Friday, March 1, 2013

ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


   ಲಲಿತಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾ ಶಿವೇಷ್ಟಾ ಶಿವಕೋಮಲಾ
ಶಿವೋತ್ಸವಾ ಶಿವರಸಾ ಶಿವದಿವ್ಯಶಿಖಾಮಣಿಃ ||-||

ಶಿವಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಘನಾ ಶಿವಸ್ಥಾ ಶಿವವಲ್ಲಭಾ
ಶಿವಾಭಿನ್ನಾ ಶಿವಾರ್ಧಾಂಗೀ ಶಿವಾಧೀನಾ ಶಿವಂಕರೀ ||-೧೫||

ಶಿವನಾಮಜಪಾಸಕ್ತಾ ಶಿವಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಿಣೀ
ಶಿವಶಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಶಿವಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ ||೧೬-೨೧||

ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರೀದೇವೀ  ಶಿವಾಜ್ಞಾವಶವರ್ತಿನೀ
ಶಿವವಿದ್ಯಾತಿನಿಪುಣಾ ಶಿವಪಞ್ಚಾಕ್ಷರಪ್ರಿಯಾ ||೨೨-೨೫||

ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನಾ ಶಿವಕೈಙ್ಕರ್ಯಕಾರಿಣೀ
ಶಿವಾಙ್ಕಸ್ಥಾ ಶಿವಾಸಕ್ತಾ ಶಿವಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೀ ||೨೬-೩೦||

ಶಿವಕ್ರೀಡಾ ಶಿವನಿಧಿಃ ಶಿವಾಶ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾ
ಶಿವಲೀಲಾ ಶಿವಕಲಾ ಶಿವಕಾನ್ತಾ ಶಿವಪ್ರದಾ ||೩೧-೩೭||

ಶಿವಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಶಿವಸ್ಯನಯನಾಮೃತಾ
ಶಿವಚಿನ್ತಾಮಣಿಪದಾ ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯೋಜ್ಜ್ವಲಾ ||೩೮-೪೧||

ಶಿವೋತ್ತಮಾ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಿವಕಾಮಪ್ರಪೂರಣೀ
ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಪರಾ ಶಿವಾಲಿಂಗನಕೌತುಕಾ ||೪೨-೪೬||

ಶಿವಾಲೋಕನಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ
ಶಿವಕೈಲಾಸನಗರಸ್ವಾಮಿನೀ ಶಿವರಂಜಿನೀ ||೪೭-೫೦||

ಶಿವಸ್ಯಾಹೋಪುರುಷಿಕಾ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪಪೂರಕಾ
ಶಿವಸೌನ್ದರ್ಯಸರ್ವಾಂಗೀ ಶಿವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ||೫೧-೫೪||

ಶಿವಶಬ್ದೈಕನಿರತಾ ಶಿವಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ
ಶಿವಭಕ್ತೈಕಸುಲಭಾ ಶಿವಭಕ್ತಜನಪ್ರಿಯಾ ||೫೫-೫೮||

ಶಿವಾನುಗ್ರಹಸಂಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಾನನ್ದರಸಾರ್ಣವಾ
ಶಿವಪ್ರಕಾಶಸಂತುಷ್ಟಾ ಶಿವಶೈಲಕುಮಾರಿಕಾ ||೫೯-೬೨||

ಶಿವಾಸ್ಯಪಙ್ಕಜಾರ್ಕಾಭಾ ಶಿವಾನ್ತಪುರಃವಾಸಿನೀ
ಶಿವಜೀವಾತುಕಲಿಕಾ ಶಿವಪುಣ್ಯಪರಂಪರಾ ||೬೩-೬೬||
ಶಿವಾಕ್ಷಮಾಲಾಸಂತೃಪ್ತಾ ಶಿವನಿತ್ಯಮನೋಹರಾ
ಶಿವಭಕ್ತಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಶಿವವಿಲಾಸಿನೀ ||೬೭-೭೦||

ಶಿವಸಮ್ಮೋಹನಕರೀ ಶಿವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಲಿನೀ
ಶಿವಸಾಕ್ಷಾತ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಶಿವತಾಣ್ಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ||೭೧-೭೪||

ಶಿವಾಗಮಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಶಿವಮಾನ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ
ಶಿವಕಾರ್ಯೈಕಚತುರಾ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾ     ||೭೫-೭೯||

ಶಿವಪ್ರಸಾದಜನನೀ ಶಿವಸ್ಯಹಿತಕಾರಿಣೀ
ಶಿವೋಜ್ಜ್ವಲಾ ಶಿವಜ್ಯೋತಿಃ ಶಿವಭೋಗಸುಖಂಕರೀ ||೮೦-೮೪||

ಶಿವಸ್ಯನಿತ್ಯತರುಣೀ ಶಿವಕಲ್ಪಕವಲ್ಲರೀ
ಶಿವಬಿಲ್ವಾರ್ಚನಕರೀ ಶಿವಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನೀ  ||೮೫-೮೮||

ಶಿವಾಕ್ಷಿಕುಮುದಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶಿವಶ್ರೀಕರುಣಾಕರಾ
ಶಿವಾನನ್ದಸುಧಾಪೂರ್ಣಾ ಶಿವಭಾಗ್ಯಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ||೮೯-೯೨||

ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯಲಲಿತಾ ಶಿವಕ್ರೀಡಾರಸೋಜ್ಜ್ವಲಾ
ಶಿವಪ್ರೇಮಮಹಾರತ್ನಕಾಠಿನ್ಯಕಲಶಸ್ತನೀ       ||೯೩-೯೫||

ಶಿವಲಾಲಿತಲಾಕ್ಷಾರ್ದ್ರಚರಣಾಂಬುಜಕೋಮಲಾ
ಶಿವಚಿತ್ತೈಕಹರಣವ್ಯಾಲೋಲಘನವೇಣಿಕಾ    ||೯೬-೯೭||

ಶಿವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾನಶ್ರೀಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಕರಾಂಬುಜಾ
ಶಿವೇತರಮಹಾತಾಪನಿರ್ಮೂಲಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀ  ||೯೮-೯೯||

ಶಿವಯೋಗೀನ್ದ್ರದುರ್ವಾಸಮಹಿಮ್ನಸ್ತುತಿತೋಷಿತಾ
ಶಿವಸಂಪೂರ್ಣವಿಮಲಜ್ಞಾನದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನೀ ||೧೦೦-೧೦೧||

ಶಿವಭಕ್ತಾಗ್ರಗಣ್ಯೇಶವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾ
ಶಿವಮಾಯಾಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದ್ದಿನೀ ||೧೦೨-೧೦೩||

ಶಿವದತ್ತಬಲೋನ್ಮತ್ತಶುಂಭಾದ್ಯಸುರನಾಶಿನೀ
ಶಿವದ್ವಿಜಾರ್ಭಕಸ್ತನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಷೀರಪ್ರದಾಯಿನೀ ||೧೦೪-೧೦೫||


ಶಿವಾತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾದಿನನ್ದಿಭೃಂಗಿರಿಟಿಸ್ತುತಾ
ಶಿವಾನಲಸಮುದ್ಭೂತಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ||೧೦೬-೧೦೭||

ಶಿವಜ್ಞಾನಾಬ್ಧಿಪಾರಜ್ಞಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ||೧೦೮||

No comments:

Post a Comment