Wednesday, February 27, 2013

ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್


 ಶ್ರೀ ವೇಙ್ಕಟೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ವೇಙ್ಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವಃ ವಾರಿಜಾಸನವನ್ದಿತಃ |
ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಣೀವಾಸಃ ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಧರಃ || ||

ಪೀತಾಂಬರಧರೋ ದೇವಃ ಗರುಡಾರೂಢಶೋಭಿತಃ |
ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಲೋಕೇಶಃ ವಿಜಯೋ ವೇಙ್ಕಟೇಶ್ವರಃ || ||

ಏತತ್ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ||

No comments:

Post a Comment