Friday, April 5, 2013

ಭೂಸೂಕ್ತಂ           

ಊಂ ಭೂಮಿರ್ಭೂಮ್ನಾದ್ಯೌರ್ವರಿಣಾಂತರಿಕ್ಷಂ ಮಹಿತ್ವಾ |  ಉಪಸ್ಥೇ ತೇ ದೇವ್ಯದಿತೇಽಗ್ನಿಮನ್ನಾದ-ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದಧೇ |  ಆಽಯಂಗೌಃ ಪ್ರೂಶ್ನಿರಕ್ರಮೀ ದಸನನ್ಮಾತರಂ ಪುನಃ|  ಪಿತರಂ ಚ ಪ್ರಯಂತ್ಸುವಃ|  ತ್ರಿಂಶದ್ಧಾಮ ವಿರಾಜತಿ ವಾಕ್ಪತಂಗಾಯ ಶಿಶ್ರಿಯೇ|  ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ವಹ ದ್ಯುಭಿಃ|  ಅಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾದಪಾನತ್ಯಂತಶ್ಚರತಿ ರೋಚನಾ |  ವ್ಯಖ್ಯನ್ ಮಹಿಷಃ ಸುವಃ|  ಯತ್ತ್ವಾ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪರೋವಪಮನ್ಯುನಾ ಯದವರ್ತ್ಯಾ|  ಸುಕಲ್ಪಮಗ್ನೇ ತತ್ತವ ಪುನಸ್ತ್ವೋದ್ದೀಪಯಾಮಸಿ |  ಯತ್ತೇ ಮನ್ಯುಪರೋಪ್ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀಮನುದಧ್ವಸೇ |  ಆದಿತ್ಯಾ ವಿಶ್ವೇ- ತದ್ದೇವಾ ವಸವಶ್ಚ ಸಮಾಭರನ್ | 


ಮೇದಿನೀ ದೇವೀ ವಸುಂಧರಾ ಸ್ಯಾದ್ವಸುಧಾ ದೇವೀ ವಾಸವೀ||  ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಃ ಪಿತೃಣಾಂ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುರ್ಮನಃ |  ದೇವೀ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಿಣೀ ದೇವೀ ಪ್ರಸೂವರೀ|  ಸದನೇ ಸತ್ಯಾಯನೇ ಸೀದ| 

ಸಮುದ್ರವತೀ ಸಾವಿತ್ರೀಹ ನೋ ದೇವೀ ಮಹ್ಯಂಗೀ|  ಮಹೀಧರಣೀ ಮಹೋವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ ಶ್ಶೃಂಗೇ

ಶೃಂಗೇ ಯಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞೇ ವಿಭೀಷಿಣೀ|  ಇಂದ್ರಪತ್ನೀ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಸುರಸರಿದಿಹ|  ವಾಯುಮತೀ ಜಲಶಯನೀಶ್ರಿಯಂಧರಾಜಾ ಸತ್ಯಂಧೋ ಪರಿಮೇದಿನೀ|  ಶ್ವೋಪರಿಧತ್ತಂ ಪರಿಗಾಯ| 

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಮಾಧವೀಂ ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಂ|  ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖೀಂ ದೇವೀಂ ನಮಾಮ್ಯಚ್ಯುತ ವಲ್ಲಭಾಂ | 

ಊಂ ಧನುರ್ಧರಾಯೈ ವಿದ್ಮಹೇ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ|  ತನ್ನೋ ಧರಾ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್| 

ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ಮಜೂರ್ಯಾಂ |  ಪ್ರತೀಚೀ ಮೇನಾಂ ಹವಿಷಾ ಯಜಾಮಃ |  ತ್ರೇಧಾ

ವಿಷ್ಣುರುರುಗಾಯೋ ವಿಚಕ್ರಮೇ|  ಮಹೀಂ ದೇವೀಂ ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿಕ್ಷಂ|  ತಚ್ಛ್ರೋಣೈತಿ ಶ್ರವ ಇಚ್ಛಮಾನಾ|  ಪುಣ್ಯಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಯಜಮಾನಾಯ ಕೃಣ್ವತೀ || 


ಊಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ

No comments:

Post a Comment