Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ


ಶ್ರೀಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ

ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಹಿಮಾಚಲಮಹಾವಂಶಪಾವನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗಸೌನ್ದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಲಸನ್ಮರಕತಸ್ವಚ್ಛವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಹಾತಿಶಯಸೌನ್ದರ್ಯಲಾವಣ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸದಾ ಪಞ್ಚದಶಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಕಟಕಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿನಿಟಿಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಭಸ್ಮರೇಖಾಙ್ಕಿತಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೧೦||
ವಿಕಚಾಂಭೋರುಹದಲಲೋಚನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶರಚ್ಚಾಂಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಲಸತ್ಕನಕತಾಟಂಕಯುಗಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಣಿದರ್ಪಣಸಂಕಾಶಕಪೋಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಸ್ಮೇರವದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸುಪಕ್ವದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಕಂಬುಪೂಗಸಮಚ್ಛಾಯಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸ್ಥೂಲಮುಕ್ತಾಫಲೋದಾರಸುಹಾರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಗಿರೀಶಬದ್ಧಮಾಂಗಲ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಪದ್ಮಪಾಶಾಙ್ಕುಶಲಸತ್ಕರಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ||೨೦||
ಪದ್ಮಕೈರವಮನ್ದಾರಸುಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸುವರ್ಣಕುಂಭಯುಗ್ಮಾಭಸುಕುಚಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ರಮಣೀಯಚತುರ್ಬಾಹುಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಕನಕಾಂಗದಕೇಯೂರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಬೃಹತ್ಸೌವರ್ಣಸೌನ್ದರ್ಯವಸನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಬೃಹನ್ನಿತಂಬವಿಲಸದ್ರಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸೌಭಾಗ್ಯಜಾತಶೃಙ್ಗಾರಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ದಿವ್ಯಭೂಷಣಸನ್ದೋಹರಂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾಧಿಕ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸುಪದ್ಮರಾಗಸಂಕಾಶಚರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೩೦||
ಕಾಮಕೋಟಿಮಹಾಪದ್ಮಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶ್ರೀಕಣ್ಠನೇತ್ರಕುಮುದಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಚಾಮರರಮಾವಾಣೀವೀಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕಟಾಕ್ಷಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಭೂತೇಶಾಲಿಂಗನೋದ್ಭೂತಪುಲಕಾಂಗ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಅನಂಗಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಶಿರೋರತ್ನರಞ್ಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಚೀಮುಖ್ಯಾಮರವಧೂಸೇವಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಲೀಲಾಕಲ್ಪಿತವಿಧ್ಯಣ್ಡಮಣ್ಡಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಅಮೃತಾದಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಂವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ  ||೪೦||
ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತೂಯಮಾನವೈಭವಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಕಲಶೋದ್ಭವದುರ್ವಾಸಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮತ್ತೇಭವಕ್ತ್ರಷಡ್ವಕ್ತ್ರವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಚಕ್ರರಾಜಮಹಾಯಂತ್ರಮಧ್ಯವರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಚಿದಗ್ನಿಕುಣ್ಡಸಂಭೂತಸುದೇಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶಶಾಙ್ಕಖಣ್ಡಸಂಯುಕ್ತಮಕುಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮತ್ತಹಂಸವಧೂಮನ್ದಗಮನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ವನ್ದಾರುಜನಸನ್ದೋಹವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೫೦||
ಅನ್ತರ್ಮುಖಜನಾನನ್ದಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಪತಿವ್ರತಾಂಗನಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಪೂರಪೂರಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನಿರಂಜನಚಿದಾನನ್ದಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯೇನ್ದ್ವಯುತಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ರತ್ನಚಿನ್ತಾಮಣಿಗೃಹಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಹಾನಿವೃದ್ಧಿಗುಣಾಧಿಕ್ಯರಹಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಹಾಪದ್ಮಾಟವೀಮಧ್ಯನಿವಾಸಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತೀನಾಂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಹಾತಾಪೌಘಪಾಪಾನಾಂ ವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೬೦||
ದುಷ್ಟಭೀತಿಮಹಾಭೀತಿಭಞ್ಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಮಸ್ತದೇವದನುಜಪ್ರೇರಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಮಸ್ತಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿಲಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಅನಾಹತಮಹಾಪದ್ಮಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರಾರಸರೋಜಾತವಾಸಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಪುನರಾವೃತ್ತಿರಹಿತಪುರಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ವಾಣೀಗಾಯತ್ರೀಸಾವಿತ್ರೀಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನೀಲಾರಮಾಭೂಸಂಪೂಜ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಶ್ರೀಮಚ್ಚರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸಹಸ್ರರತಿಸೌನ್ದರ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ||೭೦||
ಭಾವನಾಮಾತ್ರಸಂತುಷ್ಟಹೃದಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನತಸಂಪೂರ್ಣವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ತ್ರಿಲೋಚನಕೃತೋಲ್ಲಾಸಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶ್ರೀಸುಧಾಬ್ಧಿಮಣಿದ್ವೀಪಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಿರ್ಭೇದಸಾಧನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಶ್ರೀನಾಥಸೋದರೀಭೂತಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಚನ್ದ್ರಶೇಖರಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಞ್ಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಚೈತನ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ನಾಮಪಾರಾಯಣಾಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿತಿರೋಧಾನಸಂಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮ: ||೮೦||
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಅನಾದ್ಯನ್ತಸ್ವಯಂಭೂತದಿವ್ಯಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಭಕ್ತಹಂಸವತೀಮುಖ್ಯನಿಯೋಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಮಾತೃಮಣ್ಡಲಸಂಯುಕ್ತಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಭಣ್ಡದೈತ್ಯಮಹಾಸದ್ಮನಾಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಕ್ರೂರಭಣ್ಡಶಿರಚ್ಛೇದನಿಪುಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಧರಾಚ್ಯುತಸುರಾಧೀಶಸುಖದಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಚಣ್ಡಮುಣ್ಡನಿಶುಂಭಾದಿಖಣ್ಡನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ರಕ್ತಾಕ್ಷರಕ್ತಜಿಹ್ವಾದಿಶಿಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಮಹಿಷಾಸುರದೋರ್ವೀರ್ಯನಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:  ||೯೦||
ಅಭ್ರಕೇಶಮಹೋತ್ಸಾಹಕಾರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಮಹೇಶಯುಕ್ತನಟನತತ್ಪರಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ನಿಜಭರ್ತೃಮುಖಾಂಭೋಜಚಿನ್ತನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ವೃಷಭಧ್ವಜವಿಜ್ಞಾನತಪಸ್ಸಿಧ್ಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾರೋಗಭಞ್ಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ವಿರಕ್ತಿಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತಪದಸರೋಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಸರ್ವವೇದನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸುತತ್ವಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಶ್ರೀವೀರಭಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನನಿದಾನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ: ||೧೦೦||
ಅಶೇಷದುಷ್ಟದನುಜಸೂದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮನೋಜ್ಞಾಯೈ ನಮೋ ನಮ:
ಹಯಮೇಧಾಗ್ರಸಂಪೂಜ್ಯಮಹಿಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ದಕ್ಷಪ್ರಜಾಪತಿಸುತಾವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ 
ಸುಮಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಣ್ಡಮಣ್ಡಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ನಿತ್ಯಯೌವನಮಾಂಗಲ್ಯಮಂಗಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಮಹಾದೇವಸಮಾಯುಕ್ತಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ವೈಕಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ||೧೦೮||

No comments:

Post a Comment