Friday, March 1, 2013

ದುರ್ಗಾಸೂಕ್ತಮ್


                                     ದುರ್ಗಾಸೂಕ್ತಮ್
ಊಂ || ಜಾತವೇದಸೇ ಸುನವಾಮ ಸೋಮಮರಾತೀಯತೋ ನಿದಹಾತಿ ವೇದಃ| ನಃ ಪರ್ಷದತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ ನಾವೇವ ಸಿನ್ಧುಂ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ|| ತಾಮಗ್ನಿವರ್ಣಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲನ್ತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ| ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಸುತರಸಿತರಸೇ ನಮಃ|| ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂ ಪಾರಯಾ ನವ್ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ಸ್ವಸ್ತಿಭಿರತಿ ದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾ | ಪೂಶ್ಚ ಪೃಥ್ವೀ ಬಹುಲಾ ಉರ್ವೀ ಭವಾ ತೋಕಾಯ ತನಯಾಯ ಶಂಯೋಃ||
ವಿಶ್ವಾನಿ ನೋ ದುರ್ಗಹಾ ಜಾತವೇದಃ ಸಿನ್ಧುನ್ನ ನಾವಾ ದುರಿತಾತಿಪರ್ಷಿ| ಅಗ್ನೇ ಅತ್ರಿವನ್ಮನಸಾ ಗೃಣಾನೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಬೋಧ್ಯವಿತಾ ತನೂನಾಮ್||ಪೃತನಾಜಿತಂ ಸಹಮಾನಮುಗ್ರಮಗ್ನಿಂ ಹುವೇಮ ಪರಮಾತ್ಸಧಸ್ಥಾತ್| ನಃ ಪರ್ಷದತಿದುರ್ಗಾಣಿ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಾಮದ್ದೇವೋ ಅತಿ ದುರಿತಾತ್ಯಗ್ನಿಃ| ಪ್ರತ್ನೋಷಿಕಮೀಡ್ಯೋ ಅಧ್ವರೇಷು ಸನಾಚ್ಚ ಹೋತಾ ನವ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಸಿಸ್ವಾಞ್ಚಾಗ್ನೇ ತನುವಂ ಪಿಪ್ರಯಸ್ವಾಸ್ಮಭ್ಯಂ ಸೌಭಗಮಾಯಜಸ್ವ|| ಗೋಭಿರ್ಜುಷ್ಟಮಯುಜೋ ನಿಷಿಕ್ತಂ ತವೇನ್ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋ-ರನುಸಂಚರೇಮ| ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠಮಭಿಸಂವಸಾನೋ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಲೋಕ ಇಹ ಮಾದಯನ್ತಾಮ್ ||
ಊಂ ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಕನ್ಯಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದುರ್ಗಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್||
                     ಊಂ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ ಶಾನ್ತಿಃ
No comments:

Post a Comment