Friday, March 1, 2013

ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಸ್ತೋತ್ರಮ್


            ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷಸ್ತೋತ್ರಮ್
  
  (ಊಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ……)
ಊಂ  ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ| ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ| ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಕರ್ತಾಸಿ|
ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಭರ್ತಾಸಿ| ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ| ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ|
ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||||

ಋತಂ ವಚ್ಮಿ| ಸತ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ||||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ್| ಅವ ವಕ್ತಾರಮ್| ಅವ ಶ್ರೋತಾರಮ್| ಅವ ದಾತಾರಮ್| ಅವ ಧಾತಾರಮ್|
ಅವಾನೂಚಾನಮ್ | ಅವ ಶಿಷ್ಯಮ್ | ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ | ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್| ಅವ ಉತ್ತರಾತ್ತಾತ್|
ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್| ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್| ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್| ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮನ್ತಾತ್||||

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮಯಃ| ತ್ವಮಾನನ್ದಮಯಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಃ |ತ್ವಂ  ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾದ್ವಿತೀಯೋಽಸಿ | ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ| ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಯೋಽಸಿ||||

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ| ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವತ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ| ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ| ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ| ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿಲೋ ನಭಃ|
ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್ಪದಾನಿ ||||

ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತಃ| ತ್ವಂ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತಃ| ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತಃ| ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋಽಸಿ ನಿತ್ಯಮ್| ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕಃ | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ | ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿನ್ದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಃ
ಸ್ವರೋಮ್ ||||
ಗಣಾದಿಂ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದೀಂಸ್ತದನನ್ತರಮ್| ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪರತರಃ| ಅರ್ಧೇನ್ದುಲಸಿತಂ| ತಾರೇಣ ಋದ್ಧಮ್| ಏತಏವ ಮನುಸ್ವರೂಪಮ್ ||||

ಗಕಾರಃ ಪೂರ್ವರೂಪಮ್| ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಮ್| ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾನ್ತ್ಯರೂಪಮ್| ಬಿನ್ದುರುತ್ತರೂಪಮ್|
ನಾದಃ ಸನ್ಧಾನಮ್ | ಸಂಹಿತಾ ಸನ್ಧಿಃ| ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ| ಗಣಕಃ ಋಷಿಃ | ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರೀ- ಚ್ಛನ್ದಃ| ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾಊಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||||

ಏಕದನ್ತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಣ್ಡಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನೋ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||||

ಏಕದನ್ತಂ ಚತುರ್ಹಸ್ತಂ ಪಾಶಮಙ್ಕುಶಧಾರಿಣಮ್|
ರದಂ ವರದಂ ಹಸ್ತೈರ್ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಮ್||

ರಕ್ತಂ ಲಮ್ಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಂ ರಕ್ತವಾಸಸಮ್|
ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲಿಪ್ತಾಙ್ಗಂ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಃ ಸುಪೂಜಿತಮ್||

ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನಂ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಮ್|
ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪುರುಷಾತ್ಪರಮ್||

ಏವಂ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ||||

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ| ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ| ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ| ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಮ್ಬೋದರಾಯೈಕದನ್ತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ||೧೦||

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀತೇ | ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ | ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ
ಸರ್ವತ್ರ ಸುಖಮೇಧತೇ| ಸರ್ವಮಹಾಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರಯುಞ್ಜಾನೋಽಪಾಪೋ ಭವತಿ| ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋಽಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ| ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ವಿನ್ದತಿ|
ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ ದೇಯಮ್| ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾತ್ ದಾಸ್ಯತಿ ಪಾಪೀಯಾನ್ ಭವತಿ|
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್ ||೧೧||
                  
ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮಭಿಷಿಞ್ಚತಿ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ| ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನಶ್ನನ್ ಜಪತಿ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭವತಿ| ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಮ್| ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣಂ ವಿದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ ||೧೨||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಙ್ಕುರೈರ್ಯಜತಿ ವೈಶ್ರವಣಸಮೋ ಭವತಿ| ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ ಯಶೋವಾನ್ ಭವತಿ, ಮೇಧಾವಾನ್ ಭವತಿ| ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ ವಾಞ್ಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ| ಯ಼್ಅಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದ್ಭಿರ್ಯಜತಿ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ |
ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ| ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮನ್ತ್ರೋ ಭವತಿ| ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| ಮಹಾದೋಷಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ | ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ | ಏವಂ ವೇದಇತ್ಯುಪನಿಷತ್||೧೩||
            (ಊಂ ಸಹನಾವವತು…..)  


No comments:

Post a Comment