Wednesday, February 27, 2013

ಸಂಕಟನಾಶಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್


ಸಂಕಟನಾಶಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್
        (ನಾರದಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಂ)

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರೀಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಮ್ |
ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಃಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ||  ||

ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಣ್ಡಂ  ಏಕದನ್ತಂ ದ್ವಿತೀಯಕಮ್ |
ತೃತೀಯಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಚತುರ್ಥಕಮ್ ||  ||


ಲಂಬೋದರಂ ಪಞ್ಚಮಂ  ಷಷ್ಠಂ ವಿಕಟಮೇವ  |
ಸಪ್ತಮಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ  ಧೂಮ್ರವರ್ಣಂ ತಥಾಽಷ್ಟಮಮ್ ||  ||

ನವಮಂ ಫಾಲಚನ್ದ್ರಂ  ದಶಮಂ ತು ವಿನಾಯಕಮ್ |
ಏಕಾದಶಂ ಗಣಪತಿಂ ದ್ವಾದಶಂ ತು ಗಜಾನನಮ್ ||  ||

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ|
  ವಿಘ್ನಭಯಂ ತಸ್ಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಮ್ ||  ||

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ |
ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||  ||

ಜಪೇತ್ ಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಷಣ್ಮಾಸಾತ್  ಫಲಂ ಭಜೇತ್ |
ಸಂವತ್ಸರೇಣ ಸಿದ್ಧಿಂ  ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ||  ||

ಅಷ್ಟಾನಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ  ಲಿಖಿತ್ವಾ ಯಃ ಸಮರ್ಪಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವೇತ್ ಸರ್ವಾ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ ||  ||
   

No comments:

Post a Comment