Thursday, March 14, 2013

Lyrics of 'ಪರಮ ಕರುಣಯಾ ಮಾಂ ಪಾಲಯ’- ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga: Saurashtram
Tala:  Adi
Pallavi
ಪರಮಕರುಣಯಾ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಕೃಷ್ಣ
ಭಕ್ತಮನೋರಥಂ ಪೂರಯ |
ಪರಿಪಂಥಿಗಣಮಿಹ ವಾರಯ
ಭವಸಾಗರಪತಿತಂ ತಾರಯ ||

೧.  ಮಧುಕೈಟಭಾದಿ ವಿಜಯಾದರ ಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮಾದಿರೂಪ ಸಾದರ |
ಅಧಿಕ-ದಯಾವಲೋಕ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ
ಅಪರಿಮಿತಾನಂದಸಾಗರ ||       (ಪರಮ..)

೨.  ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ-ಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ
ಅನವದ್ಯ ಗೋಕುಲ ನಾಯಕ |
ಅಘಹರಣ ದುಷ್ಟನಿವಾರಕ ಕೃಷ್ಣ
ಆಶ್ರಿತಜನಾಪದುದ್ಧಾರಕ ||      (ಪರಮ..)

೩.  ತರಲಮಣಿ ಮಕರಕುಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ
ತಾಂಡವ-ನಟನಕೃತ-ಮಂಡಲ|
ಸರಸ-ಪರಿಪಾಲಿತಾಖಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ
ಸಾಧು ಗೋಕುಲವರ ಸ್ಥಂಡಿಲ||   (ಪರಮ..)

೪.  ಅವನಿ-ಮಂಡಲ-ಭಾರ-ಖಂಡನ-ಕೃಷ್ಣ
ಆಶ್ರಿತ-ಜನ-ಹೃದಯ-ಮಂಡನ|
ಧ್ರುವ-ವಿಭೂತಿ-ದಾನ-ವಿಚಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ
ಶಿವನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ರಕ್ಷಣ ||    (ಪರಮ..)

No comments:

Post a Comment