Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ಇತಿ ವದತಿ ಹಿ – ಗೋಪೀ’ – ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRaga: Kamboji
Tala:  Adi
Pallavi
ಇತಿ ವದತಿ ಹಿ ಗೋಪೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
Anupallavi
ನತಯೋನುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಃ ಕೃತಯಃ
ಪ್ರತಿಪದಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತ್ವಯಿ ವಿಹಿತಾಃ

Charanam
೧  ಮಧುರಂಮಥುರಾ-ನಗರೀ-ನಾರೀ
    ಮಧುರಂ ಗಾಯತಿ ಮಧುಸೂದನ  ತೇ|
    ಅಧುನಾ ಮಾಧವ ತವ ಕಿಯದಸ್ಮತ್
    ಕೃತಿಭಿರ್ನುತಿಭಿಃ ನತಿಭಿಃ ಸ್ಮೃತಿಭಿಃ||   (ಇತಿ…)

೨  ನಂದಮುಕುಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ
 ಮಂದಸ್ಮೇರ ಸುಧಾ ವದನೇಂದುಂ|
 ಬೃಂದಾ ವನಭುವಿ ಸಂತಂ ವಂದೇ
 ಸ್ಮಾರಂ ಸ್ಮಾರಂ ವಾರಂ ವಾರಂ ||  (ಇತಿ…)

೩. ಶ್ರುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಃ ಕಥಯಂತಿ ತ್ವಾಂ
  ಸುಧಿಯಃ ಸ್ವಾಂತಃ ಕರಣೇ ಸಂತಂ|
  ತದಪಿ ಮನೋ ಮೇ ನಂದಕಿಶೋರಂ
   ಸ್ಮರತಿ ಹಿ ಯುವತೀ ಕರಿಣೀ ಕಲಭಂ ||  (ಇತಿ…)

೪. ಮಣಿನಾಯಕಮಣಿಃ ಅಪಿ ಪರಂ ಅಧುನಾ
 ಗುಣಯೋಗೇ ಸತಿ ಕಾಚ ಮಣೀನಾಂ |
 ಮರಕತಮಣಿರಪಿ ಮಧ್ಯೇ ಘಟಿತೋ
  ಗಣನೀಯಃ ಕಿಂ ನಹಿ ಕಾಚೇಷು ||   (ಇತಿ…)

೫.    ಇತಿ ಗೋಪೀಜನ ಕಥಿತಂ ಪ್ರಥಿತಂ
 ನಿಜಜನ ಗದಿತಂ ವಿದಿತಂ ಹರಿಣಾ|
 ಯತಿ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ಗ್ರಥಿತಂ
  ಗುರುವರ-ಕರುಣಾ-ಭರಿತಂ ಗೀತಂ ||  (ಇತಿ…)

No comments:

Post a Comment