Wednesday, February 27, 2013

ಆಪದುದ್ಧರಣಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್


ಆಪದುದ್ಧರಣಹನುಮತ್ಸ್ತೋತ್ರಮ್
          (ವಿಭೀಷಣಕೃತಮ್)

ವಾಮೇ ಕರೇ ವೈರಿಭಿದಂ ವಹನ್ತಂ
ಶೈಲಂ ಪರೇ ಶೃಙ್ಘಲಹಾರಿಟಙ್ಕಮ್ |
ದಧಾನಮಚ್ಛಚ್ಛವಿ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಂ
ಭಜೇ ಜ್ವಲತ್ಕುಣ್ಡಲಮಾಞ್ಜನೇಯಮ್ || ||

ಸುಪೀತಕೌಪೀನಮುದಞ್ಚಿತಾಂಗುಲಿಂ
ಸಮುಜ್ಜ್ವಲನ್ ಮೌಞ್ಜ್ಯಜಿನೋಪವೀತಿನಮ್ |
ಸಕುಣ್ಡಲಂ ಲಮ್ಬಶಿಖಾಸಮಾವೃತಂ
ತಮಾಞ್ಜನೇಯಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ||

ಆಪನ್ನಾಖಿಲಲೋಕಾರ್ತಿಹಾರಿಣೇ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ |
ಅಕಸ್ಮಾದಾಗತೋತ್ಪಾತನಾಶನಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ಸೀತಾವಿಯುಕ್ತಶ್ರೀರಾಮಶೋಕದುಃಖಭಯಾಪಹ |
ತಾಪತ್ರಿತಯಸಂಹಾರಿನ್ ಆಞ್ಜನೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಮಹಾಮಾರೀಗ್ರಹಪೀಡಾಪಹಾರಿಣೇ |
ಪ್ರಾಣಾಪಹರ್ತ್ರೇ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ರಾಮಪ್ರಾಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ||

ಸಂಸಾರಸಾಗರಾವರ್ತೌ ಕರ್ತವ್ಯಭ್ರಾನ್ತಚೇತಸಾಮ್ |
ಶರಣಾಗತಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ||

ರಾಜದ್ವಾರಿ ಬಿಲದ್ವಾರಿ ಪ್ರವೇಶೇ ಭೂತಸಙ್ಕುಲೇ |
ಗಜಸಿಂಹಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರ ಚೋರಭೀಷಣಕಾನನೇ || ||

ಶರಣಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯ ವಾತಾತ್ಮಜ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ನಮಃ ಪ್ಲವಗಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ||

ರಾಮೇಷ್ಟಂ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಂ ಹನೂಮನ್ತಂ ಭಯಾಪಹಮ್ |
ಶತ್ರುನಾಶಕರಂ ಭೀಮಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ || ||

ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಯೇ ಸ್ಮರನ್ತ್ಯಞ್ಜನಾಸುತಮ್ |
ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಿಂ ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||

ಕಾರಾಗೃಹೇ ಪ್ರಯಾಣೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ದೇಶವಿಪ್ಲವೇ |
ಯೇ ಸ್ಮರನ್ತಿ ಹನೂಮನ್ತಂ ತೇಷಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವಿಪದ್ಸದಾ || ೧೧ ||

ವಜ್ರದೇಹಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಸ್ಥಂಭನಾಯಾಸ್ಮೈ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮೂರ್ತಯೇ || ೧೨ ||

ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಪ್ರತಿವಾರಂ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ರಾಜಸ್ಥಾನೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದೇ ಜಪೇತ್ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೩ ||

ವಿಭೀಷಣಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯೇತ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೧೪ ||

ಮರ್ಕಟೇಶ ಮಹೋತ್ಸಾಹ ಸರ್ವಶೋಕವಿನಾಶಕ |
ಶತ್ರೂನ್ ಸಂಹರ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಶ್ರಿಯಂ ದಾಸಾಯ ದೇಹಿ ಮೇ || ೧೫ ||

No comments:

Post a Comment