Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ ತೇಷಾಂ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾಃRaga: Sankarabharanam
Tala:   Adi
Pallavi
ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ ತೇಷಾಂ ಚಿಂತಾ ನಸ್ತಿ ಕಿಲ
Charanam
೧.  ಶಮದಮಕರುಣಾಸಂಪೂರ್ಣಾನಾಂ
ಸಾಧುಸಮಾಗಮಸಂಕೀರ್ಣಾನಾಂ     (ಚಿಂತಾ…)

೨.  ಕಾಲತ್ರಯಜಿತಕಂದರ್ಪಾಣಾಂ
ಖಂಡಿತಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯದರ್ಪಾಣಾಂ     (ಚಿಂತಾ…)

೩.  ಪರಮಹಂಸಗುರುಪದಚಿತ್ತಾನಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಮೃತಮತ್ತಾನಾಂ       (ಚಿಂತಾ…)

No comments:

Post a Comment