Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಮ್                     ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಮ್
ಊಂ|| ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಂ ಹರಿಣೀಂ ಸುವರ್ಣರಜತಸ್ರಜಾಮ್ | ಚನ್ದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂಜಾತವೇದೋ  ಆವಹ|| ತಾಂ  ಅವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್|ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂ ವಿನ್ದೇಯಂ ಗಾಮಶ್ವಂ ಪುರುಷಾನಹಮ್ || ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಂ ರಥಮಧ್ಯಾಂಹಸ್ತಿನಾದ-ಪ್ರಬೋಧಿನೀಮ್ಶ್ರಿಯಂ ದೇವೀಮುಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ದೇವೀರ್ಜುಷತಾಮ್||ಕಾಂ ಸೋಸ್ಮಿತಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಮಾರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ತೃಪ್ತಾಂ ತರ್ಪಯನ್ತೀಮ್|ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಂ ತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ಚನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಂಯಶಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ಲೋಕೇ ದೇವಜುಷ್ಟಾಮುದಾರಾಮ್ | ತಾಂ ಪದ್ಮನೀಮೀಂಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಽಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ ನಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ವೃಣೇ||ಆದಿತ್ಯವರ್ಣೇತಪಸೋಽಧಿಜಾತೋ ವನಸ್ಪತಿಸ್ತವ ವೃಕ್ಷೋಽಥ ಬಿಲ್ವಃತಸ್ಯ ಫಲಾನಿ ತಪಸಾ ನುದನ್ತುಮಾಯಾನ್ತರಾಯಾಶ್ಚ ಬಾಹ್ಯಾ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಃಉಪೈತು ಮಾಂ ದೇವಸಖಃ ಕೀರ್ತಿಶ್ಚ ಮಣಿನಾಸಹಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋಽಸ್ಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀರ್ತಿಮೃದ್ಧಿಂ ದದಾತು ಮೇ ||ಕ್ಷುತ್ಪಿಪಾಸಾಮಲಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾಶಯಾಮ್ಯಹಮ್ಅಭೂತಿಮಸಮೃದ್ಧಿಂ ಚಸರ್ವಾಂ ನಿರ್ಣುದ ಮೇ ಗೃಹಾತ್||
ಗನ್ಧದ್ವಾರಾಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಂ ಕರೀಷಿಣೀಮ್ಈಶ್ವರೀಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂತಾಮಿಹೋಪಹ್ವಯೇ ಶ್ರಿಯಮ್ | ಮನಸಃ ಕಾಮಮಾಕೂತಿಂ ವಾಚಃ ಸತ್ಯಮಶೀಮಹಿ|ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಮನ್ನಸ್ಯ ಮಯಿ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರಯತಾಂ ಯಶಃಕರ್ದಮೇನ ಪ್ರಜಾಭೂತಾಮಯಿ ಸಂಭವ ಕರ್ದಮಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯ ಮೇ ಕುಲೇ ಮಾತರಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಂ|| ಆಪಃಸೃಜನ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧಾನಿ ಚಿಕ್ಲೀತ ವಸ ಮೇ ಗೃಹೇನಿಚ ದೇವೀಂ ಮಾತರಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಾಸಯಮೇ ಕುಲೇ | ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೀಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪಿಙ್ಗಲಾಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನೀಮ್ಚನ್ದ್ರಾಂಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ  ಆವಹಆರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ ಕರಿಣೀಂ ಯಷ್ಟಿಂಸುವರ್ಣಾಂ ಹೇಮಮಾಲಿನೀಮ್ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತವೇದೋ ಮಆವಹತಾಂ  ಆವಹ ಜಾತವೇದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮನಪಗಾಮಿನೀಮ್ | ಯಸ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಯಂಪ್ರಭೂತಂ ಗಾವೋ ದಾಸ್ಯೋಽಶ್ವಾನ್ವಿನ್ದೇಯಂ ಪುರುಷಾನಹಮ್||
ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇವಿಷ್ಣುಮನೋನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ|
ಊಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ  ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ  ಧೀಮಹಿತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||  
                          ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ


No comments:

Post a Comment