Friday, March 1, 2013

ಶಾನ್ತಿಮನ್ತ್ರಾಃ -೨


                                                 ಶಾನ್ತಿಮನ್ತ್ರಾಃ -
  ಶಂ ನೋ ವಾತಃ ಪವತಾಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಶಂ ನಸ್ತಪತು ಸೂರ್ಯಃ | ಅಹಾನಿ ಶಂ ಭವನ್ತು ನಶ್ಶಂ ರಾತ್ರಿಃ ಪ್ರತಿಧೀಯತಾಮ್| ಶಮುಷಾನೋ ವ್ಯುಚ್ಛತು ಶಮಾದಿತ್ಯ ಉದೇತು ನಃ| ಶಿವಾ ನಶ್ಶಂತಮಾ ಭವ  ಸುಮೃಡೀಕಾ ಸರಸ್ವತಿ|
  ಮಾತೇ ವ್ಯೋಮ ಸನ್ದೃಶಿ| ಇಡಾಯೈವಾಸ್ತ್ವಸಿ ವಾಸ್ತು ಮದ್ವಾಸ್ತುಮನ್ತೋ ಭೂಯಾಸ್ಮ ಮಾ ವಾಸ್ತೋ ಶ್ಛಿಥ್ಸ್ಮಹ್ಯವಾಸ್ತುಸ್ಸ ಭೂಯಾದ್ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ |
  ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾವನ್ತೋ ಭೂಯಾಸ್ಮ ಮಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಾ ಶ್ಛಿಥ್ಸ್ಮಹ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಸ್ಸ ಭೂಯಾದ್ಯೋಽಸ್ಮಾ- ನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ | ಆವಾತವಾಹಿ ಭೇಷಜಂ ವಿವಾತವಾಹಿ ಯದ್ರಪಃ| ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಶ್ವಭೇಷಜೋ ದೇವಾನಾಂ ದೂತ ಈಯಸೇದ್ವಾವಿಮೌ ವಾತೌ ವಾತ ಆಸಿನ್ಧೊರಾ ಪರಾವತಃ||
  ದಕ್ಷಂ ಮೇ ಅನ್ಯ ಆವಾತು ಪರಾನ್ಯೋವಾತು ಯದ್ರಪಃ| ಯದದೋವಾತತೇ ಗೃಹೇಽಮೃತಸ್ಯ ನಿಧಿರ್ ಹಿತಃ| ತತೋ ನೋ ದೇಹಿ ಜೀವಸೇ ತತೋ ನೋ ಧೆಹಿ ಭೇಷಜಮ್ | ತತೋ ಮಹ ಆವಹ ವಾತ ಆವಾತು ಭೇಷಜಮ್ |
  ಶಂಭೂರ್ಮಯೋಭೂರ್ನೋಹೃದೇಪ್ರಣ ಆಯೂಂಷಿ ತಾರಿಷತ್| ಇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಗೃಹೋಽಸಿ ತಂ ತ್ವಾ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸಗುಸ್ಸಾಶ್ವಃ|ಸಹ ಯನ್ಮೇ ಅಸ್ತಿ ತೇನ| ಭೂಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಭುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇನಾರ್ತಾಂ ದೇವತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಶ್ಮಾನಮಾಖಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಕೋಶಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಪದ್ಯ ಊಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ|
 ಅನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಉರ್ವನ್ತರಂ ಬೃಹದಗ್ನಯಃ ಪರ್ವತಾಶ್ಚ ಯಯಾ ವಾತಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿಮಾನ್ತಯಾ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿಮಾನಸಾನಿ |
 ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಪಾತಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನೌ ಮಾ ಮಾ ಹಾಸಿಷ್ಟಂ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯ್ಯಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯೀನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಿಯಂ ದಧಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದಧಾತು ||
  ದ್ಯುಭಿರಕ್ತುಭಿಃ ಪರಿಪಾತಮಸ್ಮಾನರಿಷ್ಟೇಭಿರಶ್ವಿನಾ ಸೌಭಗೇಭಿಃ| ತನ್ನೋ ಮಿತ್ರೋ ವರುಣೋ  ಮಾಮಹನ್ತಾಮದಿತಿಃ ಸಿನ್ಧುಃ ಪೃಥಿವೀ ಉತದ್ಯೌಃ| ಕಯಾನಶ್ಚಿತ್ರ ಆಭುವ ದೂತೀ ಸದಾವೃಧಸ್ಸಖಾ|
ಕಯಾ ಶಚಿಷ್ಠಯಾ ವೃತಾ | ಕಸ್ತ್ವಾ ಸತ್ಯೋ ಮದಾನಾಂ ಮಂಹಿಷ್ಠೋ ಮತ್ಸದನ್ಧಸಃ| ದೃಢಾ ಚಿದಾರುಜೇ ವಸು| ಅಭೀಷುಣಸ್ಸಖೀನಾಮವಿತಾ ಜರಿತೄಣಾಮ್ |
  ಶತಂ ಭವಾಸ್ಯೂತಿಭಿಃ | ವಯಸ್ಸುಪರ್ಣಾ ಉಪಸೇದುರಿನ್ದ್ರಂ ಪ್ರಿಯಮೇಧಾ ಋಷಯೋ ನಾಧಮಾನಾಃ| ಉಪಧ್ವಾನ್ತಮೂರ್ಣುಹಿ ಪೂರ್ಧಿಚಕ್ಷುರ್ಮುಮುಗ್ಧ್ಯಸ್ಮಾ ನ್ನಿಧಯೇವ ಬದ್ಧಾನ್ |
  ಶಂ ನೋ ದೇವೀರಭಿಷ್ಟಯ ಆಪೋ ಭವನ್ತು ಪೀತಯೇ | ಶಂಯೋರಭಿಸ್ರವನ್ತು ನಃ||
  ಈಶಾನಾವಾರ್ಯಾಣಾಂ ಕ್ಷಯನ್ತೀಶ್ಚರ್ಷಣೀನಾಮ್ | ಅಪೋ ಯಾಚಾಮಿ ಭೇಷಜಮ್| ಸುಮಿತ್ರಾನ ಆಪ ಓಷಧಯಃ ಸನ್ತು ದುರ್ಮಿತ್ರಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಭೂಯಾಸುರ್ಯೋಽಸ್ಮಾನ್ದ್ವೇಷ್ಟಿ ಯಂ ವಯಂ ದ್ವಿಷ್ಮಃ |
  ಆಪೋ ಹಿ ಷ್ಠಾ ಮಯೋಭುವಸ್ತಾ ಊರ್ಜೇ ದಧಾತನ| ಮಹೇ ರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೇ | ಯೋ ವಃ ಶಿವತಮೋ ರಸಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೇ ನಃ | ಉಶತೀರಿವ ಮಾತರಃ| ತಸ್ಮಾ ಅರಙ್ಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜಿನ್ವಥ| ಆಪೋ ಜನಯಥಾ ಚನಃ|
  ಪೃಥಿವೀ ಶಾನ್ತಾ ಸಾಗ್ನಿನಾ ಶಾನ್ತಾ ಸಾಮೇ ಶಾನ್ತಾ ಶುಚಂ ಶಮಯತು| ಅನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಶಾನ್ತಂ ತದ್ವಾಯುನಾ ಶಾನ್ತಂ ತನ್ಮೇ ಶಾನ್ತಂ ಶುಚಂ ಶಮಯತು|
  ದ್ಯೌಶ್ಶಾನ್ತಾ ಸಾದಿತ್ಯೇನ ಶಾನ್ತಾ ಸಾ ಮೇ ಶಾನ್ತಾ ಶುಚಂ ಶಮಯತು|
ಪೃಥಿವೀ ಶಾನ್ತಿರನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಶಾನ್ತಿ ದ್ಯೌ ಶ್ಶಾನ್ತಿರ್ದಿಶಶ್ಶಾನ್ತಿರವಾನ್ತರದಿಶಾ     
ಶ್ಶಾನ್ತಿರಗ್ನಿಶ್ಶಾನ್ತಿ ರ್ವಾಯುಶ್ಶಾನ್ತಿರಾದಿತ್ಯಶ್ಶಾನ್ತಿ ಶ್ಚನ್ದ್ರಮಾಶ್ಶಾನ್ತಿ ರ್ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಶಾನ್ತಿರಾಪಶ್ಶಾನ್ತಿರೋಷಧಯಶ್ಶಾನ್ತಿ ರ್ವನಸ್ಪತಯಶ್ಶಾನ್ತಿ ರ್ಗೌಶ್ಶಾನ್ತಿ ರಜಾ ಶಾನ್ತಿರಶ್ವಶ್ಶಾನ್ತಿಃ ಪುರುಷಶ್ಶಾನ್ತಿ ರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾನ್ತಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ಶಾನ್ತಿಶ್ಶಾನ್ತಿರೇವ ಶಾನ್ತಿಶ್ಶಾನ್ತಿರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾನ್ತಿಃ |
  ತಯಾಹಂ ಶಾನ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಶಾನ್ತ್ಯಾ ಮಹ್ಯಂ ದ್ವಿಪದೇ ಚತುಷ್ಪದೇ ಶಾನ್ತಿಂ ಕರೋಮಿ ಶಾನ್ತಿರ್ಮೇ ಅಸ್ತು ಶಾನ್ತಿಃ||
  ಏಹ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿಶ್ಚ ತಪೋ ಮೇಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಶ್ಚೈತಾನಿ ಮೋತ್ತಿಷ್ಠನ್ತ-ಮನೂತ್ತಿಷ್ಠನ್ತು ಮಾಮಾಂ ಶ್ರೀಶ್ಚ ಹ್ರೀಶ್ಚ ಧೃತಿಶ್ಚ ತಪೋ ಮೇಧಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮಶ್ಚೈತಾನಿ
ಮಾ ಮಾ ಹಾಸಿಷುಃ

 ಉದಾಯುಷಾ ಸ್ವಾಯುಷೋದೋಷಧೀನಾಂ ರಸೇನೋತ್ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯ ಶುಷ್ಮೇಣೋದಸ್ಥಾಮಮೃತಾಂ ಅನುತಚ್ಚಕ್ಷುರ್ದೇವಹಿತಂ ಪುರಸ್ತಚ್ಛುಕ್ರಮುಚ್ಚರತ್|
 ಪಶ್ಯೇಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಜೀವೇಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ನನ್ದಾಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಮೋದಾಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಭವಾಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಶೃಣವಾಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಶರದಶ್ಶತಮಜೀತಾಸ್ಸ್ಯಾಮ ಶರದಶ್ಶತಂ ಜ್ಯೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ ದೃಶೇ |
  ಉದಗಾನ್ಮಹತೋಽರ್ಣವಾದ್ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಸ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾತ್ಸಮಾ ವೃಷಭೋ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಸ್ಸೂರ್ಯೋ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನಸಾ ಪುನಾತು||
  ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚೋತನ್ಯಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಣೀಸ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆವಪನಮಸಿ ಧಾರಿತೇಯಂ ಪೃಥಿವೀ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಮಹೀ ಧಾರಿತಮನೇನ ಮಹದನ್ತರಿಕ್ಷಂ ದಿವಂ ದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ಸದೇವಾಂ ಯದಹಂ ವೇದ ತದಹಂ ಧಾರಯಾಣಿ ಮಾಮದ್ವೇದೋಽಧಿವಿಸ್ರಸತ್ |
  ಮೇಧಾಮನೀಷೇ ಮಾವಿಶತಾಂ ಸಮೀಚೀ ಭೂತಸ್ಯ ಭವ್ಯಸ್ಯಾವರುಧ್ಯೈ ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ
ಸರ್ವಮಾಯುರಯಾಣಿ  |
   ಆಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋನ ಊನಮಾಪ್ಯಾಯಯ ಹರಿವೋ ವರ್ಧಮಾನಃ| ಯದಾಸ್ತೋತೃಭ್ಯೋ ಮಹಿ ಗೋತ್ರಾ ರುಜಾಸಿ ಭೂಯಿಷ್ಠಭಾಜೋ ಅಧ ತೇ ಸ್ಯಾಮ| ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾವಾದಿಷ್ಮ ತನ್ನೋ ಮಾ ಹಾಸೀತ್ ||
                    ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ
 ಸಂ ತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಯಜುಷಾ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ಧನಂ ||
                     ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ

1 comment:

  1. Wl somebody well versed please 4ward the meaning esp that of the last anuvaka ಆಭಿರ್ಗೀರ್ಭಿರ್ಯದತೋನ .. that is usually chanted at the end of veda classes ? 🙏

    ReplyDelete