Thursday, February 28, 2013

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಙ್ಗಮ್


 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಭುಜಙ್ಗಮ್
      (ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಮ್)
ಸದಾ ಬಾಲರೂಪಾಪಿ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹನ್ತ್ರೀ
ಮಹಾದನ್ತಿ ವಕ್ತ್ರಾಪಿ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಮಾನ್ಯಾ |
ವಿಧೀನ್ದ್ರಾದಿಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಭಿಧಾ ಮೇ
ವಿಧತ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಕಾಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ || ||

ಜಾನಾಮಿ ಶಬ್ದಂ ಜಾನಾಮಿ ಚಾರ್ಥಂ
ಜಾನಾಮಿ ಪದ್ಯಂ ಜಾನಾಮಿ ಗದ್ಯಮ್ |
ಚಿದೇಕಾ ಷಡಾಸ್ಯಾ ಹೃದಿ ದ್ಯೋತತೇ ಮೇ
ಮುಖಾನ್ನಿಸ್ಸರನ್ತೇ ಗಿರಶ್ಚಾಪಿ ಚಿತ್ರಮ್ || ||

ಮಯೂರಾಧಿರೂಢಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗೂಢಂ
ಮನೋಹಾರಿದೇಹಂ ಮಹಚ್ಚಿತ್ತಗೇಹಮ್ |
ಮಹೀದೇವದೇವಂ ಮಹಾವೇದಭಾವಂ
ಮಹಾದೇವಬಾಲಂ ಭಜೇ ಲೋಕಪಾಲಮ್ || ||

ಯದಾ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಗತಾಃ ಮಾನವಾಃ ಮೇ
ಭವಾಮ್ಭೋಧಿಪಾರಂ ಗತಾಸ್ತೇ ತದೈವ |
ಇತೀವೋರ್ಮಿಪಙ್ಕ್ತೀನ್ ನೃಣಾಂ ದರ್ಶಯನ್ತಂ
ಸದಾ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ ಗುಹಂ ತಮ್ || ||

ಗಿರೌ ಮನ್ನಿವಾಸೇ ನರಾ ಯೇಽಧಿರೂಢಾ-
ಸ್ತದಾ ಪರ್ವತೇ ರಾಜತೇ ತೇಽಧಿರೂಢಾಃ |
ಇತೀವ ಬ್ರುವನ್ ಗನ್ಧಶೈಲಾಧಿರೂಢಃ
ದೇವೋ ಮುದೇ ಮೇ ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖೋಽಸ್ತು || ||

ಮಹಾಮ್ಭೋಧಿತೀರೇ ಮಹಾಪಾಪಚೋರೇ
ಮುನೀನ್ದ್ರಾನುಕೂಲೇ ಸುಗನ್ಧಾಖ್ಯಶೈಲೇ |
ಗುಹಾಯಾಂ ವಸನ್ತಂ ಸ್ವಭಾಸಾ ಲಸನ್ತಂ
ಜನಾರ್ತಿಂ ಹರನ್ತಂ ಶ್ರಯಾಮೋ ಗುಹಂ ತಮ್ || ||

ಲಸತ್ಸ್ವರ್ಣಗೇಹೇ ನೃಣಾಂ ಕಾಮದೋಹೇ
ಸುಮಸ್ತೋಮಸಂಛನ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಮಞ್ಚೇ |
ಸಮುದ್ಯತ್ಸಹಸ್ರಾರ್ಕತುಲ್ಯಪ್ರಕಾಶಂ
ಸದಾ ಭಾವಯೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸುರೇಶಮ್ || ||

ರಣದ್ಧಂಸಕೇ ಮಞ್ಜುಲೇತ್ಯನ್ತಶೋಣೇ
ಮನೋಹಾರಿಲಾವಣ್ಯಪೀಯೂಷಪೂರ್ಣೇ |
ಮನಃ ಷಟ್ಪದೋ ಮೇ ಭವಕ್ಲೇಶತಪ್ತಃ
ಸದಾ ಮೋದತಾಂ ಸ್ಕನ್ದ ತೇ ಪಾದಪದ್ಮೇ || ||

ಸುವರ್ಣಾಭದಿವ್ಯಾಮ್ಬರೋದ್ಭಾಸಮಾನಾಂ
ಕ್ವಣತ್ಕಿಙ್ಕಿಣೀಮೇಖಲಾಶೋಭಮಾನಾಮ್ |
ಲಸದ್ಧೇಮಪಟ್ಟೇನ ವಿದ್ಯೋತಮಾನಾಂ
ಕಟಿಂ ಭಾವಯೇ ಸ್ಕನ್ದ ತೇ ದೀಪ್ಯಮಾನಾಮ್ || ||

ಪುಲಿನ್ದೇಶಕನ್ಯಾಘನಾಭೋಗತುಙ್ಗ-
ಸ್ತನಾಲಿಙ್ಗನಾಸಕ್ತಕಾಶ್ಮೀರರಾಗಮ್ |
ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ತರಾಕಾರೇ ತವೋರಃ
ಸ್ವಭಕ್ತಾವನೇ ಸರ್ವದಾ ಸಾನುರಾಗಮ್ || ೧೦ ||

ವಿಧೌ ಕ್~ಳುಪ್ತದಣ್ಡಾನ್ ಸ್ವಲೀಲಾಧೃತಾಣ್ಡಾನ್
ನಿರಸ್ತೇಭಶುಣ್ಡಾನ್ ದ್ವಿಷಾಂ ಕಾಲದಣ್ಡಾನ್ |
ಹತೇನ್ದ್ರಾರಿಷಣ್ಡಾನ್ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಾನ್
ಸದಾ ತೇ ಪ್ರಚಣ್ಡಾನ್ ಶ್ರಯೇ ಬಾಹುದಣ್ಡಾನ್ || ೧೧ ||

ಸದಾ ಶಾರದಾ ಶಣ್ಮೃಗಾಙ್ಕಾ ಯದಿ ಸ್ಯುಃ
ಸಮುದ್ಯನ್ತ ಏವ ಸ್ಥಿತಾಶ್ಚೇತ್ ಸಮನ್ತಾತ್ |
ಸದಾ ಪೂರ್ಣಬಿಮ್ಬಾ ಕಲಙ್ಕೈಶ್ಚಹೀನಾಃ
ತದಾ ತ್ವನ್ಮುಖಾನಾಂ ಬ್ರುವೇ ಸ್ಕನ್ದ ಸಾಮ್ಯಮ್ || ೧೨ ||

ಸ್ಫುರನ್ಮನ್ದಹಾಸೈಃ ಸಹಂಸಾನಿ ಚಞ್ಚತ್-
ಕಟಾಕ್ಷಾವಲೀಭೃಙ್ಗಸಂಘೋಜ್ಜ್ವಲಾನಿ |
ಸುಧಾಸ್ಯನ್ದಿಬಿಮ್ಬಾಧರಾಣೀಶಸೂನೋ
ತವಾಲೋಕಯೇ ಷಣ್ಮುಖಾಂಭೋರುಹಾಣಿ || ೧೩ ||

ವಿಶಾಲೇಷು ಕರ್ಣಾನ್ತದೀರ್ಘೇಷ್ವಜಸ್ರಂ
ದಯಾಸ್ಯನ್ದಿಷು ದ್ವಾದಶಸ್ವೀಕ್ಷಣೇಷು |
ಮಯೀಷತ್ಕಟಾಕ್ಷಃ ಸಕೃತ್ಪಾತಿತಶ್ಚೇತ್
ಭವೇತ್ತೇ ದಯಾಶೀಲ ಕಾ ನಾಮ ಹಾನಿಃ || ೧೪ ||

ಸುತಾಙ್ಗೋದ್ಭವೋಮೇಽಸಿ ಜೀವೇತಿ ಷಡ್ಧಾ
ಜಪನ್ಮನ್ತ್ರಮೀಶೋ ಮುದಾ ಜಿಘ್ರತೇ ಯಾನ್ |
ಜಗತ್ಭಾರಭೃದ್ಭ್ಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ತೇಭ್ಯೋ
ಕಿರೀಟೋಜ್ಜ್ವಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಸ್ತಕೇಭ್ಯಃ || ೧೫ ||

ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಕೇಯೂರಹಾರಾಭಿರಾಮ-
ಶ್ಚಲತ್ಕುಣ್ಡಲಶ್ರೀಲಸದ್ಗಣ್ಡಭಾಗಃ |
ಕಟೌ ಪೀತವಾಸಾಃ ಕರೇ ಚಾರುಶಕ್ತಿಃ
ಪುರಸ್ತಾನ್ಮಮಾಸ್ತಾಂ ಪುರಾರೇಸ್ತನೂಜಃ || ೧೬ ||

ಇಹಾಯಾಹಿ ವತ್ಸೇತಿ ಹಸ್ತಾನ್ಪ್ರಸಾರ್ಯಾ-
ಹ್ವಯತ್ಯಾದರಾತ್ ಶಂಕರೇ ಮಾತುರಙ್ಕಾತ್ |
ಸಮುತ್ಪತ್ಯ ತಾತಂ ಶ್ರಯನ್ತಂ ಕುಮಾರಂ
ಹರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಗಾತ್ರಂ ಭಜೇ ಬಾಲಮೂರ್ತಿಮ್ || ೧೭ ||

ಕುಮಾರೇಶಸೂನೋ ಗುಹ ಸ್ಕನ್ದ ಸೇನಾ-
ಪತೇ ಶಕ್ತಿಪಾಣೇ ಮಯೂರಾಧಿರೂಢ |
ಪುಲಿನ್ದಾತ್ಮಜಾಕಾನ್ತ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್
ಪ್ರಭೋ ತಾರಕಾರೇ ಸದಾ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ || ೧೮ ||

ಪ್ರಶಾನ್ತೇನ್ದ್ರಿಯೇ ನಷ್ಟಸಂಜ್ಞೇ ವಿಚೇಷ್ಟೇ
ಕಫೋದ್ಗಾರಿವಕ್ತ್ರೇ ಭಯೋತ್ಕಮ್ಪಿಗಾತ್ರೇ |
ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖೇ ಮಯ್ಯನಾಥೇ ತದಾನೀಂ
ದ್ರುತಂ ಮೇ ದಯಾಲೋ ಭವಾಗ್ರೇ ಗುಹ ತ್ವಮ್ || ೧೯ ||

ಕೃತಾನ್ತಸ್ಯ ದೂತೇಷು ಚಣ್ಡೇಷು ಕೋಪಾ-
ದ್ದಹ ಚ್ಛಿನ್ಧಿ ಭಿನ್ಧೀತಿ ಮಾಂ ತರ್ಜಯತ್ಸು |
ಮಯೂರಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಮಾ ಭೈರಿತಿ ತ್ವಂ
ಪುರಃ ಶಕ್ತಿಪಾಣೇ ಮಮಾಯಾಹಿ ಶೀಘ್ರಮ್ || ೨೦ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯಾಸಕೃತ್ಪಾದಯೋಸ್ತೇ ಪತಿತ್ವಾ
ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽನೇಕವಾರಂ |
ವಕ್ತುಂ ಕ್ಷಮೋಽಹಂ ತದಾನೀಂ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ
ಕಾರ್ಯಾನ್ತಕಾಲೇ ಮನಾಗಪ್ಯುಪೇಕ್ಷಾ || ೨೧ ||

ಸಹಸ್ರಾಣ್ಡಭೋಕ್ತಾ ತ್ವಯಾ ಶೂರನಾಮಾ
ಹತಸ್ತಾರಕಃ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ದೈತ್ಯಃ |
ಮಮಾನ್ತರ್ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕ್ಲೇಶಮೇಕಂ
ಹಂಸಿ ಪ್ರಭೋ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕ್ವ ಯಾಮಿ || ೨೨ ||

ಅಹಂ ಸರ್ವದಾ ದುಃಖಭಾರಾವಸನ್ನೋ
ಭವಾನ್ ದೀನಬನ್ಧುಸ್ತ್ವದನ್ಯಂ ಯಾಚೇ |
ಭವದ್ಭಕ್ತಿರೋಧಂ ಸದಾ ಕ್~ಳುಪ್ತಬಾಧಂ
ಮಮಾಧಿಂ ದೃತಂ ನಾಶಯೋಮಾಸುತ ತ್ವಮ್ || ೨೩ ||

ಅಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಕ್ಷಯಾರ್ಶಪ್ರಮೇಹ-
ಜ್ವರೋನ್ಮಾದಗುನ್ಮಾದಿರೋಗಾ ಮಹಾನ್ತಃ|
ಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ಸರ್ವೇ ಭವತ್ಪತ್ರಭೂತಿಂ
ವಿಲೋಕ್ಯಕ್ಷಣಾತ್ತಾರಕಾರೇ ದ್ರವನ್ತೇ || ೨೪ ||


ದೃಶಿ ಸ್ಕನ್ದಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರುತೌ ಸ್ಕನ್ದಕೀರ್ತಿಃ
ಮುಖೇ ಮೇ ಪವಿತ್ರಂ ಸದಾ ತಚ್ಚರಿತ್ರಮ್ |
ಕರೇ ತಸ್ಯಕೃತ್ಯಂ ವಪುಸ್ತಸ್ಯ ಭೃತ್ಯಂ
ಗುಹೇ ಸನ್ತು ಲೀನಾಃ ಮಮಾಶೇಷಭಾವಾಃ || ೨೫ ||

ಮುನೀನಾಮುತಾಹೋ ನೃಣಾಂ ಭಕ್ತಿಭಾಜಾ-
ಮಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಃ ಸನ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ದೇವಾಃ |
ನೃಣಾಮನ್ತ್ಯಜಾನಾಮಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಾನೇ
ಗುಹಾದ್ದೇವಮನ್ಯಂ ಜಾನೇ ಜಾನೇ || ೨೬ ||

ಕಲತ್ರಂ ಸುತಾಃ ಬನ್ಧುವರ್ಗಃ ಪಶುರ್ವಾ
ನರೋ ವಾಥ ನಾರೀ ಗೃಹೇ ಯೇ ಮದೀಯಾಃ |
ಯಜನ್ತೋ ನಮನ್ತಃ ಸ್ತುವನ್ತೋ ಭವನ್ತಂ
ಸ್ಮರನ್ತಶ್ಚ ತೇ ಸನ್ತು ಸರ್ವೇ ಕುಮಾರ || ೨೭ ||

ಮೃಗಾಃ ಪಕ್ಷಿಣೋ ದಂಶಕಾ ಯೇ ದುಷ್ಟಾ-
ಸ್ತಥಾ ವ್ಯಾಧಯೋ ಬಾಧಕಾ ಯೇ ಮದಙ್ಗೇ |
ಭವಚ್ಛಕ್ತಿತೀಕ್ಷ್ಣಾಗ್ರಭಿನ್ನಾಃ ಸುದೂರೇ
ವಿನಶ್ಯನ್ತು ತೇ ಚೂರ್ಣಿತಕ್ರೌಞ್ಚಶೈಲ || ೨೮||

ಜನಿತ್ರೀ ಪಿತಾ ಸ್ವಪುತ್ರಾಪರಾಧಂ
ಸಹೇತೇ ಕಿಂ ದೇವಸೇನಾಧಿನಾಥ |
ಅಹಂ ಚಾತಿಬಾಲೋ ಭವಾನ್ ಲೋಕತಾತಃ
ಕ್ಷಮಸ್ವಾಪರಾಧಂ ಸಮಸ್ತಂ ಮಹೇಶ || ೨೯ ||

ನಮಃ ಕೇಕಿನೇ ಶಕ್ತಯೇ ಚಾಪಿ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಚ್ಛಾಗ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕುಕ್ಕುಟಾಯ |
ನಮಃ ಸಿನ್ಧವೇ ಸಿನ್ಧುದೇಶಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಪುನಃ ಸ್ಕನ್ದಮೂರ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೩೦ ||

ಜಯಾನನ್ದಭೂಮನ್ಞ್ಜಯಾಪಾರಧಾಮನ್
ಜಯಾಮೋಘಕೀರ್ತೇ ಜಯಾನನ್ದಮೂರ್ತೇ |
ಜಯಾನನ್ದಸಿನ್ಧೋ ಜಯಾಶೇಷಬನ್ಧೋ
ಜಯ ತ್ವಂ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿದಾನೇಶಸೂನೋ || ೩೧ ||

ಭುಜಙ್ಗಾಖ್ಯವೃತ್ತೇನ ಕ್‌~ಳುಪ್ತಂ ಸ್ತವಂ ಯಃ
ಪಠೇತ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ಗುಹಂ ಸಂಪ್ರಣಮ್ಯ |
ಪುತ್ರಾನ್ ಕಲತ್ರಂ ಧನಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ
ಲಭೇತ್ ಸ್ಕನ್ದಸಾಯೂಜ್ಯಮನ್ತೇ ನರಃ ಸಃ || ೩೨ ||

No comments:

Post a Comment