Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ’ -ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು.Raga: Mohanam
Tala:  Triputa
Pallavi
ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ
Anupallavi
ನೀಲಮೇಘಶರೀರ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ದೇಹಿ
Charanam
೧.   ಕಲಭಸುಂದರಗಮನ ಕಸ್ತೂರಿ-ಶೋಭಿತಾನನ
ನಲಿನ-ದಲಾಯತ-ನಯನ ನಂದ-ನಂದನ|
ಮಿಲಿತ-ಗೋಪವಧೂಜನ ಮೀನಾಂಕ-ಕೋಟಿ-ಮೋಹನ
ದಲಿತ-ಸಂಸಾರ-ಬಂಧನ ದಾರುಣ-ವೈರಿ-ನಾಶನ||  (ಬಾಲ…)

೨.   ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣ ಯಾದವವಂಶಾಭರಣ
ಯಜ್ಞಫಲವಿತರಣ ಯಮಿಜನ-ಶರಣ|
ಅಜ್ಞಾನ-ಘನ-ಸಮೀರಣ ಅಖಿಲ-ಲೋಕೈಕ-ಕಾರಣ
ವಿಜ್ಞಾನ-ದಲಿತಾವರಣ ವೇದಾಂತ-ವಾಕ್ಯ-ಪ್ರಮಾಣ||  (ಬಾಲ…)

೩.   ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ-ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವ-ವಾಂದಿತ ಮುಕುಂದ
ಸತ್ಯಾಖಂಡಬೋಧಾನಂದ ಸದ್ಗುಣ-ಬೃಂದ|
ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಮಿತ-ಭೇದಗಂಧ ಪಾಲಿತ-ನಂದ-ಸುನಂದ
ನಿತ್ಯದ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಗೋವಿಂದ  (ಬಾಲ…)

No comments:

Post a Comment