-ವಿದೂರ ಪರಮಯೋಗಿ-ಪಾವನ ಭುವನಾಧಾರ
ಮೋಹರಹಿತ-ಬೋಧ-ಮೌನಿ-ಮಾನಸ-ಹಂಸ
 ಸಾರಸ ಜಿತ-ವೈರಿ-ಸಂಘಾತ ಮಹೋದಾರ (ಕ್ಷೇಮಂ….)

೩.  ಅಜಿತ-ವಿಜಯ-ಗೋಪಾಲ ಅನಂತಲೀಲ ರಂಜಿತ-ಪದಕಮಲ
ವಿಜಯ-ದ್ವಾರಕಾಪುರೀ-ವಿಮಲ ಕಮಲಾ-ಲೋಲ
 ನಿಜನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ-ಬಾಲ  (ಕ್ಷೇಮಂ….)

Lyrics of ‘ ಗೋಪಾಲಮೇವ ದೈವತಂ’’-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRaga: khamas
Tala:  Adi
     Pallavi     ಗೋಪಾಲಮೇವ ದೈವತಂ ಭಜೇ ಸದಾ
    Charanam
೧.   ಸರ್ವಲೋಕಕಾರಣಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ ಗುಣಂ
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಾಭಿವ್ಯಕ್ತ ಭವ್ಯಮೂರ್ತಿಧಾರಿಣಂ  (ಗೋಪಾಲ….)

೨.  ಯಾದವಾಬ್ಧಿ-ಚಂದ್ರಮಿಹ ಯಮಿಜನ-ಮೋಹಾಪಹಂ
ಗೋಪಿಕಾನನ-ಕುಮುದ-ಗುರುತರ-ಚಂದ್ರೋದಯಂ    (ಗೋಪಾಲ….)

೩.  ಕಂಸಾದಿ-ವೈರಿ-ವಿರಾಮಂ ಕಲಿತ-ದಿವ್ಯ-ವಿಗ್ರಹಂ
ಘೋರ-ಸಂಸಾರ-ಕಾರಣ-ವಾರಣ-ಕೇಸರಿಣಂ      (ಗೋಪಾಲ….)

೪.  ಮನಸಾಪಿ ನ ಗಣಯಾಮಿ ಮಾಧವಾದನ್ಯ-ದೈವತಂ
ಭವ್ಯ-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ದಿವ್ಯ-ದೃಗ್ವಿಧಾಯಿನಂ  (ಗೋಪಾಲ….)

Lyrics of ‘ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ’ – ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜಾ


Ragam: Ragamalika
Pallavi (Savery)
ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ
ಭವ್ಯ-ಸುಗುಣಾರಾಮಂ
Anupallavi (Saveri)
ಭಾವುಕ-ವಿತರಣಪರ-ಅಪಾಂಗ-ಲಸಿತಂ
Charanam
೧.  ದಿನಕರಾನ್ವಯತಿಲಕಂ ದಿವ್ಯ-ಗಾಧಿಸುತ-ಸವನ- (Nattai Kurinji)
ವನರಚಿತ-ಸುಬಾಹುಮುಖ-ವಧ-ಮಹಲ್ಯಾ-ಪಾವನಂ |
ಅನಘ-ಮೀಶ-ಚಾಪಭಙಗಂ ಜನಕ-ಸುತಾ-ಪ್ರಾಣೇಶಂ
ಘನಕುಪಿತ-ಭೃಗುರಾಮ-ಗರ್ವಹರ-ಮಿತ-ಸಾಕೇತಂ ||

೨.  ವಿಹಿತ-ಅಭಿಷೇಕ-ಮಥ-ವಿಪಿನಗತ-ಮಾರ್ಯವಾಚಾ  (Dhanyasi)
ಸಹಿತ-ಸೀತಾಸೌಮಿತ್ರೀಂ ಶಾಂತತಮಶೀಲಂ |
ಗುಹನಿಲಯ-ಗತಂ ಚಿತ್ರಕೂಟ-ಗತ-ಭರತ-ದತ್ತ-
ಮಹಿತ-ರತ್ನಮಯ-ಪಾದುಕಂ ಮದನ-ಸುಂದರಾಂಗಂ ||

೩.  ವಿತತ-ದಂಡಕಾರಣ್ಯ-ಗತ-ವಿರಾಧ-ದಲನಂ  (Mohanam)
ಸುಚರಿತ-ಘಟಜದತ್ತ-ಮನುಪಮಿಹ-ವೈಷ್ಣವಾಸ್ತ್ರಂ
ಪತಗ-ಗೌರ-ಜಟಾಯುನುತಂ ಪಂಚವಟೀ-ವಿಹಿತಾವಾಸಂ
ಅತಿಘೋರ-ಶೂರ್ಪಣಖಾ-ವಚನಾಗತ-ಖರಾದಿಹರಂ ||

೪.  ಕನಕ-ಮೃಗರೂಪಧರ-ಖಲಮಾರೀಚ-ಮಹಮಿಹ   (Mukari)
ಸುಜನ-ವಿಮತ-ದಶಾಸ್ಯಹೃತ-ಜನಕಜಾಽನ್ವೇಷಣಂ
ಅನಘ-ಪಂಪಾತೀರ-ಸಂಗತಾಂಜನೇಯ-ನಭೋಮಣಿ-
ತನುಜ-ಸಖ್ಯಕರಂ ವಾಲೀ-ತನು-ದಲನ-ಮೀಶಂ ||

೫.  ವಾನರೋತ್ತಮ-ಸಹಿತ-ವಾಯುಸೂನು-ಕರಾರ್ಪಿತ-   (Purvi Kalyani)
ಭಾನುಶತ-ಭಾಸ್ವರ-ಭವ್ಯ-ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಂ|
ತೇನ-ಪುನರಾನೀತಾಽನ್ಯೂನ-ಚೂಡಾಮಣಿ-ದರ್ಶನಂ
ಶ್ರೀನಿಧಿ-ಮುದಧಿ-ತೀರೇ-ಶ್ರಿತ-ವಿಭೀಷಣ-ಮಿಲಿತಂ

೬.  ಕಲಿತ-ವರ-ಸೇತುಬಂಧಂ ಖಲ-ನಿಸ್ಸೀಮ-ಪಿಶಿತಾಶನ- (Madhyamavati)
ದಲನ-ಮುರು-ದಶಕಂಠ-ವಿದಾರಣ-ಮತಿ ಧೀರಂ
ಜ್ವಲನ-ಪೂತ-ಜನಕಜಾ-ಸಹಿತಮಿತ-ಸಾಕೇತಂ
ವಿಲಸಿತ-ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ವಿಶ್ವಪಾಲಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ 


Lyrics of ‘ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ Raga: Sankarabharanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ರೇ ರೇ
Charanam

೧.  ಕಿಂ ವಚನೀಯಂ ಕಿಮವಚನೀಯಂ
ಕಿಂ ರಸನೀಯಂ ಕಿಮರಸನೀಯಂ  (ಸರ್ವಂ..)

೨.  ಕಿಂ ಪಠನೀಯಂ ಕಿಮಪಠನೀಯಂ
ಕಿಂ ಭಜನೀಯಂ ಕಿಮಭಜನೀಯಂ  (ಸರ್ವಂ..)

೩.  ಕಿಂ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ಕಿಮಬೋದ್ಧವ್ಯಂ
ಕಿಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಭೋಕ್ತವ್ಯಂ (ಸರ್ವಂ..)

೪.  ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಹಂಸ ಧ್ಯಾನಂ
ಕರ್ತವ್ಯಂ ಭೋ ಮುಕ್ತಿ-ನಿದಾನಂ (ಸರ್ವಂ..)

Lyrics of ‘ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Bhairavi
Tala:   Adi
Pallavi
ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ ಹೇ ರಸನೇ
Charanam
೧.  ದುರೀಕೃತ-ಪಾತಕ-ಸಂಸರ್ಗಂ
 ಪೂರಿತ-ನಾನಾವಿಧ-ಫಲ-ವರ್ಗಂ  (ಪಿಬ ರೇ..)

೨. ಪರಿಪಾಲಿತ-ಸರಸಿಜಗರ್ಭಾಂಡಂ
 ಪರಮಪವಿತ್ರೀಕೃತ-ಪಾಷಂಡಂ   (ಪಿಬ ರೇ..)

೩. ಜನನ-ಮರಣಭಯ-ಶೋಕ-ವಿದೂರಂ
 ಸಕಲ-ಶಾಸ್ತ್ರ-ನಿಗಮಾಗಮ-ಸಾರಂ   (ಪಿಬ ರೇ..)

೪. ಸಿದ್ಧ-ಪರಮ-ಪರಮಾಶ್ರಮ-ಗೀತಂ
  ಶುಕ-ಶೌನಕ-ಕೌಶಿಕ-ಮುಖ-ಪೀತಂ (ಪಿಬ ರೇ..)

೫.  ಪರಮಹಂಸ-ವಚನಾಮೃತ-ಸಾರಂ
  ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ-ಗುಣಾಧಿಕ-ಸಾರಂ (ಪಿಬ ರೇ..)

Lyrics of ‘ಭಜ ರೇ ರಘುವೀರಂ ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ


.
Raga: Mohanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಭಜ ರೇ ರಘುವೀರಂ ಮಾನಸ ಭಜ ರೇ ಬಹುಧೀರಂ

Charanam

೧.   ಅಂಬುದಡಿಂಬ-ವಿಡಂಬನ-ಗಾತ್ರಂ
ಅಂಬುದವಾಹನ-ನಂದನ-ದಾತ್ರಂ  (ಭಜ ರೇ..)

೨.  ಕುಶಿಕ-ಸುತಾರ್ಪಿತ-ಕಾರ್ಮುಕ-ವೇದಂ
ವಶಿ-ಹೃದಯಾಂಬುಜ-ಭಾಸ್ಕರ-ಪಾದಂ (ಭಜ ರೇ..)

೩. ಕುಂಡಲ-ಮಂಡನ-ಮಂಡಿತ-ಕರ್ಣಂ
 ಕುಂಡಲಿ-ಮಂಚಗಂ-ಅದ್ಭುತವರ್ಣಂ  (ಭಜ ರೇ..)

೪.  ದಂಡಿತ-ಸುಂದ-ಸುತಾಧಿಕ-ವೀರಂ
ಮಂಡಿತ-ಮನು-ಕುಲಂ ಆಶ್ರಯ-ಶೌರಿಂ (ಭಜ ರೇ..)

೫.  ಪರಮಹಂಸಂ ಅಖಿಲಾಗಮ-ವೇದ್ಯಂ
ಪರಮ-ವೇದ-ಮಕುಟೀ-ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ  (ಭಜ ರೇ..)

Lyrics of ‘ಗಾಯತಿ ವನಮಾಲೀ ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Kuntalavarali
Tala:   Adi
Pallavi
ಗಾಯತಿ ವನಮಾಲೀ ಮಧುರಂ ಗಾಯತಿ ವನಮಾಲೀ

Charanam
೧.  ಪುಷ್ಪ-ಸುಗಂಧ-ಸುಮಲಯ-ಸಮೀರೇ
  ಮುನಿಜನ-ಸೇವಿತ-ಯಮುನಾ-ತೀರೇ   (ಗಾಯತಿ…)

೨.  ಕೂಜಿತ-ಶುಕ-ಪಿಕ-ಖಗಮುಖ-ಕುಂಜೇ
  ಕುಟಿಲಾಲಕ-ಬಹುನೀರದ-ಪುಂಜೇ    (ಗಾಯತಿ…)

೩.  ತುಲಸೀದಾಮ-ವಿಭೂಷಣ-ಹಾರೀ
  ಜಲಜಭವ-ಸ್ತುತ-ಸದ್ಗುಣ-ಶೌರೀ  (ಗಾಯತಿ…)


೪.  ಪರಮಹಂಸ-ಹೃದಯೋತ್ಸವಕಾರೀ
  ಪರಿಪೂರಿತ-ಮುರಲೀರವ-ಧಾರೀ  (ಗಾಯತಿ…)

Lyrics of ‘. ಭಜ ರೇ ಯದುನಾಥಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ


Lyrics of ‘. ಭಜ ರೇ ಯದುನಾಥಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ
Raga: Saveri
Tala:   Adi
Pallavi
ಭಜ ರೇ ಯದುನಾಥಂ ಮಾನಸ ಭಜ ರೇ ಯದುನಾಥಂ

Charanam

ಗೋಪವಧೂ-ಪರಿರಂಭಣ-ಲೋಲಂ
ಗೋಪಕಿಶೋರಂ-ಅದ್ಭುತಲೀಲಂ  (ಭಜ ರೇ)

ಕಪಟಾಂಗೀಕೃತ-ಮಾನುಷವೇಷಂ
ಕಪಟ-ನಾಟ್ಯ-ಕೃತ ಕುತ್ಸಿತ-ವೇಷಂ (ಭಜ ರೇ)

ಪರಮಹಂಸ-ಹೃತ್-ತತ್ತ್ವ-ಸ್ವರೂಪಂ
ಪ್ರಣವ-ಪಯೋಧರ ಪ್ರಣವ-ಸ್ವರೂಪಂ  (ಭಜ ರೇ)

Lyrics of ‘ ಖೇಲತಿ ಮಮ ಹೃದಯೇ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Athana
Tala:   Adi
Pallavi
ಖೇಲತಿ ಮಮ ಹೃದಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಃ
Charanam
ಮೋಹಮಹಾರ್ಣವ-ತಾರಣಕಾರೀ
ರಾಗದ್ವೇಷ-ಮುಖಾಸುರಮಾರೀ      (ಖೇಲತಿ..)

ಶಾಂತಿ-ವಿದೇಹಸುತಾ-ಸಹಚಾರೀ
ದಹರಾಯೋಧ್ಯಾ-ನಗರ-ವಿಹಾರೀ   (ಖೇಲತಿ..)

ಪರಮಹಂಸ-ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೋದ್ಧಾರೀ
ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾ-ನಂದ-ಶರೀರೀ   (ಖೇಲತಿ..)

Lyrics of ‘ ಸ್ಮರ ವಾರಂವಾರಂ ಚೇತಃ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Kapi, Kanada
Tala:   Adi
Pallavi
ಸ್ಮರ ವಾರಂವಾರಂ ಚೇತಃ ಸ್ಮರ ನಂದಕುಮಾರಂ|
Charanam
೧.   ಘೋಷಕುಟೀರ-ಪಯೋಕೃತಚೋರಂ
  ಗೋಕುಲ-ಬೃಂದಾವನ-ಸಂಚಾರಂ  (ಸ್ಮರ..)

೨.  ವೇಣುರವಾಮೃತ-ಪಾನ-ಕಠೋರಂ
  ವಿಶ್ವ-ಸ್ಥಿತಿ-ಲಯ-ಹೇತು-ವಿಹಾರಂ (ಸ್ಮರ..)

೩.  ಪರಮಹಂಸ-ಹೃತ್-ಪಂಜರ-ಕೀರಂ
  ಪಟುತರ-ಧೇನುಕ-ಬಕ-ಸಂಹಾರಂ  (ಸ್ಮರ..)

Lyrics of ‘ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ ರಸನೇ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Senchurutti
Tala:   Adi
Pallavi
ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ ರಸನೇ! ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ
Charanam
ಕೇಶವ್-ಮಾಧವ-ಗೋವಿಂದೇತಿ
ಕೃಷ್ಣಾನಂದ-ಸದಾನಂದೇತಿ   (ಬ್ರೂಹಿ…)

ರಾಧಾರಮಣ-ಹರೇ-ರಾಮೇತಿ
ರಾಜೀವಾಕ್ಷ-ಘನಶ್ಯಾಮೇತಿ   (ಬ್ರೂಹಿ…)

ಗರುಡಗಮನ-ನಂದಕಹಸ್ತೇತಿ
ಖಂಡಿತ-ದಶಕಂಧರ-ಮಸ್ತೇತಿ (ಬ್ರೂಹಿ…)

ಅಕ್ರೂರಪ್ರಿಯ-ಚಕ್ರಧರೇತಿ
ಹಂಸ-ನಿರಂಜನ ಹಂಸ-ಹರೇತಿ  (ಬ್ರೂಹಿ…)

Lyrics of ‘ಚೇತ! ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚಿಂತಯ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃ.Raga: Mohanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಚೇತ! ಶ್ರೀರಾಮಂ ಚಿಂತಯ ಜೀಮೂತಶ್ಯಾಮಂ
Charanam

೧.  ನವರತ್ನ-ಸ್ಥಾಪಿತ-ಕೋಟೀರಂ
ನವ-ತುಲಸೀದಲ-ಕಲ್ಪಿತ-ಹಾರಂ   (ಚೇತ!...)

೨.  ಕಸ್ತೂರೀ-ತಿಲಕಾಂಕಿತ-ಫಾಲಂ
ಕಟಿತಟ-ಶೋಭಿತ-ಕನಕ-ದುಕೂಲಂ  (ಚೇತ!...)

೩.  ಅಂಗೀಕೃತ-ತುಂಬುರು-ಸಂಗೀತಂ
ಹನುಮದ್-ಗವಯ-ಗವಾಕ್ಷ-ಸಮೇತಂ   (ಚೇತ!...)

೪.  ಪರಮಹಂಸ-ಹೃದ್-ಗೋಪುರ-ದೀಪಂ
ಚರಣ-ದಲಿತ-ಮುನಿ-ತರುಣೀ-ಶಾಪಂ  (ಚೇತ!...)

Lyrics of ‘ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Surutti
Tala:   Adi
Pallavi
ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ ಗೋಷ್ಠೇ ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ
Charanam
೧ . ಪದ್ಮಾ-ಕುಚ-ಪರಿರಂಭಣಶಾಲೀ
  ಪಟುಶರ-ಶಾಸಿತ-ಮಾಲೀ-ಸುಮಾಲೀ   (ಕ್ರೀಡತಿ…)

೨.  ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಪರಾಶರ-ಪರಿಪಾಲೀ
  ಪವನಾತ್ಮಜ-ಜಾಂಬವದನುಕೂಲೀ    (ಕ್ರೀಡತಿ…)

೩.  ಪರಮಹಂಸ-ವಾಕ್-ಕುಸುಮ-ಸುಮಾಲೀ
  ಪ್ರಣತ-ಪಯೋರುಹ-ಗರ್ಭ-ಕಪಾಲೀ     (ಕ್ರೀಡತಿ…)

Lyrics of ‘ ಮಾನಸ ಸಂಚರ ರೇ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಃ


Raga: Shama
Tala:   Adi
Pallavi
ಮಾನಸ ಸಂಚರ ರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಾನಸ ಸಂಚರ ರೇ
Anupallavi
ಮದಶಿಖಿಪಿಂಛ-ಅಲಂಕೃತ-ಚಿಕುರೇ
ಮಹನೀಯಕಪೋಲ-ವಿಜಿತಮುಕುರೇ |    (ಮಾನಸ…)

Charanam

ಶ್ರೀರಮಣೀ-ಕುಚ-ದುರ್ಗ-ವಿಹಾರೇ
ಸೇವಕಜನ-ಮಂದಿರ-ಮಂದಾರೇ
ಪರಮಹಂಸ-ಮುಖ-ಚಂದ್ರ-ಚಕೋರೇ
ಪರಿಪೂರಿತ-ಮುರಲೀರವಧಾರೇ ||       (ಮಾನಸ:)

Lyrics of ‘ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ ತೇಷಾಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಃRaga: Sankarabharanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ ತೇಷಾಂ ಚಿಂತಾ ನಸ್ತಿ ಕಿಲ
Charanam
೧.  ಶಮದಮಕರುಣಾಸಂಪೂರ್ಣಾನಾಂ
ಸಾಧುಸಮಾಗಮಸಂಕೀರ್ಣಾನಾಂ     (ಚಿಂತಾ…)

೨.  ಕಾಲತ್ರಯಜಿತಕಂದರ್ಪಾಣಾಂ
ಖಂಡಿತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯದರ್ಪಾಣಾಂ     (ಚಿಂತಾ…)

೩.  ಪರಮಹಂಸಗುರುಪದಚಿತ್ತಾನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಮೃತಮತ್ತಾನಾಂ       (ಚಿಂತಾ…)

Lyrics of ‘ವೀಕ್ಷೇಽಹಂ ಕದಾ ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಂ’ -ನಾರಾಯನತೀರ್ಥರುRaga:Ahiri
Tala:  Adi

Pallavi        ವೀಕ್ಷೇಽಹಂ ಕದಾ ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಂ
Anupallavi   ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮದನಕೋಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ-ರಸ-ಪೇಟೀಂ

 Charanam
 ೧. ಮೃಗಮದ-ಲಲಿತ-ತಿಲಕ-ವಿಲಸತ್ ವಿಶಾಲ ಫಾಲಂ
 ಸಕಲ-ಗುಣ-ಸಂಪತ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಅನಂತ ಲೀಲಂ  (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

೨. ಬೃಂದಾವನ ವಿಹಾರಂ ಬದ್ಧ-ಮಯೂರ-ಬರ್ಹಂ
 ನಂದನಂದನಂ ಅಖಿಲಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

 ೩. ಕಾಲಮೇಘ-ಶರೀರಂ ಕಲಿತ-ವಿದ್ಯುತ್-ವಸನಂ
ಕೇಲಿಕಲಾಕುತುಕ ಕಿಂಚಿತ್ ಕುಂಚಿತಾಧರಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

 ೪. ಧಿತ್ತಿಮಿ ಧಿಮಿಧಿಮಿಧಿ ತಾಂಡವ-ಲೋಲಂ
    ಅಖಿಲ-ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮಕ್ಷಮ-ಕರುಣಾ-ಕಟಾಕ್ಷಂ   (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

     ೫. ಸರಲ-ಮುರಲೀ-ಗೀತ ಸರಸ-ಸುಧಾ-ಲಹರೀ
  ನಿರತ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲ ಮಾನಸ ಹಂಸಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

Lyrics of ‘ಇತಿ ವದತಿ ಹಿ – ಗೋಪೀ’ – ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRaga: Kamboji
Tala:  Adi
Pallavi
ಇತಿ ವದತಿ ಹಿ ಗೋಪೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
Anupallavi
ನತಯೋನುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಃ ಕೃತಯಃ
ಪ್ರತಿಪದಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತ್ವಯಿ ವಿಹಿತಾಃ

Charanam
೧  ಮಧುರಂಮಥುರಾ-ನಗರೀ-ನಾರೀ
    ಮಧುರಂ ಗಾಯತಿ ಮಧುಸೂದನ  ತೇ|
    ಅಧುನಾ ಮಾಧವ ತವ ಕಿಯದಸ್ಮತ್
    ಕೃತಿಭಿರ್ನುತಿಭಿಃ ನತಿಭಿಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಃ||   (ಇತಿ…)

೨  ನಂದಮುಕುಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ
 ಮಂದಸ್ಮೇರ ಸುಧಾ ವದನೇಂದುಂ|
 ಬೃಂದಾ ವನಭುವಿ ಸಂತಂ ವಂದೇ
 ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ||  (ಇತಿ…)

೩. ಶ್ರುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಃ ಕಥಯಂತಿ ತ್ವಾಂ
  ಸುಧಿಯಃ ಸ್ವಾಂತಃ ಕರಣೇ ಸಂತಂ|
  ತದಪಿ ಮನೋ ಮೇ ನಂದಕಿಶೋರಂ
   ಸ್ಮರತಿ ಹಿ ಯುವತೀ ಕರಿಣೀ ಕಲಭಂ ||  (ಇತಿ…)

೪. ಮಣಿನಾಯಕಮಣಿಃ ಅಪಿ ಪರಂ ಅಧುನಾ
 ಗುಣಯೋಗೇ ಸತಿ ಕಾಚ ಮಣೀನಾಂ |
 ಮರಕತಮಣಿರಪಿ ಮಧ್ಯೇ ಘಟಿತೋ
  ಗಣನೀಯಃ ಕಿಂ ನಹಿ ಕಾಚೇಷು ||   (ಇತಿ…)

೫.    ಇತಿ ಗೋಪೀಜನ ಕಥಿತಂ ಪ್ರಥಿತಂ
 ನಿಜಜನ ಗದಿತಂ ವಿದಿತಂ ಹರಿಣಾ|
 ಯತಿ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಗ್ರಥಿತಂ
  ಗುರುವರ-ಕರುಣಾ-ಭರಿತಂ ಗೀತಂ ||  (ಇತಿ…)

Lyrics of 'ಭಾವಯೇ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ' -ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRaga: Bilahari
Tala:  Adi

Pallavi
ಭಾವಯೇ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ತಾವಕ ಪದಾರವಿಂದೇ
ದೇವಗಂಧರ್ವಾದಿಬೃಂದಸೇವಿತ ಮಾಮವ ಮುಕುಂದ

Charanam
೧.ಸಕಲೋಕನಾಯಕ ಸಾಧುಜನತಾರಕ
ಮಕರಕೇತುಜನಕ ಮಾಯಾತಾರಕ|
ವಿಕಟಾರಿವಿದಾರಕ ವೇದಸಮುದ್ಧಾರಕ
ವಿಕೃತಭಯವಾರಕ ವಿಪುಲಸುಖದಾಯಕ||   (ಭಾವಯೇ..)

೨. ಕನಕಮಯದುಕೂಲ ಕಲಿತಕ್ಲ್ಯಾಣಜಾಲ       
ಮುನಿಮಾನಸಾನುಕೂಲ ಮುರಲೀಲೋಲ|
ವಿನಯಾದಿಗುಣಶೀಲ ವೇದಪುರಾಣಾದಿಮೂಲ
ವೀರವಿಜಯಗೋಪಾಲ ವಿಗತಶೋಕಾದಿಮೂಲ|| (ಭಾವಯೇ..)

೩. ಕಾಲಿಂದೀ-ತಟ-ವಿಹಾರ ಕರುಣಾರಸ-ಸಾಗರ
ಮಿಲಿತ-ಗೋಪೀ-ನಿಕರ ಮೇರು-ಸಮ-ಧೀರ|
ಕಾಲೀಯಮದಹಾರ ಕಂಸಾದಿಭಯಂಕರ
ಗೋಕುಲ-ಶ್ರೀಮಂದಾರ ಕೋಟಿ-ಕಾಮ-ಸುಂದರ||  (ಭಾವಯೇ..)

೪. ಭಕ್ತಜನ-ಸಂರಕ್ಷ ಪರಮ-ಕರುಣಾ-ವೀಕ್ಷ
ಭಕ್ತಜನ-ಸುಶಿಕ್ಷ ಸಾಧುಜನ-ಪಕ್ಷ |
ರಕ್ತಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷ ರಮಣೀ-ಚರಣ-ದಕ್ಷ
ಭಕ್ತ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಭವಭಯಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷ ||  (ಭಾವಯೇ..)
 

Lyrics of ‘.ಗೋವಿಂದಮಿಹ ಗೋಪಿಕಾನಂದಕಂದಂ’ -ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga: Bhairavi
Tala:  Jampa
Pallavi
ಗೋವಿಂದಮಿಹ ಗೋಪಿಕಾನಂದಕಂದಂ|
ಸಾನಂದಮವಲೋಕಯಾಮೋ ಮುಕುಂದಂ||

Charanam
೧.   ಗೋಪಿಕಾಗಣ-ನಯನ-ಕುಮುದ-ಪೂರ್ಣೇಂದುಂ
ಗೋಪಾಲಕುಲತಿಲಕಂ ಅಖಿಲಬಂಧುಂ|
ಶ್ರೀಪತಿಂ ಅನಿಂದ್ಯ-ಹರಿಚಂದನ-ಸುಗಂಧಿಂ
ಶ್ರೇಯೋ-ವಿಧಾಯಿ-ಕರುಣಾರಸ-ಸಿಂಧುಂ||     (ಗೋವಿಂದ….)

೨.   ಸಂಗೀತರಸ-ರಸಿಕ-ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪಂ
ಸರಲ-ಮುರಲೀ-ಗಲಿತ-ಸಾಧು-ಸಂತಾಪಂ|
ಶೃಂಗಾರ-ರಸಪೂರ-ಶ್ರೀಮದನ-ಗೋಪಂ
ಶ್ರಿತಜನಾನಂದಂ ಅಖಿಲಾನಂದರೂಪಂ||   (ಗೋವಿಂದ..)

೩.   ಅಂಗನಾ-ಮುಖ-ಪದ್ಮ-ಸಂಗಿ-ಭೃಂಗಾಕ್ಷಂ
ಆಲೋಲ-ಮಕರ-ಕುಂಡಲ-ನಟನ-ದಕ್ಷಂ
ಮಂಗಲಾಕಾರಂ ಅಖಿಲಲೋಕ-ಸಂರಕ್ಷಂ
ಮಾಧವಂ ಅಶೇಷ-ಸುರರಿಪು-ಗಣ-ವಿಪಕ್ಷಂ (ಗೋವಿಂದ..)

೪.   ವಲ್ಲವೀ-ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಣಿಯುಗಲ-ಮಧ್ಯೇ
ಮರಕತಮಣಿಚ್ಛಾಯ-ಮದನಗೋಪಾಲಂ|
ಮಲ್ಲಿಕಾ-ಜಾತಿ-ಚಂಪಕಾದಿ-ಸುಮ-ಭಾರಂ
ಮಹನೀಯ-ಲಾವಣ್ಯ-ಲಲಿತತರ-ಪೂರಂ  (ಗೋವಿಂದ..)

೫.   ಸ್ಫುರದಧರ-ಕಲಿತ-ಮುರಲೀನಾದ-ಸುಧಯಾ
ಸುರಸುಂದರೀಗಣಂ ಇಹ ಆಕರ್ಷಯಂತಂ|
ಗುರುಕರುಣಯಾ ರಚಿತಂ ಏತತ್ ಅತಿಲಲಿತಂ
ನಾರಾಯಣಾನಂದತೀರ್ಥ-ಸಮುದಿತಂ  

Lyrics of ‘ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ’ -ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು.Raga: Mohanam
Tala:  Triputa
Pallavi
ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ
Anupallavi
ನೀಲಮೇಘಶರೀರ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ದೇಹಿ
Charanam
೧.   ಕಲಭಸುಂದರಗಮನ ಕಸ್ತೂರಿ-ಶೋಭಿತಾನನ
ನಲಿನ-ದಲಾಯತ-ನಯನ ನಂದ-ನಂದನ|
ಮಿಲಿತ-ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಂಕ-ಕೋಟಿ-ಮೋಹನ
ದಲಿತ-ಸಂಸಾರ-ಬಂಧನ ದಾರುಣ-ವೈರಿ-ನಾಶನ||  (ಬಾಲ…)

೨.   ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣ ಯಾದವವಂಶಾಭರಣ
ಯಜ್ಞಫಲವಿತರಣ ಯಮಿಜನ-ಶರಣ|
ಅಜ್ಞಾನ-ಘನ-ಸಮೀರಣ ಅಖಿಲ-ಲೋಕೈಕ-ಕಾರಣ
ವಿಜ್ಞಾನ-ದಲಿತಾವರಣ ವೇದಾಂತ-ವಾಕ್ಯ-ಪ್ರಮಾಣ||  (ಬಾಲ…)

೩.   ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ-ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವ-ವಾಂದಿತ ಮುಕುಂದ
ಸತ್ಯಾಖಂಡಬೋಧಾನಂದ ಸದ್ಗುಣ-ಬೃಂದ|
ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಮಿತ-ಭೇದಗಂಧ ಪಾಲಿತ-ನಂದ-ಸುನಂದ
ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಗೋವಿಂದ  (ಬಾಲ…)

Lyrics of 'ಪರಮ ಕರುಣಯಾ ಮಾಂ ಪಾಲಯ’- ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga: Saurashtram
Tala:  Adi
Pallavi
ಪರಮಕರುಣಯಾ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಕೃಷ್ಣ
ಭಕ್ತಮನೋರಥಂ ಪೂರಯ |
ಪರಿಪಂಥಿಗಣಮಿಹ ವಾರಯ
ಭವಸಾಗರಪತಿತಂ ತಾರಯ ||

೧.  ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ವಿಜಯಾದರ ಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿರೂಪ ಸಾದರ |
ಅಧಿಕ-ದಯಾವಲೋಕ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ
ಅಪರಿಮಿತಾನಂದಸಾಗರ ||       (ಪರಮ..)

೨.  ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ-ಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ
ಅನವದ್ಯ ಗೋಕುಲ ನಾಯಕ |
ಅಘಹರಣ ದುಷ್ಟನಿವಾರಕ ಕೃಷ್ಣ
ಆಶ್ರಿತಜನಾಪದುದ್ಧಾರಕ ||      (ಪರಮ..)

೩.  ತರಲಮಣಿ ಮಕರಕುಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ
ತಾಂಡವ-ನಟನಕೃತ-ಮಂಡಲ|
ಸರಸ-ಪರಿಪಾಲಿತಾಖಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ
ಸಾಧು ಗೋಕುಲವರ ಸ್ಥಂಡಿಲ||   (ಪರಮ..)

೪.  ಅವನಿ-ಮಂಡಲ-ಭಾರ-ಖಂಡನ-ಕೃಷ್ಣ
ಆಶ್ರಿತ-ಜನ-ಹೃದಯ-ಮಂಡನ|
ಧ್ರುವ-ವಿಭೂತಿ-ದಾನ-ವಿಚಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ
ಶಿವನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ರಕ್ಷಣ ||    (ಪರಮ..)

Lyrics of ’. ಗೋವಿಂದ ಘಟಯ ಪರಂ ’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Ragam:  Bhairavi
Tala:     Jampa
Pallavi
ಗೋವಿಂದ ಘಟಯ ಪರಂ ಆನಂದಂ ಅಮೃತಂ ಇಹ

Anupallavi

ಶ್ರೀನಂದತನಯ ಬಹುಯೋಗೀಂದ್ರ-ಸುರವಿನುತ    (ಗೋವಿಂದ…)

Charanam
೧.   ಅಗಣಿತ-ಗುಣಗ್ರಾಮ ಅಪರಿಮಿತ-ನಿಜಕಾಮ
ನಿಗಮ-ಪರಮಾರಾಮ ನಿಖಿಲ-ಮೋಹ-ವಿರಾಮ|
ನಗಧರ ಘನಶ್ಯಾಮ ನತಜನ-ಕುಮುದ-ಸೋಮ
 ಅಘಹರಣ ಸರ್ವಸಮ ಅಸುರಮಂಡಲ-ಭೀಮ ||  (ಗೋವಿಂದ…)

೨.   ನವಮೌಕ್ತಿಕಾ-ಹಾರ ನಂದಗೋಪ-ಕುಮಾರ
ಭವಬಂಧನ-ವಿದೂರ ಭದ್ರದ ಸುಖಾಕಾರ |
ಅವನತ-ಜನಾಧಾರ ಅನುಪಮ-ಶುಭಾಚಾರ
 ನವನೀತ-ಚೋರ ನರ-ನಾರಾಯಣಾವತಾರ ||   (ಗೋವಿಂದ…)

೩.   ಪರಮಪುರುಷಾಽಶೇಷಪಾಲ ಪರಿಜನ-ತೋಷ
ಪರಿಹೃತಾಖಿಲ-ದೋಷ ಪತಗವಾಹನ ಶೇಷ-
ಪರ್ಯಂಕ ಮೃದುಭಾಷ ಪರಮ-ಮಂಗಲ-ವೇಷ
 ನಿರವದ್ಯ ಗೋಪಪುರಿ-ನಿಯತ ವರಮಣಿಭೂಷ ||  (ಗೋವಿಂದ…)


೪.   ಶರದಿಂದು-ಸಮವದನ ಶತ-ಮನ್ಮಥ-ಸಮಾನ
ಗುರುತರಾನಂದಘನ ಕುಂದ-ಸುಂದರ-ರದನ|
ಪರಿಪಂಥಿ-ಗಣ-ದಲನ ಪಾಲಿತಾಖಿಲ-ಭುವನ
 ಸರಸ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಸತ್ಯ-ಫಲದಾನ ||  (ಗೋವಿಂದ…)

Wednesday, March 13, 2013

Lyrics of ’ ಕಲಯ ಯಶೋದೇ ತವ ಬಾಲಂ ’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Ragam:  Kedaragaulam, Surutti
Tala:     Chapu
Pallavi
ಕಲಯ ಯಶೋದೇ ತವ ಬಾಲಂ
ಖಲ ಬಾಲಕ ಖೇಲನ ಲೋಲಂ    (ಕಲಯ…)

 Charanam
೧.    ಅಪಹೃತ-ಬಹುತರ-ನವನೀತಂ
ಅನುಪಮ-ಲೀಲಾ-ನಟನಕೃತಂ|
ಕಪಟ-ಮಾನುಷ-ಬಾಲಕ-ಚರಿತಂ
ಕನಕ-ಕಂದುಕ-ಖೇಲನ-ನಿರತಂ ||   (ಕಲಯ..)

೨.    ಪಥಿ-ಪಥಿ-ಲುಂಠಿತ-ದಧಿ-ಭಾಂಡಂ  
ಪಾಪ-ತಿಮಿರ-ಶತ-ಮಾರ್ತಾಂಡಂ |
ಅಧಿಕ-ಬಲೋದ್ಧೃತ-ಜಗದಂಡಂ
ಆನಂದ-ಬೋಧರಸಂ ಅಖಂಡಂ ||   (ಕಲಯ..)

೩.   ಮಲ್ಲ-ಬಾಲಕ-ಖೇಲನ-ಚತುರಂ
ಮನಸಿಜಕೋಟಿ-ಲಾವಣ್ಯಧರಂ|
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ನವಮಣಿ-ನಿಕರಂ
ಕಮನೀಯ-ಕೌಸ್ತುಭ-ಮಣಿ-ಶೇಖರಂ||   (ಕಲಯ..)

೪.   ನವನೀತಚೋರ-ಬಾಲಕ-ಚರಿತಂ
ನಂದಾದಿ-ವ್ರಜ-ಪುಣ್ಯ-ತರು-ಫಲಿತಂ|
ಧ್ರುವಪದ-ಫಲಮೇತತ್ ಅತಿ ಲಲಿತಂ
ಭುವಿ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಯತಿ ಭಣಿತಂ (ಕಲಯ..)

Lyrics of ’ ಮಂಗಲಾಲಯ ಮಾಮವ ’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRagam:  Kedaragaulam
Tala:     Adi
Pallavi
ಮಂಗಲಾಲಯ ಮಾಮವ ದೇವ
ಪಂಕಜಾಸನ-ಭಾವಿತ-ಭಾವ
  Charanam
೧.   ದೇವಕೀ-ವಸುದೇವ-ವರತನುಜ
        ದಿವ್ಯಕಿರೀಟ-ದಲಿತ-ಭವಬೀಜ|
        ಸರ್ವಯೋಗಿ-ವಿಚಿಂತ್ಯ-ಪದಾಬ್ಜ
        ಸಂಗತಾಶೇಷ-ಸಾಧು-ಸಮಾಜ||  (ಮಂಗಲ…)

೨.   ಅಪರಿಮಿತಾನಂದ-ಬೋಧಸ್ವರೂಪ
        ಅತಿಕರುಣಾ-ವಿಧೃತ-ಅದ್ಭುತರೂಪ|
         ಕಪಟ-ರಾಕ್ಷಸ-ಹರ ಖಂಡಿತ-ಪಾಪ
         ಕನಕಾಂಬರಧರ ಕಪಟ-ದುರಾಪ||    (ಮಂಗಲ…)

೩.   ಮಕರಕುಂಡಲ-ಕೇಯೂರಾದಿ-ವಿಭೂಷ
        ಮನಸಿಜ-ಶತಕೊಟಿ-ಮಂಜುಲ-ವೇಷ|
        ವಿಕಚ-ಕಮಲ-ದಲ-ಸದೃಶಾಯತಾಕ್ಷ
        ವಿಮಲ ಗೋಕುಲ-ಗೋಪಾಖಿಲ-ರಕ್ಷ||  (ಮಂಗಲ…)

೪.   ಕಲಿತ-ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭ ಕಮನೀಯ-ಕಂಠ
        ಕರುಣಾರಸಭರ-ಮಿಲಿತ ವೈಕುಂಠ |
        ಪರಿಪಾಲಯ ಭುವಿ ಭಾಗ್ಯ-ವಿತರಣ
        ಗುರುಭಕ್ತ ಶಿವ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಶರಣ||  (ಮಂಗಲ…)

Lyrics of ’ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga: Kalyani
Tala: Triputa
Pallavi
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಯ ಜೀಮುತಾಭ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Anupallavi
ಭಯಕಾರಣ-ವಿನಾಶ ಭಕ್ತ-ಮಾನಸ-ನಿವಾಸ   (ಜಯ..)
Charanam
೧.   ಕಮಲದಲ-ನಯನ ಕನಕಮಯ-ವಸನ
      ರಮಣೀಯ-ಚಂದ್ರಾನನ ರಂಜಿತ-ಭುವನ
     ಕಮಲಾ-ವಲ್ಲಭ ದೀನ-ಕಾಮಿತಫಲ-ನಿದಾನ
     ಕಾಮಕೋಟಿ ಸಮಮೋಹನ
     ಮಂಜುಲ-ಕಂಜವದನ ಮಹಾಮೋಹ-ವದನ
     ಮಂಗಲ-ಫಲದಾನ ಮುನೀಂದ್ರ-ಬೃಂದಾಧೀನ  (ಜಯ..)

೨.   ಸುಂದರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಣಿನೂಪುರ
        ಮಂಜುಲಮುಕ್ತಾಹಾರ ಮಂದರಧರ
       ಕುಂದರದನ ಸುರವಂದಿತ ಮನೋಹರ
       ಚಂದ್ರಿಕಾ-ಸಮ-ಸ್ಮೇರ ಬಾಲ
      ನೀರದ-ಘನ-ನೀಲ ಪಾರಾವಾರ ವಿಹಾರ
      ಪರಿಪಾಲಿತ ಭೂರಾದಿ-ಲೋಕ-ನಿಕರ  (ಜಯ..)

೩.   ವಿಪುಲಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವಸಂತ್ರಾಣದಕ್ಷ
        ಅಪಹೃತಾಸುರಪಕ್ಷ ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷ
        ತಾಪಸಜನರಕ್ಷ ತಾರಣಾಧ್ವರದೀಕ್ಷ
        ಆಪದುದ್ಧಾರ-ವೀಕ್ಷಾಮೋಕ್ಷ
       ಅಶೇಷದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷ ನಾನಾ-ನಿಗಮಾಲಕ್ಷ್ಯ
       ನಾರಾಯ಼ಣತೀರ್ಥಪಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ-ಸಂರಕ್ಷ (ಜಯ…)

Lyrics of ’ಶರಣಂ ಭವ ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಕುರು’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು
ಶರಣಮುಪಗತೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ಜನಾನಾಂ
ನಿಖಿಲಭಯವಿಯೋಗಂ ಯೋಗಿಚಿಂತ್ಯಂ ಮಹಾಂತಂ|
ಸುರರಿಪುಗಣಭಾರಂ ದುಃಸಹಂ ದುರ್ಭರಂ ಮೇ
ಪರಿಹರ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿಧ್ಯೈಕಮೂರ್ತೇ||

Raga:Saurashtram
Tala: Adi

೧.   ಶರಣಂ ಭವ ಕರುಣಾಂ ಮಯಿ ಕುರು ದೀನದಯಾಲೋ
      ಕರುಣಾರಸ-ವರುಣಾಲಯ ಕರಿರಾಜಕೃಪಾಲೋ|
     ಅಧುನಾ ಖಲು ವಿಧಿನಾ ಮಯಿ ಸುಧಿಯಾಸುರ ಭರಿತಂ
     ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಹರ ಮಾಮಕ ದುರಿತಂ ||

೨.   ವರನೂಪುರಧರ ಸುಂದರ ಕರಶೋಭಿತವಲಯ
      ಸುರಭೂಸುರಭಯವಾರಕ ಧರಣೀಧರ ಕೃಪಯಾ|
      ತ್ವರಯಾ ಹರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸುರವರ್ಯ ಮದೀಯಂ
     ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಹರ ಮಾಮಕ ದುರಿತಂ ||

೩.   ಘೃಣಿಮಂಡಲ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಫಣಿಮಂಡಲ-ಶಯನ
       ಅಣಿಮಾದಿ ಸುಗುಣಭೂಷಣ ಮಣಿಮಂಡಪ-ಸದನ|
      ವಿನತಾಸುತ-ಘನವಾಹನ ಮುನಿಮಾನಸ-ಭವನ
     ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಹರ ಮಾಮಕ ದುರಿತಂ ||

೪.   ಅತಿಭೀಕರ ಹಲಿಸೋದರ ಪರಿಪೂರ್ಣಸುಖಾಬ್ಧೇ
       ನರಕಾಂತಕ ನರಪಾಲಕ ಪರಿಪಾಲಿತ ಜಲಧೇ|
      ಹರಿಸೇವಕ ಶಿವ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಪರಾತ್ಮನ್
      ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಹರ ಮಾಮಕ ದುರಿತಂ || 

Lyrics of ‘ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಹರೇ ’ - ಭದ್ರಾಚಲರಾಮದಾಸರುRaga: Desika Todi
Tala: Adi
Pallavi (refrain)
ಗೋವಿಂದ ರಾಮ ಹರೇ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ
Charanam
ಸಾಕೇತನಾಯಕ ನಾಗೇಶಸನ್ನುತ
ರಾಕೇಂದುಬಿಂಬಾನನ ಹರೇ ರಾಮ   (ಗೋವಿಂದ...)

ದೇವಕೀನಂದನ ತಾಪಸರಕ್ಷಕ
ಭಾವಜಕೋಟಿಸಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಿಂದ...)

ಗೌತಮಸನ್ನುತ ಸೀತಾಮನೋಹರ
ತಾತನಿದೇಶಕರ ಹರೇ ರಾಮ  (ಗೋವಿಂದ...)

ದಂಡಕಾಪಾಲನ ಖಂಡಿತ ದೂಷಣ
ಅಂಡಜಮೋಕ್ಷಕರ ಹರೇ ರಾಮ (ಗೋವಿಂದ...)

ರಾವಣಸಂಹಾರ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ
ಸೇವಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಹರೇ ರಾಮ (ಗೋವಿಂದ...)

ಭದ್ರಾನ್ವಿತ ಬಲಭದ್ರಾನುಜ ಕೃಷ್ಣ
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಘುಪುಂಗವ ಹರೇ ರಾಮ  (ಗೋವಿಂದ...)

Lyrics of ‘ದೀನದಯಾಲೋ ದೀನದಯಾಲೋ ’ - ಭದ್ರಾಚಲರಾಮದಾಸರುRaga: ಸಿಂಹೆಂದ್ರಮಧ್ಯಮಮಂ
Tala:  ಆದಿ
Pallavi (refrain)
ದೀನದಯಾಲೋ ದೀನದಯಾಲೋ ದೀನದಯಾಪರ ದೇವ ದಯಾಲೋ
Charanam
ಕನಕಾಂಬರ ಘನಶ್ಯಾಮ ದಯಾಲೋ
ಸನಕಾದಿ ಯೋಗಿ ವಿನುತ ದಯಾಲೋ  (ದೀನ...)

ನಾರದಮುನಿವರ ನಾಥ ದಯಾಲೋ
ನೀರಜನೇತ್ರ ನಿಷ್ಕಾಮ ದಯಾಲೋ  (ದೀನ...)

ಶರದಿ ಬಂಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಯಾಲೋ
ವರದಾಮರಬೃಂದ ವಂದ್ಯ ದಯಾಲೋ (ದೀನ...)

ಆಗಮ ಕಲ್ಪಿತ ಅಮಿತ ದಯಾಲೋ
ಭೋಗಿಶಯನ ಪರಮಪುರುಷ ದಯಾಲೋ (ದೀನ...)

ಗಗನಾಂತರ್ಗತ ನಾಥ ದಯಾಲೋ
ನಿಗಮಗೋಚರ ನಿರ್ವಿಕಾರ ದಯಾಲೋ (ದೀನ...)

ದಶಕಂಠ ಲುಂಠನೋದ್ದಂಡ ದಯಾಲೋ
ದಶರಥಸುತ ಲೋಕಾಧಾರ ದಯಾಲೋ (ದೀನ...)

ಪರಮ ಭದ್ರಗಿರಿವಾಸ ದಯಾಲೋ
ಪಾಲಿತ ಶ್ರೀರಾಮದಾಸ ದಯಾಲೋ (ದೀನ...)

Lyrics of ‘ದಿನನಾಯಕಕುಲಭೂಷಣ ’ - ಭದ್ರಾಚಲರಾಮದಾಸರುRaga:  ಕೀದಾರಮ್ಹಂಸಧ್ವನಿ
Tala:  ರೂಪಕಮ್

ದಿನನಾಯಕಕುಲಭೂಷಣ ಮನುಜಾಧಿಪ ರಾಮ
ಸನಕಾದಿಕಮುಖವಂದಿತ ಮುನಿಸೇವಿತ ರಾಮ|| ||

ವರಕೌಶಿಕಮಖರಕ್ಷಕ ಸುರಪೂಜಿತ ರಾಮ
ಗುರು ಗೌತಮ ಮುನಿನಾಕೃತ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ || ||

ಕರುಣಾಕರ ತರುಣಾರುಣ ವದನಾಂಬುಜ ರಾಮ
ಶರಣಾಗತಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಂ ಮಮ ರಾಮ  || ||

ಭವತಾರಕ ಶಿಥಿಲೀಕೃತ ಶಿವಕಾರ್ಮುಕ ರಾಮ
ಭವ ಸನ್ನುತ ಗುಹಸಂಸ್ತುತ ಶಿವಮಾಶು ವಿಧೇಹಿ || ||  (ದಿನನಾಯಕ....)

Lyrics of ‘ಅಮಲಾಶಯನುತ ಕಮಲಾವಲ್ಲಭ’ - ಭದ್ರಾಚಲರಾಮದಾಸರುRaga: kambodi
Tala: chapu

ಅಮಲಾಶಯನುತ ಕಮಲಾವಲ್ಲಭ ಯಮಲಾರ್ಜುನ ಭಂಜನ
ಪಲ್ಲವಿ(refrain)
ಗೋಪಾಲ ಗೋಕುಲಪರಿಪಾಲ ಮಾಂ ಪಾಹಿ
ಗೋವಿಂದ ಯದುನಂದನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ಯದುನಂದನ|| 

ಅರುಣಾನುಜವಾಹ ಕರುಣಾರಸಪೂರ ವರುಣಾಲಯ ಮಾಧವ  (ಗೋಪಾಲ....)
ಚರಣಾನತಜನ ಭರಣಾನಽಘಶೀಲ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕ  (ಗೋಪಾಲ....)
ಇಂದುಕುಲೋದ್ಭವ ಚಂದನಚರ್ಚಿತ ಮಂದಾಕಿನೀಜನಕ (ಗೋಪಾಲ....)
ಚಕ್ರಾಯುಧಲೂನ ನಕ್ರಾನನ ಚಾರು ಚಕ್ರಾಂಚಿತಕುಂಡಲ (ಗೋಪಾಲ....)
ಕಂಸಾದಿರಿಪುಕುಲ ಹಿಂಸನ ನತಜನ ಸಂಸಾರಭಯ  ಮೋಚನ (ಗೋಪಾಲ....)
ಗೋಪವಧೂಜನ ತಾಪನಿವಾರಕ ನೀಪಮಂಜರೀಭೂಷಣ (ಗೋಪಾಲ....)
ವರುಣಾಲಯನುತ ಚರಣಾಽಖಿಲಲೋಕಶರಣಾಽಮ್ಬುರುಹೇಕ್ಷಣ (ಗೋಪಾಲ....)
ಭದ್ರಂ ಮಮ ಕುರು ವಿದ್ರಾವಿತಪಾಪ ಭದ್ರಾದ್ರಿ ರಘುಪುಂಗವ (ಗೋಪಾಲ....)