Friday, March 1, 2013

ಮೇಧಾಸೂಕ್ತಮ್


                              ಮೇಧಾಸೂಕ್ತಮ್
ಊಂ ಯಶ್ಛನ್ದಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ | ಛನ್ದೋಭ್ಯೋ ಽಧ್ಯಮೃತಾಥ್ಸಂಬಭೂವ|
ಮೇನ್ದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು| ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೊ ಭೂಯಾಸಮ್| ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಮ್| ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ| ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ರುವಮ್| ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಕೋಶೋಽಸಿ ಮೇಧಯಾ ಪಿಹಿತಃ| ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ |
                     ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ
ಊಂ ಮೇಧಾ ದೇವೀ ಜುಷಮಾಣಾ ಆಗಾ - ದ್ವಿಶ್ವಾಚೀ ಭದ್ರಾ ಸುಮನಸ್ಯ ಮಾನಾ|
ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟಾ ನುದಮಾನಾ ದುರುಕ್ತಾನ್  ಬೃಹದ್ವದೇಮ ವಿದಥೇ ಸುವೀರಾಃತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ
ಋಷಿರ್ಭವತಿ ದೇವಿ ತ್ವಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಽಽಗತಶ್ರೀರುತ ತ್ವಯಾ | ತ್ವಯಾ ಜುಷ್ಟ-ಶ್ಚಿತ್ರಂ ವಿನ್ದತೇ ವಸು ಸಾನೋ ಜುಷಸ್ವ ದ್ರವಿಣೋ ಮೇಧೇ ||

 ಮೇಧಾ ಇನ್ದ್ರೋ ದದಾತು ಮೇಧಾಂ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀಮೇಧಾಂ ಮೇ ಅಶ್ವಿನಾವುಭಾವಾಧತ್ತಾಂ
ಪುಷ್ಕರಸ್ರಜಾ| ಅಪ್ಸರಾಸು ಯಾ ಮೇಧಾ ಗನ್ಧರ್ವೇಷು ಯನ್ಮನಃ| ದೇವೀ ಮೇಧಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸಾ ಮಾಂ ಮೇಧಾ ಸುರಭಿರ್ಜುಷತಾಂ ಸ್ವಾಹಾ||
 ಆಮಾ  ಮೇಧಾ ಸುರಭಿರ್ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಹಿರಣ್ಯ಼್ಅವರ್ಣಾ ಜಗತೀ ಜಗಮ್ಯಾ| ಊರ್ಜಸ್ವತೀ
ಪಯಸಾ ಪಿನ್ವಮಾನಾ ಸಾಮಾಂ ಮೇಧಾ ಸುಪ್ರತೀಕಾ ಜುಷನ್ತಾಮ್||
  ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯ್ಯಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯೀನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರಿಯಂ ದಧಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋ ಭ್ರಾಜೋ ದಧಾತು||
[ಊಂ ಹಂಸ ಹಂಸಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪರಮಹಂಸಾಯ ಧೀಮಹಿ| ತನ್ನೋ ಹಂಸಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||]

No comments:

Post a Comment