Friday, March 1, 2013

ನಾರಾಯಣಾಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್


                                              ನಾರಾಯಣಾಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್

                                                            (ಊಂ ಸಹನಾವವತು……)
ಊಂ ಅಥ ಪುರುಷೋ ವೈ ನಾರಾಯಣೋಽಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾಃ ಸೃಜಾಯೇತಿ| ನಾರಾಯಣಾತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಜಾಯತೇ| ಮನಃ ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಾಣಿ | ಖಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಪಃ ಪೃಥಿವೀ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಧಾರಿಣೀ |ನಾರಾಯಣಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಜಾಯತೇ| ನಾರಾಯಣಾದ್ ರುದ್ರೋ ಜಾಯತೇ| ನಾರಾಯಣಾದಿನ್ದ್ರೋ ಜಾಯತೇ| ನಾರಾಯಣಾದ್ ಪ್ರಜಾಪತಯಃ ಪ್ರಜಾಯನ್ತೇ | ನಾರಾಯಣಾದ್  ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾ ರುದ್ರಾ ವಸವಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಛನ್ದಾಂಸಿ| ನಾರಾಯಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯನ್ತೇ| ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ | ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಲೀಯನ್ತೇ ||||
ಊಂ| ಅಥ ನಿತ್ಯೋ ನಾರಾಯಣಃ | ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ | ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ| ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ|ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೌ ನಾರಾಯಣಃ| ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ| ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ|
ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ| ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ| ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣಃ| ನಾರಾಯಣ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಮ್| ಯದ್ಭೂತಂ ಯಚ್ಚ ಭವ್ಯಮ್ | ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರಞ್ಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಖ್ಯಾತಃ ಶುದ್ಧೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ| ದ್ವಿತೀಯೋಽಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್| ಏವಂ ವೇದ| ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ  
ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭವತಿ||||
ಓಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ವ್ಯಾಹರೇತ್| ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್| ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಟಾತ್| ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಮ್|
ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ| ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಾಣಿ| ಏತದ್ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಮ್|
ಯೋ ವೈ ನಾರಾಯಣಸ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಧ್ಯೇತಿ| ಅನಪಬ್ರುವಃ ಸರ್ವಮಾಯುರೇತಿ| ವಿನ್ದತೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಂ ಗೌಪತ್ಯಮ್ | ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ತತೋಽಮೃತತ್ವಮಶ್ನುತ ಇತಿ | ಏವಂ ವೇದ ||||

ಪ್ರತ್ಯಗಾನನ್ದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಮ್| ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ| ತಾನೇಕಧಾ ಸಮಭವತ್ತದೇತದೋಮಿತಿ| ಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೇ ಯೋಗೀ ಜನ್ಮಸಂಸಾರ-ಬನ್ಧನಾತ್ | ಊಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸಕಃ| ವೈಕುಣ್ಠಭುವನಲೋಕಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ | ತದಿದಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಡರೀಕಂ ವಿಜ್ಞಾನಘನಮ್| ತಸ್ಮಾತ್ ತಡಿದಾಭಮಾತ್ರಮ್| ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವಕೀಪುತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಮಧುಸೂದನೋಮ್|
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಮೇಕಂ ನಾರಾಯಣಮ್| ಕಾರಣರೂಪಮಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮೋಮ್| ಏತದಥರ್ವಶಿರೋ ಯೋಽಧೀತೇ ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ| ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ|
ಮಾಧ್ಯನ್ದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋಽಧೀಯಾನಃ ಪಞ್ಚಪಾತಕೋಪಪಾತಕಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ| ಸರ್ವವೇದಪಾರಾಯಣಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೇ| ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ | ಏವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ||||
           
                                                             (ಊಂ ಸಹನಾವವತು……)

No comments:

Post a Comment