Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ’ - ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಃRaga: Surutti
Tala:   Adi
Pallavi
ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ ಗೋಷ್ಠೇ ಕ್ರೀಡತಿ ವನಮಾಲೀ
Charanam
೧ . ಪದ್ಮಾ-ಕುಚ-ಪರಿರಂಭಣಶಾಲೀ
  ಪಟುಶರ-ಶಾಸಿತ-ಮಾಲೀ-ಸುಮಾಲೀ   (ಕ್ರೀಡತಿ…)

೨.  ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ಪರಾಶರ-ಪರಿಪಾಲೀ
  ಪವನಾತ್ಮಜ-ಜಾಂಬವದನುಕೂಲೀ    (ಕ್ರೀಡತಿ…)

೩.  ಪರಮಹಂಸ-ವಾಕ್-ಕುಸುಮ-ಸುಮಾಲೀ
  ಪ್ರಣತ-ಪಯೋರುಹ-ಗರ್ಭ-ಕಪಾಲೀ     (ಕ್ರೀಡತಿ…)

No comments:

Post a Comment