Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ ಗೋಪಾಲಮೇವ ದೈವತಂ’’-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರುRaga: khamas
Tala:  Adi
     Pallavi     ಗೋಪಾಲಮೇವ ದೈವತಂ ಭಜೇ ಸದಾ
    Charanam
೧.   ಸರ್ವಲೋಕಕಾರಣಂ ಸತ್ಯಕಾಮಾದಿ ಗುಣಂ
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಾಭಿವ್ಯಕ್ತ ಭವ್ಯಮೂರ್ತಿಧಾರಿಣಂ  (ಗೋಪಾಲ….)

೨.  ಯಾದವಾಬ್ಧಿ-ಚಂದ್ರಮಿಹ ಯಮಿಜನ-ಮೋಹಾಪಹಂ
ಗೋಪಿಕಾನನ-ಕುಮುದ-ಗುರುತರ-ಚಂದ್ರೋದಯಂ    (ಗೋಪಾಲ….)

೩.  ಕಂಸಾದಿ-ವೈರಿ-ವಿರಾಮಂ ಕಲಿತ-ದಿವ್ಯ-ವಿಗ್ರಹಂ
ಘೋರ-ಸಂಸಾರ-ಕಾರಣ-ವಾರಣ-ಕೇಸರಿಣಂ      (ಗೋಪಾಲ….)

೪.  ಮನಸಾಪಿ ನ ಗಣಯಾಮಿ ಮಾಧವಾದನ್ಯ-ದೈವತಂ
ಭವ್ಯ-ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ದಿವ್ಯ-ದೃಗ್ವಿಧಾಯಿನಂ  (ಗೋಪಾಲ….)

No comments:

Post a Comment