Friday, March 1, 2013

ಭೂಸೂಕ್ತಮ್                                                           ಭೂಸೂಕ್ತಮ್
ಊಂ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾದ್ಯೌರ್ವರಿಣಾನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ | ಉಪಸ್ಥೇ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇಽಗ್ನಿಮನ್ನಾದ-ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದಧೇ |   ಆಽಯಙ್ಗೌಃ ಪ್ರೂಶ್ನಿರಕ್ರಮೀ ದಸನನ್ಮಾತರಂ ಪುನಃ| ಪಿತರಂ ಪ್ರಯನ್ತ್ಸುವಃ| ತ್ರಿಂಶದ್ಧಾಮ ವಿರಾಜತಿ ವಾಕ್ಪತಙ್ಗಾಯ ಶಿಶ್ರಿಯೇ| ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಹ ದ್ಯುಭಿಃ| ಅಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದಪಾನತ್ಯನ್ತಶ್ಚರತಿ ರೋಚನಾ | ವ್ಯಖ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ| ಯತ್ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪಮನ್ಯುನಾ ಯದವರ್ತ್ಯಾ| ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ ಪುನಸ್ತ್ವೋದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ |
ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯುಪರೋಪ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೇ | ಆದಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ ತದ್ದೇವಾ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ |
ಮೇದಿನೀ ದೇವೀ ವಸುನ್ಧರಾ ಸ್ಯಾದ್ವಸುಧಾ ದೇವೀ ವಾಸವೀ|| ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತೃಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನಃ | ದೇವೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಿಣೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸೂವರೀಸದನೇ ಸತ್ಯಾಯನೇ ಸೀದ|
ಸಮುದ್ರವತೀ ಸಾವಿತ್ರೀಹನೋ ದೇವೀ ಮಹ್ಯಙ್ಗೀಮಹೀಧರಣೀ ಮಹೋವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ ಶ್ಶೃಙ್ಗೇ
ಶೃಙ್ಗೇ ಯಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞೇ ವಿಭೀಷಿಣೀ| ಇನ್ದ್ರಪತ್ನೀ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸುರಸರಿದಿಹ| ವಾಯುಮತೀ ಜಲಶಯನೀಶ್ರಿಯಂಧರಾಜಾ ಸತ್ಯನ್ಧೋ ಪರಿಮೇದಿನೀಶ್ವೋಪರಿಧತ್ತಮ್ ಪರಿಗಾಯ|
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಮಾಧವೀಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಮ್| ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಿಯಸಖೀಂ ದೇವೀಂ ನಮಾಮ್ಯಚ್ಯುತ ವಲ್ಲಭಾಮ್ |
ಊಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನೋ ಧರಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್|
ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಮಜೂರ್ಯಾಮ್ | ಪ್ರತೀಚೀ ಮೇನಾಂ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮಃ |
ವಿಷ್ಣುರುರುಗಾಯೋ ವಿಚಕ್ರಮೇ| ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಪೃಥಿವೀಮನ್ತರಿಕ್ಷಮ್| ತಚ್ಛ್ರೊಣೈತಿ ಶ್ರವ ಇಚ್ಛಮಾನಾ| ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ ||
                       ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ`

No comments:

Post a Comment