Friday, March 1, 2013

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶ್ರೀಕ್ರುಷ್ಣಃ ಕಮಲಾನಾಥೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸನಾತನಃ
ವಸುದೇವಾತ್ಮಜಃ ಪುಣ್ಯೋ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಃ  ||-||

ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರೋ ಯಶೋದಾವತ್ಸಲೋ ಹರಿಃ
ಚತುರ್ಭುಜಾತ್ತಚಕ್ರಾಸಿಗದಾಶಂಖಾದ್ಯುದಾಯುಧಃ     ||-೧೧||

ದೇವಕೀನನ್ದನಃ ಶ್ರೀಶೋ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಃ
ಯಮುನಾವೇಗಸಂಹಾರೀ ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾನುಜಃ      ||೧೨-೧೬||
ಪೂತನಾಜೀವಿತಹರಃ ಶಕಟಾಸುರಭಞ್ಜನಃ
ನನ್ದವ್ರಜಜನಾನನ್ದೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ  ||೧೭-೨೦||

ನವನೀತವಿಲಿಪ್ತಾಙ್ಗೋ ನವನೀತನಟೋಽನಘಃ
ನವನೀತನವಾಹಾರೋ ಮುಚುಕುಂದಪ್ರಸಾದಕಃ      ||೨೧-೨೫||

ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶೋ ತ್ರಿಭಂಗೀಲಲಿತಾಕೃತಿಃ
ಶುಕವಾಗಮೃತಾಬ್ಧೀನ್ದುಃ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋವಿದಾಂ ಪತಿಃ||೨೬-೩೦||

ವತ್ಸವಾಟಚರೋಽನನ್ತೋ ಧೇನುಕಾಸುರಮರ್ದ್ದನಃ
ತೃಣೀಕೃತತೃಣಾವರ್ತೋ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಞ್ಜನಃ     ||೩೧-೩೫||

ಉತ್ತಾಲತಾಲಭೇತ್ತಾ ತಮಾಲಶ್ಯಾಮಲಾಕೃತಿಃ
ಗೋಪಗೋಪೀಶ್ವರೋ ಯೋಗೀ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಃ   ||೩೬-೪೦||

ಇಲಾಪತಿಃ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಯಾದವೇನ್ದ್ರೋ ಯದೂದ್ವಹಃ
ವನಮಾಲೀ ಪೀತವಾಸಾ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ  ||೪೧-೪೭||

ಗೋವರ್ಧನಾಚಲೋದ್ಧರ್ತ್ತಾ ಗೋಪಾಲಸ್ಸರ್ವಪಾಲಕಃ
ಅಜೋ ನಿರಞ್ಜನಃ ಕಾಮಜನಕಃ ಕಞ್ಜಲೋಚನಃ||೪೮-೫೪||

ಮಧುಹಾ ಮಥುರಾನಾಥೋ ದ್ವಾರಕಾನಾಯಕೋ ಬಲೀ
ವೃನ್ದಾವನಾಂತಸಞ್ಚಾರೀ ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಣಃ   ||೫೫-೬೦||

ಸ್ಯಮನ್ತಕಮಣೇರ್ಹರ್ತಾ ನರನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ
ಕುಬ್ಜಾಕೃಷ್ಟಾಂಬರಧರೋ ಮಾಯೀ ಪರಮಪೂರುಷಃ     ||೬೧-೬೫||

ಮುಷ್ಟಿಕಾಸುರಚಾಣೂರಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ
ಸಂಸಾರವೈರಿ ಕಂಸಾರೀ ಮುರಾರೀ ನರಕಾನ್ತಕಃ ||೬೬-೭೦||

ಅನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಕೃಷ್ಣಾವ್ಯಸನಕರ್ಶಕಃ
ಶಿಶುಪಾಲಶಿರಚ್ಛೇತ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನಕುಲಾನ್ತಕಃ ||೭೧-೭೪||

ವಿದುರಾಕ್ರೂರವರದೋ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ
ಸತ್ಯವಾಕ್ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸತ್ಯಭಾಮಾರತೋ ಜಯೀ ||೭೫-೮೦||

ಸುಭದ್ರಾಪೂರ್ವಜೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಭೀಷ್ಮಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ
ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗನ್ನಾಥೋ ವೇಣುನಾದವಿಶಾರದಃ    ||೮೧-೮೬||

ವೃಷಭಾಸುರವಿಧ್ವಂಸೀ ಬಾಣಾಸುರಬಲಾಂತಕಃ
ಯುಧಿಷ್ಠಿರಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಬರ್ಹಿಬರ್ಹಾವತಂಸಕಃ  ||೮೭-೯೦||

ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿರವ್ಯಕ್ತೋ ಗೀತಾಮೃತಮಹೋದಧಿಃ
ಕಾಲೀಯಫಣಿಮಾಣಿಕ್ಯರಞ್ಜಿತಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜಃ ||೯೧-೯೪||

ದಾಮೋದರೋ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಕಃ
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಃ ||೯೫-೧೦೦||

ಜಲಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತಗೋಪೀವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರಕಃ
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಸ್ತೀರ್ಥಪಾದೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ||೧೦೧-೧೦೫||

ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಕಸ್ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ||೧೦೬-೧೦೮||
ಏವಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ

ಕೃಷ್ಣನಾಮಾಮೃತಂ ನಾಮ ಪರಮಾನನ್ದಕಾರಕಂ
ಅತ್ಯುಪದ್ರವದೋಷಘ್ನಂ ಪರಮಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್

No comments:

Post a Comment