Friday, March 1, 2013

ಆಯುಷ್ಯಸೂಕ್ತಮ್


                                     ಆಯುಷ್ಯಸೂಕ್ತಮ್
ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಉಜ್ಜಹಾರ ಪ್ರಾಣೈಃ ಶಿರಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಪಿನಾಕೀ| ಈಶಾನೋ ದೇವಃ ಆಯುರ್ದಧಾತು ತಸ್ಮೈ ಜುಹೋಮಿ ಹವಿಷಾ ಘೃತೇನ |||| ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಃ ಸರಿರಸ್ಯಮಧ್ಯಾದ್ರೋಚಮಾನೋ ಘರ್ಮರುಚಿರ್ಯ ಆಗಾತ್| ಮೃತ್ಯುಪಾಶಾನಪನುದ್ಯ ಘೋರಾನಿಹಾಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮತ್ತು ದೇವಃ |||| ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಪತ್ನೀಷು  ಗರ್ಭಂ ಯಮಾದಧಾತ್ ಪುರುರೂಪಂ ಜಯನ್ತಮ್| ಸುವರ್ಣರಂಭಗ್ರಹಮರ್ಕಮರ್ಚ್ಯಂ ತಮಾಯುಷೇ ವರ್ಧಯಾಮೋ ಘೃತೇನ  ||||
ಶ್ರಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೌಬಲಾಮಂಬಿಕಾಂ ಗಾಂ ಷಷ್ಟೀಂ ಯಾಮಿನ್ದ್ರಸೇನೇತ್ಯುದಾಹುಃ| ತಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಂ ಸರೂಪಾಮಿಹಾಯುಷೇ ತರ್ಪಯಾಮೋ ಘೃತೇನ ||||  ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಃ ಸರ್ವಯೋನ್ಯಃ ಯೋನ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿರೂಪಾಃ | ಸಸೂನವಃ ಸಪತಯಃ ಸಯೂಥ್ಯಾ ಆಯುಷೇಣೋ ಘೃತಮಿದಂ ಜುಷನ್ತಾಮ್ |||| ದಿವ್ಯಾ ಗಣಾ ಬಹುರೂಪಾಃ ಪುರಾಣಾ ಆಯುಶ್ಛಿದೋ ನಃ ಪ್ರಮಥ್ನನ್ತು ವೀರಾನ್| ತೇಭ್ಯೋ ಜುಹೋಮಿ ಬಹುಧಾ ಘೃತೇನ ಮಾ ನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್||||  ಏಕಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಇದಂ ಬಭೂವ ಯತೋ ಬಭೂವ ಭುವನಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ| ಯಮಪ್ಯೇತಿ ಭುವನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ ನೋ ಹವಿರ್ಘೃತಮಿಹಾಯುಷೇತ್ತು ದೇವಃ |||| ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನಾದಿತ್ಯಾನ್ ಮರುತೋಽಥ ಸಾಧ್ಯಾನ್ ಋಭೂನ್ ಯಕ್ಷಾನ್ ಗನ್ಧರ್ವಾಂಶ್ಚ ಪಿತೄಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾನ್| ಭೃಗೂನ್ ಸರ್ಪಾಂಶ್ಚಾಙ್ಗಿರಸೋಽಥ ಸರ್ವಾನ್ ಘೃತಂ ಹುತ್ವಾ ಸ್ವಾಯುಷ್ಯಾ ಮಹಯಾಮ ಶಶ್ವತ್||||
ವಿಷ್ಣೋ ತ್ವಂ ನೋ ಅನ್ತಮಶ್ಶರ್ಮಯಚ್ಛಸಹನ್ತ್ಯಪ್ರತೇಧಾರಾ ಮಧುಶ್ಚ್ಯುತ ಉಥ್ಸಂ ದುಹ್ರತೇ ಅಕ್ಷಿತಮ್||
                   ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ


 

No comments:

Post a Comment