Wednesday, March 13, 2013

Lyrics of ’ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ’ - ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರು


Raga: Kalyani
Tala: Triputa
Pallavi
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಯ ಜೀಮುತಾಭ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Anupallavi
ಭಯಕಾರಣ-ವಿನಾಶ ಭಕ್ತ-ಮಾನಸ-ನಿವಾಸ   (ಜಯ..)
Charanam
೧.   ಕಮಲದಲ-ನಯನ ಕನಕಮಯ-ವಸನ
      ರಮಣೀಯ-ಚಂದ್ರಾನನ ರಂಜಿತ-ಭುವನ
     ಕಮಲಾ-ವಲ್ಲಭ ದೀನ-ಕಾಮಿತಫಲ-ನಿದಾನ
     ಕಾಮಕೋಟಿ ಸಮಮೋಹನ
     ಮಂಜುಲ-ಕಂಜವದನ ಮಹಾಮೋಹ-ವದನ
     ಮಂಗಲ-ಫಲದಾನ ಮುನೀಂದ್ರ-ಬೃಂದಾಧೀನ  (ಜಯ..)

೨.   ಸುಂದರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಣಿನೂಪುರ
        ಮಂಜುಲಮುಕ್ತಾಹಾರ ಮಂದರಧರ
       ಕುಂದರದನ ಸುರವಂದಿತ ಮನೋಹರ
       ಚಂದ್ರಿಕಾ-ಸಮ-ಸ್ಮೇರ ಬಾಲ
      ನೀರದ-ಘನ-ನೀಲ ಪಾರಾವಾರ ವಿಹಾರ
      ಪರಿಪಾಲಿತ ಭೂರಾದಿ-ಲೋಕ-ನಿಕರ  (ಜಯ..)

೩.   ವಿಪುಲಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ವಿಶ್ವಸಂತ್ರಾಣದಕ್ಷ
        ಅಪಹೃತಾಸುರಪಕ್ಷ ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷ
        ತಾಪಸಜನರಕ್ಷ ತಾರಣಾಧ್ವರದೀಕ್ಷ
        ಆಪದುದ್ಧಾರ-ವೀಕ್ಷಾಮೋಕ್ಷ
       ಅಶೇಷದುಷ್ಟಶಿಕ್ಷ ನಾನಾ-ನಿಗಮಾಲಕ್ಷ್ಯ
       ನಾರಾಯ಼ಣತೀರ್ಥಪಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ-ಸಂರಕ್ಷ (ಜಯ…)

No comments:

Post a Comment